Referat af borgermøde om fremtiden for Sølyst den 19. november 2018

Til stede var ca. 16 repræsentanter for de politiske partier i Dragør Kommunalbestyrelse og Radikale Venstre, ca. lige så mange borgere og ordstyrer Søren Seerup.

Peter Læssøe introducerede med nogle tal for børn fra Søvang, der er indskrevet i institutioner, i alt 285 børn, heraf 29 i vuggestue,13 i dagpleje, 61 i børnehave og 107 i SFO og 75 i klub. Herudover er et ukendt antal børn, der pt. ikke går i institution.

Den seneste plan er at lukke SFO og klub, ombygge SFO til vuggestue og bevare børnene i børnehaven. Børnehaven er i dag normeret til 44 børn. Klubbørnene flytter til Krudthuset og SFO-børnene placeres i enten Tulipanen eller Kirkevej.

Det betyder, at klubbens nuværende lokaler vil blive tomme. Det er ikke besluttet, hvad de skal bruges til.

Peter Læssøe inviterede til en åben debat, hvor vi noterer spørgsmål og adresserer dem over for forvaltningen efterfølgende.

Søren Seerup gav herefter ordet til politikerne.

Charlotte Saabye (Radikale) sagde, at der var brug for institutioner i nærområdet. Hendes egen dreng går på Sølyst, selv om forvaltningen havde valgt at placere ham et andet sted. Han er meget glad for sin institution. Tulipanen er ikke egnet til flere børn, den er allerede støjramt, og Kirkevej har snæver plads og kan derfor ikke rumme flere børn.

Lisbeth Dam Larsen (A) sagde, at det ikke er sjovt at skulle spare, men at ”vi har vendt hver en sten” for at undgå at spare på normeringen. SFO’erne bliver samlet i 3 enheder, én for hver skole, så børnene kan blive sammen med kammeraterne.

Martin Wood Pedersen (C) sagde, at der fortsat bør være SFO og klub i Søvang. Han ønsker også at bevare Menighedsbørnehaven og undgå CWWP. Han anerkender, at der skal spares, men ønsker inddragelse af borgerne.

Morten Dreyer (DF) sagde, at borgermødet burde ligge efter nytår. Børnene fordeles først efter nytår, men vi har haft ledig kapacitet i børnehaverne og dog fastholdt normeringerne. Han oplyste, at forvaltningen holder møder med Menighedsbørnehaven, Eventyrhuset og Høgevænget. Endvidere bliver de 500.000 kr. til projektudvikling af CWWP i kassen indtil videre.

Helle Barth (V) sagde, at Venstre var gået til valg på bedre lokalefaciliteter til SFO og Klub, og at budgetforliget ikke harmonerer med dette. Men der er også fordele: der kommer en vuggestue i Søvang, bedre sammenhæng for børnene, fordi hele årgange går i samme SFO, og det er godt at samle SFO’er og klubber i større enheder.

Annette Nyvang (T) efterlyste reel borgerinddragelse. Hun sagde, at Liste T lægger vægt på nærhedsprincippet, derfor er det forkert at lukke SFO og klub i Søvang. Det er godt, at der sker et fysiske skift mellem skole og SFO, så børnene ikke skal blive i de samme lokaler hele dagen. Liste Ts vision er en 0 – 18 årsinstitution i Søvang, med én fælles leder og mulighed for fleksibel udnyttelse af lokalerne afhængigt af børnetallet på de enkelte institutionstyper.

Følgende emner blev debatteret. Borgernes udsagn og politikernes svar og kommentarer er noteret.

Den lange cykeltur for SFO- og klubbørn

–          Vi er bange for den lange cykeltur om aftenen, samtidig med at vi gerne vil have, at børnene cykler om morgenen, så de kommer friske i skole

–          Det er utrygt, og der er ingen bus for børn over 3. klasse

–          Der er ikke cykelsti, når man kommer til Søvang og længere ud til Sydvestpynten. Børnene cykler på fortovet

–          Man må ikke undervurdere nærhedsprincippet. Børnene fra Søvang vil fravælge SFOer og klubber andre steder i kommunen, selv om de generelt set er gode tilbud

–          SFO og Klub i Søvang blev netop lavet, fordi børnene ikke kom i kommunens øvrige tilbud

Charlotte Saabye: Fint at cykle om morgenen, men utrygt om aftenen i mørke. Og der er ingen bus

Helle Barth: Der er et skolestisystem

Allan Holst: Vi skal have tilbud i Søvang. Men vi kan ikke have det hele

Penge til nødvendige ombygninger

–          Det er ikke gennemtænkt. Der mangler penge til lokalerne

–          Tulipanen er ikke et ordentligt tilbud. Det er ét stort lokale med alt for højt støjniveau. Børn har brug for rolige hjørner

–          Tulipanen et ét stort rum. Den må bygges om

–          Der skal spares 5 mio. kr. Men der er brug for mange ombygninger

–          Hvor kommer pengene til ombygningen fra?

Lisbeth Dam Larsen:

–          Enig i at vores skoler og institutioner ikke lever op til moderne krav

–          Glad for at det er blevet besluttet på Liste Ts initiativ at lave støjmålinger i Tulipanen og Kirkevej

–          Vi skal sælge Hovedgaden og Jægervej for at få penge til at ombygge de andre institutioner

–          Vi sparer på drift af nedslidte bygninger

Kenneth Gøtterup: Der skal ske en vurdering af støj og indeklima, før de nye børn kommer

Martin Wood Pedersen: Dragør Kommune tænker kortsigtet. Økonomien hænger ikke sammen. Skolerne har et gigantisk efterslæb

Helle Barth: Vi har et efterslæb på alle vore bygninger

Annette Nyvang: Enig i, at der er et efterslæb overalt. Men vi betalte 40 mio. kr. af på gælden

Peter Læssøe: AOV siger, at ”hver en sten er vendt”. Hvorfor stiller I ikke spørgsmål til direktionen? Hvorfor tager I ikke penge fra løn- og barselspuljen?

SFOer i skolens lokaler og plads til sensitive børn

–          Dårlig idé at bruge skolens lokaler til SFO. Børn har brug for et skifte

–          Vi sætter de sensitive børn i fabrikker

–          Tidligere skilte man klasserne ad, f.eks. kom sensitive børn i Hovedgaden SFO

Ingen politikere kommenterede dette

Alternativer til Klub Sølyst

–          Klub Sølyst er populær. Det er Elisenborg ikke

–          Det er vigtigere med SFO og klub i Søvang end med vuggestue

–          Nærheden er især vigtig for de større børn. Vuggestuebørnene skal alligevel køres

–          Vi sagde ja til en 0-6 års institution med armen vredet om på ryggen. Det var aldrig et ønske

–          Måske har I bygningerne, men det er ikke sikkert, at personalet bliver. Det er svært at få pædagoger til Dragør

–          Gode tilbud andre steder i kommunen opfylder ikke behovet for de større børn i Søvang. Børnene bliver i lokalområdet

Charlotte Saabye: Børnene kommer ikke

Annette Nyvang: Børnene vil droppe ud af klubberne

Stigningen i SFO-taksten på 40 %

–          Fritidstaksten må ikke dække omkostninger til SFO-pædagogerne i folkeskolen. Er det sikret?

–          Mine børn ville nok fravælge SFO’en. Har I taget højde for det?

Lisbeth Dam Larsen: Før lå vi under landsgennemsnittet, og nu kommer vi så lidt over landsgennemsnittet

Annette Nyvang: Der er ikke taget højde for, at færre børn vil blive tilmeldt SFO

Dialogen mangler

–          Den lovede dialog om SFOerne fra 2017 er blevet kortsluttet med budgetforliget

–          Vi rammer børnene meget hårdt

Kenneth Gøtterup: Har I tænkt jer at spørge folk i Søvang om deres ønsker?

Kathrine Tholstrup: Jeg er ked af, at borgerne ikke er hørt. Hvornår begynder I at sælge grundene?

Morten Dreyer:

–          Ja, vi vil få en dialog om fordeling af børnene til næste år

–          Der kommer en plan for flytning af børn i 1. kvartal 2019

–          Vi sælger, så snart vi er klar

Allan Holst: Vi har ændret vilkårene for processen, men vi skal have dialogen. Fint initiativ fra Liste T

Kathrine Tolstrup: Selv som politiker kan jeg ikke få svar på alle spørgsmål. Vi skal ikke binde alle børn fra en klasse til samme lokalitet

Privat initiativ i Søvang

–          Hvad med et privat initiativ i Søvang? Eventyrhuset blev en super institution efter privatiseringen

Lisbeth Dam Larsen: Vi har gode institutioner

Peter Læssøe: Lad os sætte vores institutioner fri. Det kræver ikke en privatisering

Ref. Kristine Bak