Usaglig Konservativ historiefortælling

I de sidste numre af Dragør Nyt prøver Konservative at fortælle om egne fortræffeligheder – uden at fortælle hele historien. I forhold til badehotellet foreslog Konservative på seneste BEPU-møde, at man bl.a. skulle tillade, at hotellets sidebygning kunne forhøjes og placeres længere inde på grunden – med store indkigsgener for de nærmeste naboer. Og da der endelig skulle tages en beslutning, så valgte Konservative at stå udenfor, selvom det stillede forslag fra AITV var næsten magen til en idé Konservative fremkom med i november måned sidste år.

Liste T’s holdning vedrørende Badehotellet
Liste T har i hele processen ønsket at støtte bygherres ønske om at udvide hotellet. Vi har været meget skeptiske med hensyn til, om det overhovedet var muligt at gøre dette på en nænsom måde og derfor er bygherre flere gange blevet bedt om at komme med en højere kvalitet i sine forslag. Efter seneste BEPU-møde stod det klart, at bygherre og bygherres arkitekt ikke kunne løse denne vanskelige opgave og derfor gjorde Liste T det klart overfor flere af de andre partier i kommunalbestyrelsen, at vi ville tilbage til en enkel løsning – nemlig en løsning, der udelukkende består af en udbygning af den gamle hovedbygning.

Vi ønsker tillige, at alle eksisterende bygninger, containere, telte m.m. lovliggøres efter gældende regler. Sluttelig foreslog Liste T, at der åbnes for, at sidebygningen rives ned og der gives mulighed for, at der opføres lave bygning tæt på skel og uden indkig til nabohaverne.

Placering af tennishal tættest på villaer
Konservative giver derudover Liste T æren for et forslag om, at placere tennishallen tættest på villaerne på Strandjægervej. Det er ikke sandt; den ære skal tilfalde Allan Holst, som var ophavsmand til det konkrete forslag om, at lokalplanen kunne åbne for en placering af hallen tæt på villaerne. Allan Holst fik efterfølgende rigtig kolde fødder og stemte efterfølgende for, at tennisklubben ikke må noget som helst! – støttet af Konservative. Liste T støtter fortsat, at tennisklubben kan få lov til at opføre en hal på Engvej, men vi mener, at hallen bør ligge helt op af Wiederparken og tættest på det gamle fodboldklubhus. Og vi støtter fortsat gennemførelsen af bydelsparken ved Engvej. Vi skal have bedre sportsfaciliteter til Dragør Skole.

Konservative vil ikke støtte tennisklubben og dens arbejde med unge mennesker. Næh – tennisklubben skal forsøge at leje sig ind i forskellige haller på Amager og på den måde skal forældrene køre Amager rundt for at få træning om vinteren. Og de grønne områder ved Engvej skal sælges, så vi kan få flere kønsløse typerækkehuse.

Flotel på havnen
Konservative ønsker, at vi skal have et flotel i den gamle færgehavn og også gerne husbåde. Det er naturligvis et legitimt politisk synspunkt.  Men det er også et ”hovsa-forslag”, der ikke tager højde for helheden i planlægningen af det pågældende byggefelts øvrige kommende bygninger, faciliteter og aktiviteter m.v.

Og Konservative har efterfølgende travlt med at få TV2-Lorry ind i sagen uagtet at det eneste, der er besluttet i denne sag er, at man starter med at gennemføre en ”forhøring og at der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg” og at der i efterfølgende processer indgår arkitektkonkurrence, udbud og lokalplanvedtagelse. Men de efterfølgende faser gennemføres kun, hvis forhøringen viser, at der er massivt flertal for at gennemføre projektet.

I Liste T er vi overbevist om, at høringen vil vise, at vi ikke skal fremme planerne for flotellet, men vi mener, at en sådan beslutning skal ske på baggrund af borgernes tilbagemeldinger og ikke på baggrund af, hvad Konservative mener.

Min pointe
Konservative arbejder normalt rimelig seriøst, men på det seneste virker det som om, at det kommende kommunalvalg spænder lidt ben for seriøsiteten i deres indlæg – og det gælder både i Dragør Nyt og på Facebook.

Kære Konservative – kunne vi ikke i fællesskab højne debatniveauet en smule.

Med venlig hilsen

Peter Læssøe
2. Viceborgmester
Medlem af kommunalbestyrelsen for Liste T