Tag ansvar for udviklingen i vores kommune

Kommuneplan 2017 er i høring. Planen gælder for de næste 4 år, til og med 2021. Den bygger i høj grad på kommuneplanen fra 2009, der blev tilrettet i begrænset omfang i 2013. Det var en god plan – men er det godt nok, at den videreføres stort set uændret i 12 år, selv om mange forudsætninger har ændret sig?

Vi har jo kommunalvalg i november. Det giver os mulighed for indflydelse på valget af politikkere i vores kommune. Men Kommuneplanen er en anden vej til at påvirke udviklingen i Dragør Kommune. Jeg vil opfordre Dragørs borgere til at læse udkastet og deltage i høringen. Høringssvar skal sendes til pt(at)dragoer.dk senest den 5. oktober. Både med kommentarer til det, der står i planen, og det der ikke er omtalt, hvis I savner noget.

Jeg savner i høj grad et afsnit om skolerne. I 2009 var udgangspunktet 4 skoler på 4 matrikler. Det er godt nok fortid. Nu har vi 2 skoler på 3 matrikler, der snart bliver til 3 skoler. Og vi står så med den udfordring, at der skal bygges et 9. skolespor. Hvis det skal ligge på Dragør Skole Syd, skal der tænkes kreativt. Planen omtaler overhovedet ikke skolerne.

Der er heller ikke et ord om plangrundlaget for udviklingen på ældreområdet  i vores kommune. 2009-planen har et afsnit, der bygger på ældrepolitikken fra 2008. Det er altså det, der er det aktuelle plangrundlag, selv om der sker en masse inden for området. Både fordi vi bliver flere ældre, og fordi kommunerne får flere opgaver. Det kræver visioner for udbygningen af boliger og plejehjemspladser. Jeg synes, det vil være fint, hvis Dragørs borgere kræver lidt visioner af vores politikere for udviklingen på dette område.

Jeg savner også mere kød på boligafsnittet. Der sker en vækst i antallet af private boliger gennem byfortætning i de eksisterende boligområder og med rækkehusene på Vierdiget-grunden. Jeg mangler visioner for flere almene boliger. Planen er utrolig tilbagelænet i forhold til løsning af behovet for boliger til unge, enlige og selvhjulpne ældre. Og der er faktisk flere muligheder. F.eks. kunne man flytte materialegården fra Nordre Dragørvej hen i nærheden af genbrugspladsen og bygge almene boliger på grunden.  – Hvad synes Dragørs borgere? Jeg synes godt planen kunne være mere konkret og visionær.

Vi har jo ikke tropiske storme med vilde regnvejr som i Texas, men også i Dragør har vi udsigt til mere voldsomt vejr i fremtiden. I 2013 – planen er der krav til lokal afledning af regnvand for nybyggeri og ved byomdannelse. Jeg savner krav i kommuneplanen om, at der skal laves retningslinjer for håndtering af ekstrem regn også i de eksisterende byområder. – Det problem løses jo ikke med diger, som vi snakker så meget om.

Jeg savner også et afsnit om vores varmeforsyning, der forholder sig til regeringens mål om et fossilfrit samfund. Mange borgere i Dragør Kommune bruger naturgas til opvarmning. Men naturgas til individuel opvarmning vil efter regeringens planer være helt udfaset allerede i 2035. Hvis et naturgasfyr har 15 års levetid, vil det derfor være uklogt at installere nye gasfyr allerede fra 2020. Altså inden for kommuneplanens tidshorisont. Derfor haster det med, at Dragør Kommune laver en strategi for borgernes overgang til andre opvarmningsformer, når deres gasfyr står til udskiftning. Hvad synes Dragørs borgere?

Engang imellem skal man holde tungen lige i munden, når man læser kommuneplanen. Små sproglige ændringer i forhold til 2009-planen kan få stor betydning. F.eks. lukkes der op for, at det hidtidige krav om ensartede taghældninger i skurbyen ophæves. Det gøres ved, at ordet ”skal” ændres til ”kan”. Det betyder, at vi kan få skure med hvælvede tage som cirkusvogne. Vil vi det? Er det lige meget, at vi ændrer skurbyens karakter?

Er der andre steder i udkastet til kommuneplan, hvor små sproglige ændringer kan få store konsekvenser? Jeg vil nærlæse planen endnu engang. Det håber jeg også, at andre borgere i Dragør Kommunen vil gøre.

Skriv, kære borgere. Det er nu vi har muligheden.

Kommuneplanen kan læses hér: https://www.dragoer.dk/vores-kommune/nyt-fra-dragoer-kommune/nyheder/kommuneplanrevision-2017-hoering/

Kristine Bak
Formand for Liste T