Offentligt møde om fremtiden for Dragør Historiske Arkiv – Mandag d. 21. januar 2019 kl. 19:30

Næste mandag inviterer Liste T til et åbent borgermøde om Lokalarkivet – alle er velkommen til at drøfte de fremtidige rammer for det lokalhistoriske arkiv – ”lokalarkivet” – i Dragør Kommune.

Velfungerende lokalarkiv

Dragør har måske landets bedst fungerende lokalarkiv. Lokalarkivet er inde over rigtig meget – de fleste historiske bøger og artikler om Dragør har været rundt om lokalarkivet, og når politiske partier og foreninger holder f.eks. jubilæer, får man hjælp til historien. Alle borgere kan blive klogere på deres egen fortid ved at kontakte lokalarkivet, og samtidig holder vores historiske arkiv ofte foredrag og gennemfører byvandringer i kommunen – til glæde for os alle. Lokalarkivet er så populært, så rigtig mange borgere – og virksomheder – betror deres personlige papirer og fotografier til Lokalarkivet. Man ved, at der passes på dem – til glæde for eftertiden. Ikke mindst i en tid, hvor der er kommet internationalt fokus på Dragør, er det så vigtigt, at vi har styr på dokumentationen og formidlingen af historien om Dragør. Derfor er Dragør Lokalarkiv så kendt – både internt i Dragør og i hele landet.

Endda får Dragør det hele næsten gratis. Vi har nok en dygtig arkivleder, og vi har et hus – det gamle rådhus – hvor vi opbevarer arkivalierne, og hvor borgerne mødes med Lokalarkivet. Men ellers foregår arbejdet gennem en frivillig indsats – af 8 – 10 frivillige.

Men trods enigheden om Lokalarkivets værdi, besluttede et flertal i Kommunalbestyrelsen mere eller mindre at nedlægge Lokalarkivet. Vi ved godt, at dette ikke var eller er intentionen, men det bliver let konsekvensen. Man kalder det at flytte Lokalarkivet, men de fremlagte modeller for at flytte det, er de facto en nedlæggelse. De frivillige i lokalarkivet har i et brev gjort os politikere opmærksomme på, at modellerne ikke dur – ud fra en rent faglig bedømmelse. Og de nævner, at de har svært ved at se sig selv som en del af et fremtidigt lokalarkiv, hvis flytteplanerne bliver til noget. Det vil være en katastrofe for Dragør Kommune og en falliterklæring for vores frivillighedspolitik.

De frivillige har råbt på dialog

De frivillige på Lokalarkivet har længe ønsket at komme i dialog omkring en eventuel flytning. Men intet er hændt. Kommunens forvaltning og Dragør Biblioteks ledelse har tromlet hen over dem med disse håbløse modeller for flytning. Hele forløbet bør være en case i kommunens demokratiudvalg på, hvordan demokrati ikke skal fungere.

Som sagt tror vi ikke, at der fra nogen politisk side er tale om ond vilje, alle synes jo om vores historiske lokalarkiv. Men desværre er man blevet vildledt – sikkert heller ikke af ond vilje men – tilsyneladende af uvidenhed om, hvordan et lokalarkiv fungerer.

I brevet til os politikere skriver de frivillige om lokalarkivets opgaver bl.a., 1. At Lokalarkivet har et opsøgende arbejde med at indsamle nødvendige oplysninger fra borgere, virksomheder og foreninger, 2. At modtage borgerne med fortrolighed og gennemgå et ofte omfattende materiale – samt registrere og arkivere disse ting, 3. At besvare alle mulige henvendelser ved at søge i alle dele af arkivet, 4. At gennemføre et omfattende arkivarbejde med bl.a. skanning af dokumenter og billeder samt 5. At gennemføre diverse undersøgelses- og forskningsopgaver og formidle disse til borgere, virksomheder og foreninger.

De frivillige er ikke enige i modellerne

Hvis lokalarkivets medarbejdere var blevet spurgt, ville man kunne sige, at man ikke er enige i de af forvaltningen foreslåede modeller for flytning af lokalarkivet, men derimod ser dem som direkte forringelser. De frivillige peger på en række faktuelle fejl i forvaltningens materiale og finder, at modellerne både vil gøre det mere besværligt – og dyrere at udføre lokalarkivets mange opgaver. Som de frivillige udtrykker det: ”Sagsfremstillingen bærer præg af ukendskab til et historisk arkivarbejde”.

Lokalarkivet hører ikke sammen med Dragør Bibliotek

Kommunens flytteplaner indebærer, at Dragør Lokalarkiv mister sin selvstændighed og lægges både organisatorisk og fysisk sammen med Dragør Bibliotek. Lokalarkivet tilbydes nogle rum i henholdsvis Sadolins Hus og / eller Hollænderhallen, og vor højt anerkendte arkivleder degraderes til almindelig arkivar.

Her siger de frivillige, at Lokalarkivet intet arbejdsmæssigt fællesskab har med Dragør Bibliotek; det er ikke det samme som at udlåne bøger. Lokalarkivets opgaver er helt afhængige af adgang til arkivalier, historisk indsigt og også forståelse for arkivarbejde. Denne indsigt forudsættes også på ledelsesplan, hvor de frivillige skriver i brevet til politikerne: ”Det vil også være direkte forkert at give en biblioteksleder det faglige ansvar for arkivet. Vi har i vores arbejde brug for en faglig leder, både i vores forskning og i ekspeditionen af lokale borgere og besøgende”.

Til gengæld foreslår de frivillige, at man omkring en slags Historisk Hus i det gamle rådhus i højere grad får etableret et tæt samarbejde med vores museer og de historiske foreninger, vi har i kommunen. Lokalarkivet har skriftligt fået opbakning fra museumsforeningerne i kommunen, der udtrykker stor opbakning bag samarbejdet med lokalarkivet.

Liste T bakker op om en sådan løsning med et ”Historisk Hus”. Vi tror og håber, at de øvrige politikere i kommunalbestyrelsen på samme måde er glade for, at der nu er kommet et sådant konstruktiv udspil på bordet, som Dragør Kommune må kunne samles om. Et historisk hus vil give synergi ved på den måde at samle dokumentation og formidling om Dragør.

Men hvad så med budgetbesparelsen og økonomien for Dragør

Også økonomisk har forvaltningen desværre fejlskønnet. Efter forvaltningens seneste redegørelse erkender man da også, at en eventuel flytning ville koste rigtig meget. Man havde ønsket en besparelse i år på 100.000 og 250.000 de kommende år. Men disse penge bliver hurtigt brugt op af flytteomkostninger og alt besværet ved en langt dårligere placering af lokalarkivet end i dag. Omvendt vil det konstruktive løsningsforslag om at samle dokumentation og formidling i et historisk hus i det gamle rådhus ikke koste alverden. Og den løsning sikrer også, at de frivillige fortsat vil gøre en indsats i lokalarkivet. Dette er også økonomisk en stor fordel for Dragør.

Gennemtrumfes en uhensigtsmæssig flytning, er det ikke sikkert, at de frivillige vil føle sig som en del af en sådan løsning, har de frivillige klart udtrykt i brevet til politikerne. I så fald kan det blive en dyr affære at have et historisk arkiv i Dragør.

Et input – der er sikkert mange flere

Ovenstående har jeg gengivet en række tanker, der er inspireret af de frivilliges brev til politikerne. Men der kan helt sikkert tænkes endnu mere kreativt for de fremtidige rammer for lokalarkivet. Derfor inviterer Liste T alle – både politikere, foreninger og borgere – til et åbent borgermøde på Dragør Skole på mandag d. 21. januar 2019 kl. 19:30 – 21:30. Sognepræst Jens Bach Pedersen vil styre ordet.

Med venlig hilsen

Peter Læssøe
2. viceborgmester
Medlem af kommunalbestyrelsen for Liste T