Ønskes: Respekt for demokratiet og medmenneskelighed

Asger Larsen (LA) havde fået et hastepunkt på dagsordenen til seneste møde i kommunalbestyrelsen. Han oplyste glad, at de landsdækkende partier A, C, I, O og V på hans initiativ var blevet enige om at fremsætte følgende forslag: ”Drøftelse af boligplacering af flygtninge”.

Sagsfremstillingen lød i al sin gribende korthed: ”ACIOV ønsker at KB drøfter boligplacering af flygtninge”.

På KB-mødet udspillede der sig en besynderlig dialog blandt medlemmer af flertallet om, hvor vigtigt det er at tale sammen og på tværs af partier. Liste T og de mange tilhørere i salen sad forventningsfuldt og ventede på at høre, hvad flertallets hasteforslag konkret indeholdt. Og det måtte vi vente længe på.  Det var vigtigere for de 5 partier at tale om, hvor vigtigt det er at tale sammen. Altså i den lukkede kreds, som de 5 partiers repræsentanter udgør.

Endelig kom sagens indhold dog for en dag. Det handlede om, at de 5 partier havde indgået aftale om, at kommunalbestyrelsen skulle give et pålæg til forvaltningen om at fravige tidligere politiske beslutninger om at afdække forskellige muligheder for at finde boliger til de nye medborgere, som kommer til Dragør Kommune som asylgodkendte flygtninge.

Flertallet vedtog, at forvaltningen fremover alene skal arbejde med container-boliger. De kaldes så smukt for ”pavilloner”. Det lyder romantisk, men det ændrer ikke på, at det er containere.  Forvaltningen skal nu undersøge mulige steder til placering af disse containere i kommunen, og endnu engang pålægges det forvaltningen at henvende sig til ministeren for at få mulighed for at boligplacere flygtninge i landzone, hvilket i Dragør generelt indebærer placering i støjzoner. – Hvad forvaltningen skal gøre, hvis den igen får afslag, står hen i det uvisse.

Flertallet er også totalt ligeglad med, at den valgte løsning er den dyreste for kommunen. For flertallet er økonomi er ikke et emne, der skal stå i vejen for en løsning, der alene bygger på ideologi.

Hertil kommer, at flertallet omgør den tidligere trufne beslutning, om at 2 containere sammenbygges til en fællespavillon med plads til et par vaskemaskiner og lidt køkkenfaciliteter til de 25 flygtninge ved Hollænderhallen. Forvaltningen skal henvende sig til udlejeren for om muligt ændre fællespavillonen til to boligpavilloner.  Borte er den tidligere beslutning om tålelige køkkenforhold og beskedne vaskemuligheder.  Først når den samlede boligplacering af flygtninge er besluttet, kan det komme på tale, at diskutere eventuelle fællespavilloner.

For forslaget stemte naturligvis AVOC og LA.  Imod stemte alene Liste T. Hvad var det lige, der skete, da Allan Holst og resten af A stemte for at ophæve deres eget tidligere vedtagne forsalg om opførelse af en fællespavillon? Kom der nogen forklaring? Nej da. Man har et standpunkt, til man tager et nyt.

Jeg beklager, at flertallet tror, at demokrati handler om at have et flertal, der kan mule et mindretal. Jeg er så gammeldags, at jeg tror, at demokrati er en livsform baseret på dialog og respekt for hinanden.

Hvad er der galt med containere til boligformål?
De giver tag over hovedet. Der er en bruser og et toilet. Man kan lukke sin dør og låse den. Der er også et vindue man kan åbne. Det er da meget godt. Hvad piber vi over? Det er da bedre end et telt med køje og en krydsfinervæg til naboen.

Men er det den lavest mulige standard, vi skal efterstræbe i Dragør Kommune, en af landets mest velhavende kommuner? Er det værdigt? Er det Dragør Kommunes borgeres standard i forhold til nogle sårbare medborgere? Det håber vi ikke. Og vi tror det heller ikke.

Containerne indeholder ikke acceptable køkkenfaciliteter, men alene et lille kogeaggregat til en kasserolle. Når man ikke har ret mange penge, må man bl.a. leve af bønner, hvis man skal have proteiner nok. De skal koge længe. Men kogepladen slukker efter kort tid, fordi der er indlagt en tørkogningssikring. Så man kan ikke sætte bønnerne over at koge, uden at man med jævne mellemrum må afbryde det, man har gang i, for at tænde for gryden igen. Sådan noget pjat byder vi ikke andre borgere.

Der er også helt utilstrækkelige ikke vaskefaciliteter i container-byen ved Hollænderhallen. De skulle forbedres med fællespavillonen. Men den opgives jo nu.

Mange af beboerne lider derudover under dårligt indeklima i containerne.

Hvordan med integrationen?
Jeg kunne blive ved med at opremse problemer med containerne, men det værste er nok, at de er så små og smalle, at der ikke er plads til fællesskab. Hvor skal beboerne mødes med hinanden?  Selvfølgelig kan man sidde 2 – 3 stykker på en seng i en container og råhygge med et krus the i hånden. Men dag ud og dag ind? Jeg frygter, at det er den lige vej til isolation og depression for nogle af disse sårbare mennesker.

Og hvor skal vores nye borgere mødes med os andre, når de skal placeres i containerparker langt fra andre boligområder? Den kollektive trafik i Dragør kommunes landområder er som bekendt ikke den bedste.

I Liste T tror vi på værdighed og medmenneskelighed. Også for vores nye medborgere.

De frivillige i Dragør Kommune, ikke mindst Venligboerne, Dansk Flygtningehjælp og Røde Kors gør en fin indsats for at fremme integrationen. Men kommunalbestyrelsen kan ikke fralægge sig sit lovpligtige ansvar og overlade det til frivillige for at sørge for integrationen af vores nye medborgere.

Efter Liste Ts opfattelse modarbejder flertallet fra ACIOV integrationen. Kom til besindelse og tag medansvar!

Kristine Bak
Formand for Liste T