Medicinkasse til Dragørs Skolers udvikling

I den senere tid er det blevet mere og mere tydeligt, at lærere, pædagoger og forældre ikke mener, at ledelsesstrukturen og den rekordhøje inklusionsprocent giver tilfredsstillende rammer for at gennemføre en undervisning, som er på niveau med, hvad der i mange år har været normen i Dragørs skolevæsen, og som er intentionen med Folkeskoleloven. Man kan have mange undskyldninger for tingenes tilstand: folkeskolereform, nedlæggelse af skole i Dragør, omrokering af ledere, lærere og elever og lærerlockout. Men det kan og må ikke være en sovepude – vi må videre!

Temperaturen på skolerne
Vi har set en stærkt dalende lærertrivsel på skolerne – sidst dokumenteret i en trivselsundersøgelse. Dette giver sig udslag i en stor lærerflugt fra Dragørs Skoler. På 2 år har vi en opgørelse, som viser en massiv lærerflugt fra Dragør: I 2014-15 var tallet 103 opsigelser og i 2015-16 var det 128 – ud af 246 lærere og pædagoger (årsværk)! Tallene inkluderer opsigelser, afskedigelser, pensioneringer og vikarer. Vi kender ikke de enkelte læreres begrundelser, men det er et vildt stort tal. Lærerstillinger i Dragør skolevæsen er generelt blevet sværere at besætte. Det samme gælder skolelederstillinger, hvor udskiftningen nu er endnu større. Hvor det indtil for få år siden var som at vinde i lotteriet at få en stilling i Dragør Skolevæsen, er det i dag helt omvendt. Dragør skolevæsen har simpelthen fået et dårligt ry i lærerkredse – på trods af, at vi har en attraktiv arbejdstidsaftale, som overtrumfer nabokommunen.

Hvad er årsagen til temperaturfaldet?
En helt iøjnefaldende årsag til temperaturfaldet er beslutningen om at lave 2 skoler fordelt på 3 matrikler. Her er det AOV, som har skabt nogle ikke-holdbare rammer for skolernes udvikling, som i denne kommunalbestyrelsesperiode er blevet fastholdt af ACOV. Hidtil har der været stærke traditioner på de enkelte skoler, som har givet rammer for en positiv selvforståelse. Det har først og fremmest givet glade og dygtige elever og dernæst forældreopbakning og lærertrivsel. En anden årsag er de store klassekvotienter og den rekordstore inklusionsgrad: 98,8 procent er inkluderet i folkeskolen. En tredje årsag er manglende lærer-/pædagogkræfter i indskolingen. En fjerde og nok så væsentlig årsag er den nye ledelsesstruktur, hvor man på hver matrikel har 4 fuldtids mellemledere, som ikke har undervisningsforpligtelser (plus administrative ledere og inklusions/didaktiske ledere). Det var meningen, at disse mellemledere skulle støtte vidensudvikling og samarbejde. Men efter 2 års virke har vi endnu ikke set nogen effekt af denne megasatsning til mindst 2,6 million ekstra skattekroner årligt. Dragørs 2 skoler ledes nu af 17 fuldtidsledere, og ingen af disse ledere har undervisning på skemaet. Det må være muligt at få en økonomisk opgørelse over, hvor mange skattekroner, som kunne være brugt til børnenes undervisning, der er gået til dette ledelseseksperiment.

Medicinpakke 1
Hér og nu kan ledelsen i Dragør Skolevæsen gøre noget effektivt. Inklusion er som udgangspunkt positivt. Det understøtter vores humanistiske ligeværdsidealer og hindrer, at enkelte børn bliver ekskluderet af fællesskabet. Men vi har svært ved at tro på det realistiske i, at 98,8 procent af alle elever i Dragør trives både fagligt og socialt i folkeskolen med de nuværende resurser. Vi kender ikke de faglige argumenter bag Danmarks højeste inklusionsprocent, og det handler det nok alene om økonomi. Her skal det indskydes, at Dragør Skolevæsen er Danmarks billigste pr. elev jf. KL’s Kommunale Nøgletal for 2016. Medicinen til en kompensation for den høje inklusion er to-lærerordning og de nødvendige støttepædagoger i alle indskolingsklasser. Vi har et stort mellemlederlag, som for de hårdt prøvede lærere og deres elever ikke giver mening. Medicinen her er at sætte mellemlederne til at undervise mindst halvdelen af tiden, så de er tæt på eleverne og de pædagogiske og faglige klasseudfordringer. Mellemlederne bør desuden indgå som 1-prioritet i de enkelte skolers vikardækning. Derved løses den akutte vikardækning, og mellemlederne får input til faglig og pædagogisk udvikling.

Medicinpakke 2
Vi skal have 3 skoler fordelt på 3 matrikler. Alt viden peger på, at trivsel, læring og engagement er forbundet med forældrenes involvering og medarbejdernes engagement til deres skole og den kultur, som karakteriserer den enkelte skole. Det kræver, at der er en ledelse tæt på, som kan træffe beslutninger i et nært samarbejde med medarbejderne og skolebestyrelsen. Derfor bør Dragørs skoler deles op som 3 selvstændige skoler på 3 matrikler. Det er en politisk beslutning, og der bliver ikke trivsel, før dette er gennemført.

Der er mange andre områder at tage fat på. Men i Liste T mener vi, at de to medicinpakker – sammen med en masse velvilje – vil kunne genskabe trivslen, skabe bedre læring og udvikling for elever, lærere og ledere og danne grundlag for et bedre forældresamarbejde. Det vil sammenlagt give et langt bedre ry, som igen gør Dragør Skolevæsen til et af Danmarks mest efterspurgte og trygge at arbejde, færdes og udvikle sig i.

Ebbe Kyrø
Kommunalbestyrelsesmedlem
Liste T