Liste T vil flytte midler fra skoleledelsen til eleverne

Torsdag 13. september skal Dragør Kommunes skoleudvalg tage stilling til ledelsesstrukturen på kommunens skoler. Liste T kommer til at stille et markant forslag om, at:

– Antallet af ledere skal reduceres med en stilling på hver skole

– Skolelederen på den enkelte skole selv skal beslutte, hvilken ny struktur lederen finder fornuftig med fem ledere frem for seks.

– Det beløb, der frigives ved ændringen af strukturen, skal blive i skolens budget og bruges til lærerlønninger eller til at øge rammebeløbet.

– Skæres den didaktiske leder væk, skal pengene bruges på inklusion (idet de didaktiske ledere er finansieret af de såkaldte Tårnbypenge – penge kommunen tidligere brugte til sårbare børn, og som man politisk har lovet fortsat at bruge på sårbare børn).

– Souscheferne afskaffes

For mange lederskift

De markante forslag skal ses i lyset af, at den nuværende skolestruktur med 18 ledere og 3 udnævnte souschefer ikke på noget tidspunkt har virket efter hensigten i de 2,5 år, strukturen har eksisteret.

På den ene skole har lærere, elever og forældre oplevet ikke færre end 18 forskellige ledere og 2 konstitueringsperioder. På den anden skole har lærere, elever og forældre oplevet 13 forskellige ledere og 2 konstitueringsperioder. På 2,5 år.  Den tredje skole har haft et mere stabilt ledelseslag, men stillingen som hhv. didaktisk leder og mellemtrinsleder har været vakante gennem længere tid.

Politisk blev vi med strukturen lovet ledelse ’tæt på’. Det vil sige, at de mange ledere skulle følge undervisningen og sparre med lærerne for at styrke børnenes læring. Det er reelt ikke sket.

Det har fået Liste T til at konkludere, at ledelsesstrukturen ikke har bidraget positivt til de udfordringer, vi har haft i skolevæsnet de senere år – og at det er muligt at køre en veldrevet skole med færre ledere.

Når man skærer tre ledere væk, vil man spare mindst 1,7 millioner kroner om året (2017-priser), hvilket vil være et kærkomment beløb at tilføre skolernes drift til f.eks. flere 2-lærerordninger, bedre rammebeløb til bøger, bedre inklusion. Noget af det vi sukker efter.

Vi er klar over, at både skolebestyrelser og skoleledere har bedt om ro til at få ledelsesstrukturen til at virke. Vi er klar over, at forslaget vil skabe uro blandt lederne. Men Liste T har mistet tilliden – ikke til de enkelte ledere – men til, at den struktur, der blev vedtaget for tre år siden, nogensinde vil komme til at virke efter hensigten og vil give os ro på skolefronten fremover.

Vi har nu over 2,5 år med alvor betragtet, hvordan man er hoppet fra tue til tue – alene for at holde lederholdet fuldtalligt. Det har taget al for meget fokus fra den egentlige opgave.

Skolelederen sætter holdet

Skolebestyrelser og skoleledere har i Det Rådgivende Skoleorgan givet udtryk for, at skolelederne skal have udvidet deres ledelsesrum, og at politikerne skal bestemme hvad, men ikke hvordan. Det har vi lyttet til, og derfor giver vi skolelederen på den enkelte matrikel mandat til at sætte sit eget hold.

Vi kunne sagtens komme op med en model, vi tror på, men vi vil gerne anerkende, at skolerne ikke er ens og ikke har de samme udfordringer, og at skolelederen på den enkelte skole er den, der bedst kender skolens styrker og svagheder og dermed vil være den rigtige til at sætte det optimale hold.

Vi mener, at den løsning vil give os tiltrængt ro på den lidt længere bane. Til glæde for elevernes læring og trivsel og for lærernes og pædagogernes arbejdsmiljø.

 

Annette Nyvang, Ann Harnek, Ebbe Kyrø og Peter Læssøe

Kommunalbestyrelsesmedlemmer, Liste T