Liste T og den vellykkede inklusion

Dragør Kommune har landets højeste inklusionsprocent. Liste T mener, at der er tydelige tegn på, at den aktuelle inklusionsprocent på 98,8 % er for høj i forhold til de beskedne ressourcer, der er til stede på skolerne til opgaven.

Liste T understøtter målet om en høj grad af inklusion i folkeskolen, men vi må erkende, at ikke alle børn trives i folkeskolen. Derfor ønsker Liste T, at der afsættes tilstrækkelige ressourcer, så de børn der har behov – både fagligt og socialt, får den nødvendige støtte. Når der ikke frigives de nødvendige ressourcer til de børn, der har brug for det, kan det i værste fald belaste hele klassen. I de tilfælde er der ikke tale om inklusion af et enkelt barn men derimod eksklusion.

De fleste børn i den danske folkeskole har brug for inklusion af den ene eller anden slags. Liste T ønsker, at Dragørs skoler som udgangspunkt skal rumme alle børn. Debatterne går i øjeblikket meget på, om vi vil have mere inklusion i folkeskolen, i stedet ønsker Liste T, at vi ser på, hvordan den inkluderende skole skal se ud.

Den inkluderende skole
Den inkluderende skole skal have fokus på hvert enkelt barn. Alle børn skal kunne trives og udvikle sig i et læringsfællesskab med høj faglig kvalitet og udvikling af kompetencer. Den inkluderende skole er der med en skole, hvor elever med forskellige baggrunde, forudsætninger og potentialer lever et ligeværdigt skoleliv. Inklusion er en praksis, der skal rodfæstes og udvikles gennem konstant opmærksomhed, engagement og dialog.

Alle børn skal opleve, at de er værdsatte, og alle skal opleve, at de er en vigtig del af fællesskabet. Når der opstår udfordringer, skal alle føle sig trygge ved, at der altid er en voksen, som er parat med faglig og social hjælp og støtte. Vellykket inklusion i folkeskolen har et enormt potentiale i forhold til skabelse af et mangfoldigt samfund, hvor alle føler sig værdifulde. Et samfund, hvor alle mennesker har lige muligheder for aktiv deltagelse og livsudfoldelse i forskellige fællesskaber.

Alle børn er unikke
Alle børn er unikke, og ingen skal skæres dømmes efter de samme kriterier. Liste T vil have en større sikkerhed for, at elever i Dragør Kommune med behov får den støtte, de har brug for, når de ikke trives fagligt og socialt. Liste T ønsker, at der med udgangspunkt i, at det er skolelederen, der har visitationsretten skabes klarhed i processen. Kriterierne for, hvornår et sårbart barn skal have støtte ligesom beslutningsproceduren skal være tydelig for både forældre, lærere og ledere. Dragør Kommune skal sikre, at det er barnets tarv og ikke økonomi, der afgør, om et sårbart barn forbliver inkluderet i folkeskolen eller skal have et specialtilbud.

Vi har pligt til at tage ansvar for folkeskolen, fordi den er en væsentlig del af vores historie, demokrati og velfærdssamfund.

Med venlig hilsen

Ann Harnek & Kristine Bark Grundahl
Kandidater for Liste T til KV 17