Frihed for Loke såvel som for Thor

Der har på Facebook gennem længere tid været en debat om en bestemt husbåd, som ligger ulovligt ved Dragør Fort. Ejeren ansøger nu kommunalbestyrelsen om en 3-årig dispensation til at ligge i Dragør Færgehavn. Baggrunden for ansøgningen er, at ejeren påberåber sig at være kommet i en uheldig situation, hvorfor familien beder om kommunens hjælp.

Som kommune skal vi selvfølgelig sørge for borgernes ve og vel, og der er mange tilfælde, hvor vi jævnfør Bistandsloven skal handle per konduite. Men den pågældende families andragende er ikke Bistandsloven. De har købt en husbåd uden plads. Og som købere har de fra første færd været bevidste om, at husbåden lå ulovligt på sin nuværende plads ved Dragør Fort, som er et fortidsminde. Allerede i 2009 anmodede det daværende Slots- og Kulturstyrelsen om at husbåden blev fjernet, men det er endnu ikke sket. De nye ejere af husbåden har ansøgt samme styrelse om dispensation, men den er afslået med samme begrundelse som tidligere. Dernæst anråber familien Dragør Kommune om hjælp og foreslår en midlertidig placering et andet sted i den kommunale havn. Dette afvises ud fra plangrundlaget, som ikke tillader husbåde i havnen. Igen i august beder de på Facebook om politikernes gunst med en veltilrettelagt kampagne med masser af likes – mange fra folk udenfor kommunen. Og nu har familien oven i købet fået sagen på kommunalbestyrelsens dagsorden den 31. august.

En husbåd uden plads er svær at håndtere
Mange havneadministrationer bliver konstant kontaktet af mulige husbådsejere for at få en plads. I Københavns Havn har man ganske vist udlagt områder til husbåde, men det kræver, at båden faktisk ligner noget, som engang har sejlet. Og det kan man ikke sige om typehusbåden ved Dragør Fort. Det er kendt langt udenfor det maritime miljø, at det er umuligt at finde plads til en typehusbåd i Hovedstandsområdet – ja i hele Østsjælland. Så at købe en sådan er at køre med fuld fart imod den røde lyskurv.

Plangrundlaget er kernen i kommunens udvikling
I kommunalbestyrelsen bruger vi meget tid på plangrundlaget med det ene formål at skabe gode og trygge rammer for borgerne gennem en planlagt udvikling af kommunen. Det sker gennem udarbejdelse af lokalplaner, borger- og nabohøringer, debatter og beslutninger. Sådan er demokrati og politik. Dragør Havn er omfattet af lokalplan 70 fra 2009, og den tillader ikke boliger eller husbåde på havnen.

Havnen er en af Dragørs folkeparker
Dragør har en spændende beliggenhed mellem by og land, som paradoksalt nok er opstået ved at områderne i lufthavnens støjzoner ikke må bebygges. Det giver grønne åndehuller og store sammenhængende naturområder. Dragør Havn bliver af mange Dragørborgere betragtet som en krumtap i byens miljø – en folkepark, hvor alle har lige adgang. Her mødes borgere, sejlere, erhverv, museer, lodsvæsen, værft og turister. Derfor skal der også være lige adgang for alle, og derfor er beboelse i havnen jf. lokalplan 70 ikke tilladt.

Havnens brugere er imod husbåde generelt
Havnens Brugerbestyrelsesmøde (BBH) er flere gange blevet bedt om at udtale sig om husbåde og flotel i havnen. Senest står der i referatet fra det nu nedlagte BBH den 25. august 2016 følgende: ”BBH fastholder sin indstilling som der er afgivet i forbindelse med et ekstraordinært møde afholdt den 15. januar 2015. (BBH kan ikke anbefale et flotel i Dragør havn, havnen er for både og ikke boliger/flotel). BBH efterlyser en helhedsplan for havnen. Den valgte knopskydnings model virker uhensigtsmæssig.” Udtalelsen blev fremsagt i enighed. Med andre ord vil alle naboer på havnen, dvs. alle vandklubberne, erhvervsdrivende osv. ikke synes om en husbåd som nabo. Havnens administration er blevet bedt om at komme med en udtalelse, og den taler også imod husbådsprojektet.

Summa summarum: nej tak til husbåden
Vi har rigtig mange mennesker, som ønsker at bo i Dragør, og vi arbejder politisk på at skabe de bedste rammer for et godt liv i kommunen. Det indebærer også fairness. Vi oplever f.eks. fraskilte, som ikke længere har råd til at bo i kommunen, og som kommunen ikke kan anvise en bolig. Det betyder opsplittede familier og ubekvemme skoleflytninger væk fra kammerater og lærere. Men vi bryder ikke med hidtidige høringer og kommunens plangrundlag på enkeltsager. Og da slet ikke på et så spinkelt grundlag, som ansøgningen indeholder. Familien gør i ansøgningen meget ud af, at de holder meget af  Dragør, og vi byder dem derfor hjerteligt velkommen til på lige fod med andre at købe en bolig i Dragør Kommune. Som borgere i kommunen kan de blive skrevet op til en plads til en lystbåd – på nøjagtig samme måde som alle vi andre. Og som lystsejler gennem rigtig mange år kan jeg kun skrive under på, at Dragør Havn er et dejligt sted at være.

Sejlerhilsen fra
Ebbe Kyrø, kommunalbestyrelsesmedlem,
Medlem af By-, Erhvervs- og Planudvalget
Liste T, på vegne af T-gruppen