Det kan vi ikke være bekendt…

Med stigende valgstyrke forsøger budgetflertallet; Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Konservative og med Venstre-borgmesteren i spidsen, at henlede vælgernes opmærksomhed på, hvor fantastisk og engageret en indsats, der ydes af alle ansatte i Dragør kommune. En påstand jeg tror de fleste er enige i. Hvad det politiske flertal undlader at fortælle er, at denne engagerede personaleindsats ikke ydes på grund af AVO og C’ politiske strategi eller budgetbevillinger, men på trods af manglen på samme.

Hjemmeplejen
Et eksempel på den påstand er de urimelige forhold de ansatte i Dragør kommunens hjemmepleje bydes. En personalegruppe på ca. 107 ansatte, der til lav løn slider og slæber i døgndrift for i alle ender og kanter, at vaske, passe og pleje nogle af vore svageste medborgere. Et job, der kræver den allerstørste respekt og anerkendelse. En personalegruppe, der i dagligdagen er stærkt udfordret af et stort sygefravær (mellem ca. 7 og 12% pr. måned) som følge af stress, nedslidning og underbemanding. I det følgende skal jeg blot pege på et par enkelte blandt mange store udfordringer.

Mobilitet og kommunikation
En typisk dagvagt for en Sosu-hjælper eller assistent i Dragør Kommune består af besøg, personlig pleje, rengøring og pasning af ca. 7-12 medborgere, afhængig af det individuelle pleje- og pasningsbehov. Hvert eneste besøg er ganske nøje minutafpasset og der er typisk beregnet en transporttid på 5 minutter fra borger til borger. Tiden er så presset, at der ofte ikke er tid til at holde frokostpause.

Ved ansættelse i Dragørs hjemmepleje kræves, at man selv medbringer eget transportmiddel, idet der ikke på kommunens budget er afsat midler til at stille en sådan luksus til rådighed og der ydes ingen form for kørepenge / kilometergodtgørelse for kørsel i eget transportmiddel. Transporten sker for egen regning og risiko. Dog yder kommunen et lille tilskud på kr. 144,- pr måned til såkaldt vedligehold af eget transportmiddel, bil eller cykel. For år tilbage fik de ansatte kørselsgodtgørelse, men de er sparet væk.

Det er en forventning / krav, at man straks skal ind-rapportere eventuelle akutte hændelser eller behov hos klienterne. Dette sker typisk via egen personlig mobiltelefon, da kommunen ikke stiller mobiltelefon til rådighed eller på anden vis bidrager til betaling af medarbejdernes abonnement eller samtaleafgifter i øvrigt. Samtidig har kommunen forventning om, at medarbejderen kan træffes på sin egen mobiltelefon.  Sådan er det i dag og sådan har det været i mange år.

Revisionsfirmaet BDO har gennemført en uanmeldt revision af forholdene i ”Dragør kommunale hjemmepleje”, og når for andet år i træk frem til at tildele Dragør den næstlaveste bedømmelse. Et blandt mange kritikpunkter er, at der ikke i tilstrækkeligt omfang foretages central indberetning af de daglige hjemmebesøg. Den praktiske forklaring er, at personalet gennem flere år er blevet lovet at de ville blive forsynet med små håndholdte, såkaldte ”devicere”, en slags ’sms-telefon’, så de direkte fra hver enkelt klient/borger kunne foretage den fornødne elektroniske indberetning til hjemmeplejekontoret. Men intet er sket. I dag skal medarbejderen gøre sine notater skriftligt under besøget hos borgeren og efterfølgende  køre til kontoret på Wiedergården og foretage sine indberetninger skriftligt fra alle dagens klientbesøg. Her kan der være op imod 50 medarbejdere (hold nord og syd) der møder ind nogenlunde samtidig, men hjemmeplejekontoret disponerer kun over 6  PC’er, (tre til hold nord og tre til hold syd) hvorfor en for kortfattet indberetning naturligvis kan forekomme, når man på den måde skal ”stå på nakken af hinanden” og vente i kø for at kunne skrive sine daglige indberetninger. Nu forlyder det dog, at kommunen påtænker –om end i begrænset omfang – at implementere de nævnte ’devicere’ i løbet af indeværende år. Spændende bliver det at se om kommunen denne gang holder sit løfte – eller om det går som det plejer.

Konstant underbemanding
En anden af de mange alvorlige udfordringer er den konstante underbemanding man dog i begrænset omfang søger at kompensere for ved ansættelse af dyre vikarer. Dragørs hjemmepleje har en årlig personaleomsætning på 15-20%. Enten fordi personalet siger op af egen fri vilje eller på grund af afskedigelse som følge af sygefravær, hvor bl.a. stress, arbejdsskader og nedslidning har været årsagen. Det har vist sig vanskeligt, at skaffe kvalificeret personale på alle niveauer til kommunens hjemmepleje. Omfanget af hjemmepleje er styret af budgetflertallets ønsker og ikke af et normativ, der baserer sig på, hvad der reelt er behov for af personale.

Liste T har gang på gang politisk rejst og påtalt de helt utilstrækkelige arbejdsforhold AVOC byder de ansatte i hjemmeplejen. Blandt mange andre nødvendige tiltag må det være et krav, at der stilles el-cykler til rådighed i arbejdstiden, indkøb og fuld implementering af de lovede håndholdte ’sms-devisere’, der også kan bruges som mobiltelefoner. De forhold en så dedikeret og hårdt arbejdende personalegruppe er blevet budt og bydes i noget så vigtigt som vor hjemmepleje kan vi simpelthen ikke være bekendt.

Venlig hilsen
Svend Mathiasen
Medlem af kommunalbestyrelsen (T)