Boliger til flygtninge – 10 mio.kr. ud af vinduet! Og yderligere 10 mio.kr. er på samme vej!

I løbet af de seneste ca. 24 måneder har ACOV + LA smidt min. 10 mio.kr. ud af vinduet, når det gælder løsninger til boligindkvartering af flygtninge. Og hvis Dragør Kommune ikke ændrer politik, så fortsætter ACOV + LA med at hælde penge samme vej. De 10 mio.kr. kunne være brugt til at skabe små fleksible boliger til flygtninge, unge og husvilde – og såmænd også til en ekstra kunstgræsbane til boldklubben eller pc’er til vores skoleelever, men nej – sådan skulle det ikke være. Fordi ACOV og LA sætter en ære i ikke at sætte barren for højt, når det gælder flygtninge, og fordi man reelt ikke ønsker at forbedre forholdene for de Dragør–borgere, der er røget ud i skilsmisse eller er i en situation, hvor de har brug for en akut midlertidig bolig. I Liste T synes vi, at det er en helt forkert prioritering. Hvorfor ikke skabe bedre og billigere løsninger? For Liste T er det underligt, at man ikke kan kombinere værdighed – kende sin besøgstid og parre dette med sund økonomisk sans.

Hvorfor så mange penge – til den dårligste løsning?
ACOV+LA vil ikke være ”boligspekulanter”. For at undgå at købe boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge og på den måde blive ”boligspekulanter”, vil man hellere bruge skatteborgernes penge på dyrere og dårligere løsninger. I Dragør Kommune vælger flertallet at tabe på både gyngerne og karrusellerne. Flertallet vil ikke købe eksisterende huse og indrette dem til 5-6 flygtninge, og de vil ikke sørge for, at der opføres egnede almene boliger, der fra starten kan bruges til flygtninge og senere til ungdomsboliger og husvilde. I stedet vælger flertallet at lease såkaldte pavilloner, der er hundedyre, og samtidig gå glip af tilskud fra staten.

Regnestykket ser således ud:

·       Udgifter til boligcontainere ved Hollænderhallen og Rødtjørnen – 2015 + 16  ca. 4 mio.kr.

·       Tab af støtte til midlertidige boliger – fra staten – estimeret ca. 1 mio.kr.

·       Tab af støtte til opførelse af mindre almene boliger – estimeret ca. 5 mio.kr.

 I alt – for årene 2015 og 2016 – ca. 10 mio.kr.

Derudover – hvis vi ikke ændrer politik – for årene 2017 og 2018  –  ca. 10 mio.kr.

Lad min uddybe regnestykket lidt – ”midlertidige boliger” og ”mindre almene boliger”
Hvad er ”manglende støtte til midlertidige boliger” og ”… til mindre almene boliger”? D. 18. marts 2016 indgik regeringen og KL en aftale om ”bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge”. Kommunerne kunne pr. medio 2016 indenfor en pulje på 640 mio.kr. ydes tilskud til hel eller delvis økonomisk dækning ved etablering af almene familieboliger. Og kommunen ville få fuld anvisningsret til disse boliger. Sagt med andre ord – Dragør Kommune kunne sælge et mindre stykke jord – eksempelvis jorden ved Rødtjørnens tidligere fritidshjem eller et lille stykke ved Engvej (det nuværende krat tættest ved rækkehusene på Strandengene) og opføre en blok med mindre almene boliger. Og på denne måde ville Dragør Kommune kunne have tjent både på salg af jorden og ved, at staten helt eller delvist ville have dækket den kommunale grundkapital.

En anden pulje drejede sig om ”midlertidige boliger til flygtninge” og i alt var denne pulje på 2 * 75 mio.kr. (75 mio.kr. i år 2016 og 75 mio.kr. i år 2017).

Tårnby Kommune søgte begge puljer og kommunen opnåede en støtte fra staten på i alt ca. 9 mio.kr.; det samme galt Lyngby-Taarbæk. Gentofte Kommune fik 45 mio.kr. fra staten! Et relevant konservativt gæt for Dragør Kommune kunne være ca. 5-6 mio.kr., men da Dragør Kommune ligesom Gentofte kun har en meget lille procentdel almene boliger, så kunne tallet have været meget større.

Dragør Kommune søgte ikke!
Det helt kedelige i denne situation er dog, at borgmesteren valgte ikke at søge nogen af puljerne! – han valgte endvidere end ikke at informere kommunalbestyrelsen herom!

I alt har ACOV + LA valgt en løsning, der samlet har medført udgifter for Dragør Kommune på mere end 4 mio.kr. til ren leje af containere, men som derudover har medført, at kommunen er gået glip af mere end 6 mio.kr. i støtte fra staten.

Hvad er alternativet?
Liste T har flere gange tidligere beskrevet, hvad vi synes er det bedste alternativ. Lad os købe 10 ikke- velholdte villaer i kommunen og renovere disse, så de indrettes til bofællesskaber for 5-6 flygtninge i hver villa. Havde Dragør Kommune gjort dette for 2 år siden, så ville den midlertidige indkvartering af disse flygtninge have været gratis i forhold til indkvarteringen. Vi har tidligere i Dragør Nyt påvist, hvordan negativ rente medfører, at den samlede omkostning ved køb af en villa går i nul eller bliver positiv for kommunen.

Med andre ord – det havde været min. 4 mio.kr. billigere end den løsning, som ACOV + LA valgte for 2 år siden.

Og hvis vi i 2016 havde valgt at opføre et mindre antal almene boliger til flygtninge/unge/husvilde, så ville kommunens kassebeholdning være steget med ca. 3-4 mio.kr. og staten ville have finansieret et mindre antal almene boliger, som vi godt kunne have brugt til anvisning af flygtninge, unge og husvilde borgere i morgen.

Med andre ord – vi kunne have fået bedre løsninger for flygtningene og vi kunne have fået etableret en god løsning til vores egne borgere med akutte boligproblemer, samt for de unge mennesker og der kunne have været penge i overskud til en ny kunstgræsbane, pc’er eller lignende.

Og flertallet fortsætter af samme spor?
For ganske nylig – d. 23.2.2017 – besluttede ACOV + LA, at container-landsbyen ved Hollænderhallen skal udvides. Der skal bygges 25 ekstra containere ovenpå de 25 containere, der allerede er sat op.

Samme aften besluttede samme flertal – efter forslag fra Konservative – at man skulle smide 150.000 kr. ud af vinduet, fordi ACOV + LA ikke mener, at flygtningene skal have fælles køkken- og vaskefaciliteter.

ACOV+LA besluttede at ophæve kontrakt vedr. leje af fællespavillon og regningen for at ophæve kontrakten lød på 150.000 kr. Med tanke på alle de midler, som ACOV+LA har brugt indtil videre, så er det lidt tragikomisk, at Konservatives argumentation er, at de mener, at Dragør Kommune ikke skal yde flygtninge noget, som vi som kommune ikke er pligtig til at yde.

Når de 25 nye containere ved Hollænderhallen er fyldt op, så fortsætter ACOV+LA med at byggemodne og sætte flere containere op.  Det er vores estimat, at Dragør Kommune samlet for 2017 og 2018 vil bruge ca. 10 mio.kr. yderligere på dette.

For godt til at være sandt?
Dragør Kommunes borgere må tænke – er det virkelig rigtigt? – JA – det er det. ACOV + LA’s løsning for midlertidig boligplacering af flygtninge – og borgmesterens manglende søgning af statslige puljer – vil inden vi går ud af 2018 have kostet borgerne mere end 20 mio.kr. Disse penge kunne være brugt til andre og meget bedre investeringer i kommunen – og konsekvensen er, at flygtningene får en uværdig løsning og der er ingen udsigt til, at flertallet vil gøre noget for husvilde Dragør-borgere eller de unge. Det er i mine øjne en grotesk prioritering.

Med venlig hilsen
Peter Læssøe
2. Viceborgmester
Medlem af kommunalbestyrelsen for Liste T