Trafik og parkering

Vision

Dragør Kommune har en bæredygtig og sikker trafik, både privat og offentlig, med høj tilgængelig­hed inden for hele kommunen og til og fra København. Vi ser biltrafikken toppe og andre kreative løsninger træde i stedet for. I fremtiden har vi letbaneforbindelse til Dragør. Vi har parkeringsløsninger, som friholder vores byområder for ulovlig parkering og sikrer mulighed for opladning af elbiler.

Peter Læssøe har siddet i Dragør kommunalbestyrelsen siden 2009 og er Liste T’s borgmesterkandidat

Situationen i dag

Med etableringen af Metroens ringlinje er den kollektive trafik i Dragør udfordret. Ringlinjen, som generelt er et fint bidrag til den kollektive trafik i København og på Frederiksberg, har medført at borgere fra Dragør i højere grad er pålagt at skifte fra bus til Metro og mellem metrolinjer, hvis de vil til Københavns centrum, f.eks. Kongens Nytorv eller Nørreport. Til gengæld er der nu en direkte linje til Hovedbanegården og Rådhuspladsen.

Det er lykkedes at forbedre hyppigheden af forbindelsen fra Dragør til Lufthavnen. Men den kollektive trafik til Søvang og Sydvestpynten er stadig meget mangelfuld.

En stor og stigende del af trafikken ind og ud af kommunen foregår på de ensporede veje Englandsvej og Kystvejen gennem Tårnby Kommune. Det skaber flaskehalse på mange tider af døgnet, og det er dårligt for miljøet og er samtidig spild af tid.

Mange tager cyklen til og fra arbejdet, og et stigende antal vælger en elcykel. Motionscyklisme er i en rivende udvikling, og såvel borgere fra Dragør Kommune og andre bruger kommunens veje og cykelstier intensivt.

Med en kreativ og relativt prisbillig løsning er det lykkedes at forbedre trafiksikkerheden i krydset Møllevej/Bachersmindevej.

På parkeringsområdet er kommunen udfordret både af stigende bilejerskab og stigende turisme. Det gør sig særligt gældende i og omkring Dragør gamle by, hvor parkeringsforbuddet på de små pladser ofte overtrædes. På gode dage i forårssæsonen, hvor Grusparkeringen ved den nye lystbådehavn stadig er fuld af skibe, kan det være svært at finde en lovlig parkering i rimelig gåafstand fra byen.

Der er meget få, der benytter sig af fælleskørsel på trods af, at trafikstrømmene er ret ensartede. 

Overordnet politik

Med Dragør Kommunes særlige geografi som en på én gang lille og meget langstrakt kommune er det af stor betydning for kommunens sammenhængskraft og samtidig en udfordring at sikre tilgængeligheden mellem alle dele af kommunen. Det må ske både med kollektiv trafik, biltrafik, og ved at sikre ordentlige stier for cykler og gående – og ikke mindst trygge skoleveje.

Kollektiv bustrafik

De vigtigste busforbindelser til/fra Dragør Kommune er linje 35 og 250S. Liste T arbejder for, at 250S fastholdes i fremtidige trafikplaner i regi af regionen og Movia. Men Metroens ringbane omkring København har medført mindre budgetter for Movia. Det betyder, at Dragør Kommune bliver nødsaget til selv at finansiere fremtidige udvidelser og forbedringer i busbetjeningen til/fra Dragør.

Liste T ønsker at sikre sammenhængen på tværs af kommunen med en ringbus med start/stop ved Metroen i lufthavnen. Bussen skal udelukkende køre fra/til lufthavnen og rundt i Dragør Kommune og hente/bringe passagerer. Ringbussen vil være drevet af Movia og finansieret, som alle andre. Ringbussen vil erstatte dele af den nuværende linje 33 og 35.

Til arbejde på tommelfingeren – som pendler

De fleste biler kører ud og ind af kommunen udelukkende med føreren. Det giver tæt trafik og minus på klimaregnskabet. Normalt bygger pendlernetværk på længere transportbehov. En tur fra Dragør til København i bil tager imidlertid nogenlunde samme tid som fra København til Roskilde. Kommunen bør opmuntre til brugen af en app (f.eks. FDM Ta’Med), hvor det er muligt for kommunens borgere at finde et match til daglig eller lejlighedsvis samkørsel. Denne løsning er god til pendlere med faste arbejdstider. Den kan suppleres af egentlige blafferstoppesteder på udvalgte steder i kommunen. Herved bliver der også en mulighed for samkørsel for de mere tidsfleksible medborgere.

Liste T ønsker at forbedre den kollektive trafik til/fra Søvang. En ringbus eller en service­bus i Dragør Kommune kunne være en del af løsningen, men også et samarbejde med taxa-selskaber vil kunne medvirke til, at borgerne i Søvang får en fleksibel og hyppigere forbindelse til metroen i lufthavnen og til andre forbindelser i Dragør.

Stier, skoleveje og trafiksikkerhed

Et særligt fokus for Liste T er, at vi følger skolebørnenes færden og den forandring, som børn og unge udsættes for ved skift af skoledistrikter, tungere trafik i Dragør Kommune på baggrund af anlægsbyggerier, flere biler på vejene m.m. Vi skal hele tiden være på mærkerne og sikre, at børnene følger sikre veje/stier til/fra skole/SFO/idræt m.m.

Derfor ønsker Liste T, at kommunens trafiksikkerhedsplan opdateres, og at der heri skabes en plan for sammenhæng i stisystemet.

Vi skal også være opmærksomme på den øgede risiko for uheld mellem de hurtige elcykler og elløbehjul og andre bløde trafikanter.

Supercykelstier

Supercykelstier er en spændende mulighed for at skabe bedre rammer for personer på cykel og elcykel. Anlæggelse af supercykelstier kræver et tæt samarbejde med Tårnby Kommune for at kunne realiseres. Staten har ved etablering af tidligere supercykelstier bidraget med 50% af finansieringen.

Motionscyklister bør have bedre mulighed for at dyrke deres i alle henseender sunde interesser. Det bør ske ved at udarbejde kort med anbefalede cykelstier, så cyklister, fodgængere og bilister i videst muligt omfang bliver holdt adskilt.

Biltrafik og parkering

Liste T finder gode parkeringsmuligheder afgørende både for kommunens borgere, for de erhvervsdrivende og for turister. Problemerne er i dag størst omkring Dragør gamle by, da det ikke er lovligt at parkere i byen hverken for beboerne eller byens gæster, der derfor må parkere lige udenfor byen til stor gene for beboerne her. Liste T støtter udarbejdelsen af en strategi for infrastruktur og parkering, der sikrer tilstrækkelige parkeringsmuligheder. Liste T mener, at der i fremtiden vil være behov for etablering af underjordiske parkeringsanlæg i Dragør. Men placeringen vil afhænge af en grundig granskning af både de fysiske muligheder og finansierings­mulighederne. Det er en dyr løsning, som kun vil kunne realiseres med støtte fra fonde og private midler.

Liste T arbejder for en løsning, hvor 2 timers parkering håndhæves omkring den gamle by. Beboere i den gamle by kan få en p-licens til at holde på pladserne langs Vestgrønningen og på Stejlepladsparkeringen. Herved bliver det lettere for beboerne at parkere tæt på deres bolig, og handlende, turister og gæster kan holde på havnen ved længere ophold.

Liste T går ind for, at der tilvejebringes en samlet plan for trafikafvikling og parkering specielt i og omkring den gamle by og havn, kommunens mest trafikerede område for biltrafik og samtidig mest attraktive bymiljø. Planen bør blandt andet indeholde bedre regulering af trafikken og effektiv skiltning og placering af turistparkering.

Bæredygtighed og kreativitet

El-biler og kørselsfællesskaber er synlige i gadebilledet og på vej frem. Liste T ønsker at under­støtte denne udvikling. Vi ønsker, at kommunen aktivt understøtter initiativer, der medvirker til at nedbringe antallet af biler i kommunen. Internettet, miljøvenlige biler/busser på kort sigt og en letbane på længere sigt skal fremme en udvikling, hvor alle Dragør-borgere (på Sydamager, i Søvang, i Store Magleby og i Dragør) får fleksible, effektive og miljøvenlige trafikløsninger.

For Liste T er det vigtigt, at kommunen understøtter og etablerer rammer, hvor denne udvikling kan trives. For os må det meget gerne foregå i et kreativt samarbejde mellem kommunen, private aktører og offentlige aktører.

Konkret politik

Liste T vil arbejde for, at Dragør Kommune

 • på lang sigt får etableret en letbaneløsning fra lufthavnen til Dragør
 • hurtigst muligt får etableret enten en ringbus eller en servicebus til/fra Metroen i lufthavnen
 • fastholder linje 250S som en højfrekvent regionalt finansieret buslinje
 • får forbedret tilgængeligheden med kollektiv transport mellem alle dele af kommunen – evt. ved indsættelse af mindre busser e.l. Behovet er særligt stort i Søvang
 • opdaterer sin trafiksikkerhedsplan, bl.a. med en plan for et sammenhængende stisystem
 • får forbedret tilgængeligheden mellem alle dele af kommunen for cykler og gående
 • sætter fokus på ordentlige parkeringsforhold – særligt omkring Dragør gamle by – på længere sigt gennem et underjordisk parkeringsanlæg
 • udarbejder en samlet trafik- og parkeringsplan specielt for området i og omkring den gamle by og havn, hvor konflikten mellem biltrafik og byliv er størst
 • opnår større trafiksikkerhed på Møllegade og Møllevej generelt og i krydset Ndr. Strandvej/A.P. Møllers Alle
 • håndhæver 2-timers parkering omkring den gamle by og tildeler beboerne hér p-licens
 • etablerer blafferstoppesteder udvalgte steder i kommunen, så vi fremmer samkørslen
 • foreslår kommunens borgere en app (f.eks. FDM’s Ta’Med) til at finde match på pendlerbehov
 • undersøger muligheden for anlæggelse af en egentlig supercykelsti i samarbejde med Tårnby Kommune
 • arbejder på at blive cykelvenlig kommune med udgangspunkt i en kortlægning af kommunens cykelstinet
 • etablerer ruter til motionscyklister, hvor der er ringe risiko for at møde fodgængere og biler, samt skiltning af ruterne
 • opstiller poster med luft og cykelværktøj
 • hurtigst muligt får udbedret de konklusioner, som i Trafikplanen er nævnt som tiltag med størst effekt med færrest skønnede omkostninger (eks. tiltag som lysstyrke i trafiklys ved Møllevej/Hartkornsvej; cykelbaner ved Vestgrønningen, m.fl.)
 • hurtigst muligt får lagt en plan for gennemførelse af Trafikplanens ”projekter med størst effekt”, såsom eks. 40 km/t zoner med hastighedsdæmpning, miljøprioriteret gennemfart i Store Magleby, m.fl.).