Sundhed og trivsel

Vision

Dragør Kommune sikrer rammer, der fremmer sundhed og trivsel for borgerne ”fra vugge til grav”, baseret på en tidlig indsats. Sundhed og trivsel handler om fysisk, psykisk og socialt velvære, hvor børn og voksne lever et godt liv i fællesskab med andre. 

Ann Harnek har været valgt til Dragør Kommunalbestyrelsen for Liste T siden 2018

Situationen i dag

Dragør Kommune har senest udsendt en sundhedspolitik i 2007! Det fremgår heraf, at ”Dragør Kommune betragter den enkelte borgers sundhed som et individuelt personligt ansvar. Kommunen ser det som sit ansvar at understøtte vilkår og muligheder, som vedligeholder og videreudvikler borgernes sundhed. Samtidig ønsker kommunen med respekt for individets sociale og mentale tilstand at støtte den enkelte i at drage omsorg for sig selv og andre.”

Endvidere fremgår det, at ”Politikken gennemføres som en dynamisk proces, hvor politikken evalueres hvert andet år og revideres hvert fjerde år.” Det er desværre ikke sket. Politikken indeholder mange gode tanker om sundhed og trivsel. Men den manglende opfølgning betyder, at der ikke er et overblik over udviklingen på området. Er indsatsen gavnlig, betyder den noget?

Dog kan man få et billede af udviklingen, fordi der hvert fjerde år gennemføres en landsdækkende stikprøveundersøgelse af danskernes sundhed. Det er sket i 2010, 2013, 2017 og igen i 2021. Den seneste undersøgelse fra 2017 viser, at borgerne i Dragør generelt ligger pænt på en lang række sundhedsfaktorer som stress, fysisk og psykisk helbred. Andelen af de adspurgte, som synes, at de har et ”fremragende, vældig godt eller godt helbred” er steget fra 88,0% i 2010 til 88,5% i 2017, hvor det på landsplan er faldet fra 85,0% til 83,2% i samme periode.

Men vi har problemer med et højt alkoholforbrug og overvægt. Indikatoren ”tegn på problematisk alkoholforbrug” ligger på samme niveau som i 2010 med 19,6 % af de adspurgte, hvor landsgennemsnittet er faldet fra 15,2% i 2010 til 13,8% i 2017.  Moderat til svær overvægt er steget fra 43,1% af de adspurgte i Dragør til 49,7 % i 2017.

Antallet af daglige rygere i Dragør ligger i alle årene på 12.2%, mens den på landsplan er faldet fra 21% til 17% i periode 2010 til 2017. Så på den ene side ligger vi pænt i forhold til landsgennem­snittet, men på den anden side er der ikke udsigt til at antallet af rygere falder i Dragør.

Forbruget af hash og andre euforiserende stoffer blandt personer på 16 – 34 år er også registreret. Her ligger forbruget i Dragør Kommune på niveau med forbruget generelt i Hovedstadsområdet. I 2017 har 21 pct. af aldersgruppen anført, at de har indtaget hash eller andre euforiserende stoffer inden for det seneste år. Af dem anfører 5,4 pct., at de har et forbrug, der i undersøgelsen anføres som et højt forbrug, dvs. mere end 10 gange. Undersøgelsen viser, at et højt forbrug af rusmidler hænger sammen med et højt stressniveau hos brugerne.

Overordnet politik

I Liste T tror vi, at sunde borgere, der lever i trygge rammer, har mulighed for at trives og være glade borgere. Og vi tror, at glade borgere lever længere og med færre fysiske og psykiske problemer. Derfor handler sundhedspolitikken grundlæggende om at skabe rammer for ”det gode liv”. Men den handler også om, at der tages hånd om de borgere, børn som voksne, som kæmper med sociale, psykiske eller fysiske udfordringer i deres liv.

Liste T lægger vægt på den forebyggende indsats. Det starter med en god sundhedspleje for vores yngste borgere og deres forældre. Liste T lægger vægt på, at Sundhedsplejen får lov til at spille en meget aktiv rolle i det forebyggende arbejde med børn, unge og deres familier. Sundhedsplejen skal have mulighed for at yde tidlig og individuel støtte, så den enkelte får kompetencer til at træffe valg, der fremmer fysisk, psykisk og social sundhed og trivsel. Sundhedsplejens aktive arbejde med nyfødte børn og deres forældre bevirker, at Dragør Kommune har meget få forebyggende indlæggelser på hospitalerne. Dette arbejde skal vedligeholdes og udvikles i de kommende år.

Liste T ønsker, at Sundhedsplejen opstiller lignende målsætninger for sine andre målgrupper.

Som led i både sundhedspolitikken og som bidrag til mindre klimabelastning fra vores fødevarer ønsker Liste T, at vi aktivt skal fremme mere klimavenlig kost med større forbrug af lokale råvarer og med fokus på at undgå madspild. Vi tror, at det vil støtte udviklingen, hvis kommunen tilbyder efteruddannelse i klimavenlig kost til kommunens madansvarlige personale.

Kommunen bør inspirere til sunde kostvaner og hjælpe børn og voksne, der kæmper med overvægt, til at opnå det ønskede vægttab. En madordning for alle skolebørn, der sikrer et sundt måltid hver dag, vil kunne understøtte denne indsats.

I forhold til børn og unges forbrug af alkohol og rusmidler gælder i høj grad behovet for en tidlig og bredspektret indsats, hvor der fokuseres på de unges stressniveau. Det sker via skolepolitikken og børn- og ungeindsatsen.

Liste T tror ikke på forbud. Vi tror derimod på, at kommunen ved vedholdende og venlig støtte og aktiv involvering af borgerne kan være med til at fremme sunde vaner. Det gælder børn, unge og ældre. I forbindelse med kommunale beslutninger skal der – hvor det er relevant – redegøres for konsekvenserne for borgernes sundhed og trivsel.

Liste T arbejder også for, at vi har gode muligheder for friluftsliv – både gode gå-, løbe- og cykelmuligheder med f.eks. trygge skoleveje og gode muligheder for at dyrke idræt og motion.

Generelt bør Dragør Kommune styrke samarbejdet med frivillige aktører, der kan bidrage til at styrke folkesundheden i vores kommune.

En del af aktiviteterne på sundhedsområdet vedrørende genoptræning er omfattet af det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune. Liste T ønsker, at Dragør Kommune fastholder fokus på kvaliteten af dette samarbejde til gavn for kommunens borgere. Da Dragør Kommune hjemtager en del af genoptræningen, vil vi i langt højere grad kunne påvirke kvaliteten af vores genoptræning i samarbejde med de aktuelle borgere. I den nærmeste fremtid skal Dragør Kommune hjemtage dette og derfor bliver fokus på, at Dragør Kommune i samarbejde med borgerne får defineret en relevant og ambitiøs målsætning for dette arbejde – med fokus på en tidlig indsats.

Liste T ønsker, at Dragør kommune fremlægger en handlingsplan for udmøntning af sundheds­politikken for kommunens egne ansatte, med opmærksomhed på det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, herunder nedbringelse af stress på vore arbejdspladser og sikring af ordentligt indeklima på alle kommunale arbejds­pladser.

Endelig skal kommunen sikre, at der er gode pasnings- og plejemuligheder, når det behov opstår, bl.a. ved at fastholde et nødvendigt antal af omsorgspladser til borgere, der hjem­sendes fra hospitalerne, men fortsat har behov for pleje i en begrænset periode.

I Dragør Kommune har pensionister og efterlønnere mulighed for fysisk aktivitet og en lang række sociale, kunstneriske, fysiske og praktiske aktiviteter på i Aktivitetshuset på Wiedergården, der drives af frivillige. Se nærmere under afsnittet om ældre.

Da idræt er et vigtigt element i folkesundheden for både børn og voksne, skal sundhed og trivsel i høj grad udvikles via kultur- og fritidspolitikken, hvor ordentlige idrætsfaciliteter i nærmiljøet får høj prioritet. Liste T ønsker, at Dragør Kommune stiller faciliteter til rådighed rundt omkring i hele kommunen. De skal stimulere interessen hos både børn og voksne for at holde sig i form.

Konkret politik

Liste T vil arbejde for, at Dragør Kommune:

  • opdaterer sin sundhedspolitik og løbende evaluerer resultaterne
  • fremlægger en handlingsplan for udmøntning af sundhedspolitikken for kommunens egne ansatte
  • bidrager til at gøre det sjovt at leve sundere for kommunens borgere i alle aldre
  • styrker Sundhedsplejens muligheder for at spille en fremtrædende rolle i den forebyggende indsats
  • sikrer, at plads til fysiske aktiviteter bliver et integreret element i den fysiske planlægning
  • fremlægger konkrete forslag til samarbejdet med lokale foreninger og borgergrupper om gennemførelse af kommunens sundhedspolitik
  • stimulerer til sunde kostvaner i skoler og institutioner med størst mulig brug af økologiske og lokale produkter
  • fastholder fokus på kvaliteten af den del af sundhedsområdet, der gennemføres inden for rammerne af det forpligtende kommunale samarbejde
  • fremlægger konkrete forslag til nye tiltag, hvor kultur- og fritidspolitikken kan spille sammen med og understøtte politikken for sundhed og trivsel
  • redegør for konsekvenserne for borgernes sundhed og trivsel i forbindelse med relevante kommunale beslutninger.