Skoler og SFO’er

Vision

Dragør Kommunes folkeskoler er blandt de bedste i Danmark, både når det gælder social og faglig trivsel. Børn og unge udvikler deres sociale, kreative og innovative kompetencer og oplever en stærk faglig udvikling. Der er plads til forskellighed i vores skoler og SFO’er, og alle børn og unge oplever at være del af betydningsfulde og forpligtende fællesskaber.

Kommunen er kendt for sine velfungerende lokale tilbud og ordninger, hvor kompetente voksne gør det muligt også for børn og unge i udsatte positioner at udvikle sig fagligt og socialt. Børn med særlige behov møder en tidlig og individuelt tilpasset indsats.

Annette Nyvang er formand for Skoleudvalget. Har siddet i Dragør Kommunalbestyrelse siden 2014

Situationen i dag

På skoleområdet har Dragør Kommune været igennem turbulente år med skolelukning, SFO-lukninger, sammenlægning af matrikler, indførsel (og afvikling) af et meget stort ledelseslag og stor udskiftning af både ledere og medarbejdere.

Vores tre folkeskoler er både karakteriseret ved at have meget lave udgifter per elev og landets højeste inklusionsprocent. Mindre end 2 procent af folkeskoleeleverne går således i special- eller behandlingsskoler.

Kommunen har i 2021 Danmarks højeste klassekvotient, hvorfor der er fastlagt principper for elevernes fordeling på skolerne, som sikrer en gennemsnitlig klassekvotient på max. 24 elever på hver skole ved indskrivningen i 0. klasse.

Kommunen har samtidig en af landets laveste andele af privatskoleelever. I skoleåret 2020/2021 er den 3,5 procent. At der ikke er nogen privatskole i Dragør Kommune, skyldes de særlige plan­mæssige forhold i kommunen: Der er ingen ledige faciliteter i byzonen, og det er ikke muligt at oprette skoler i landzonen eller overføre landzone til byzone.

At vi i dag har tre velfungerende skoler skyldes, at vi har dygtige medarbejdere, der har været loyale over for opgaven trods stor turbulens. Det skyldes også, at der er kommet ro på skolernes ledelser, og at de understøttes af en kompetent administration på rådhuset. Den tidligere medarbejderflugt fra skolerne er stoppet, og tilfredsheden blandt de ansatte er steget. Der er igen en god dialog mellem skolebestyrelser, politikere og forvaltning.

Elevernes karakterer ved afgangsprøven har gennem flere år ligget pænt over lands­gennem­­snittet, og Dragør Kommunes folkeskoler ligger stabilt blandt landets 10 bedste kommuner målt på karaktererne.

Ser man på de danske kommuner, hvor flest elever forventes at gennemføre mindst en ungdomsuddannelse efter 9. klasse, ligger Dragør Kommune i top-5.

Der er sparet på skoleområdet i flere omgange, hvilket har gjort det svært for skolerne at sikre et tilfredsstillende niveau for understøttende undervisning og hjælp til elever med faglige udfordringer. Dragør Kommune oplever som mange andre kommuner et stigende pres, fordi flere børn og unge har brug for ekstra støtte, og vi har gennem de senere år set flere eksempler på, at børn med særlige behov er blevet presset ind i almindelige klasser med nederlag og mistrivsel til følge – både for det enkelte barn og for den samlede klasse.

Derudover er der sparet på lejrskoler, og i en periode var det svært både at rekruttere og fastholde de dygtige og kvalificerede lærere.

Der er investeret store anlægssummer i skolernes fysiske rammer de senere år, men der udestår stadig et renoveringsefterslæb både på skoler og SFO’er – både ude og inde.

I april 2021 vedtog en samlet kommunalbestyrelse en ny skolepolitik, som lægger vægt på trivsel som forudsætning for god læring.

Overordnet politik

Trivsel i skolerne

Liste T vil arbejde for at sikre trivsel både fagligt og socialt for alle vores skoleelever, idet vi tror på, at et skolevæsen, der giver plads og rum til alle elever i stærke fællesskaber, skaber glade og dygtige børn. Fokus bliver derfor på at virkeliggøre de flotte principper i den nye skolepolitik.

I Dragør Kommune skal vi udvikle den pædagogiske indsats på området, så vi har fleksible lokale løsninger, der hurtigt kan understøtte barnet og klassen. De første skridt til, at skolerne skal samarbejde tættere med klubberne om udsatte elever i udskolingen, er taget, ligesom forsøg med stærkere samarbejde mellem lærere og pædagoger om enkeltklasser er i gang, og Liste T bakker op om alle former for samarbejder mellem skolerne og SFO’erne, støttekorpset, klubberne, Pædagogiske Psykologisk Rådgivning og socialforvaltningen, der kan sikre, at alle børn og klasser, der har særlige behov, får den hjælp, de har brug for.

Vi skal udnytte, at Dragør Kommune har en størrelse, hvor alle relevante fagpersoner sidder tæt på hinanden og derfor har god mulighed for at lave en hurtig helhedsindsats for en elev, der har behov for det.

Vi ønsker øget fokus på tidlig opsporing. Lærerne skal sikres bedre adgang til viden og hjælp. Forældrene skal inddrages mere og tidligere. Arbejdet med overgangen fra børnehave til SFO/skole – ’Den røde tråd’ – skal fortsat styrkes, jf. afsnittet om børne-ungepolitikken. Elever med særlige behov skal have indflydelse på deres handlingsplan, når de er i stand til at udforme deres egne synspunkter, og der skal altid tages udgangs­punkt i barnets tarv, jvf. FN’s Børnekonvention.

Vi ønsker, at alle udsatte børn får hjælp til at trives og blive en del af fællesskabet, samtidig med at der skal sikres tilstrækkelige og ordentlige tilbud til de børn, der ikke kan trives i folkeskolen.

Liste T finder det vigtigt, at der værnes om læreres og pædagogers engagement og faglighed. Liste T støtter op om den lokale aftale om lærernes arbejdstid som en vigtig forudsætning for den gode skole, og vi ønsker, at Dragør Kommune giver mulighed for efteruddannelse og kompetenceudvikling, så vi også i fremtiden har et stærkt lærerkorps.

Liste T lægger vægt på, at skolernes fysiske rammer fortsat opgraderes, så de skaber rum for forskellige aktiviteter, bevægelse og varierede muligheder for læring.

Skolernes indeklima er udfordret især i de ældre bygninger. En forbedring af indeklimaet bør gives høj prioritet, da det har betydning både for børnenes læring og deres almene sundhed og trivsel.

Skoledagen

Liste T ønsker, at alle elever oplever en varieret skoledag med tid til fordybelse, bevægelse, udeaktiviteter og pauser, så den samlede skoledag udfordrer og stimulerer eleverne og giver dem lyst til læring.

Vi støtter, at skolerne arbejder med udeskole, der understøtter den fagfaglige undervisning, og at der prioriteres tiltag, som kan udbrede udeskole til alle årgange og styrke didaktikken.

Vi støtter, at skoledagen forkortes, hvor der er mulighed for det.

SFO

De store omvæltninger for kommunens SFO’er har betydet, at der har været for lidt fokus på børnenes fritid i SFO’erne. Liste T ønsker, at alle SFO’erne igen udvikles til et attraktivt tilbud. Børnene har brug for at have plads til leg og fri udfoldelse i et inspirerende miljø om eftermiddagen.

Liste T lægger vægt på, at pædagogerne får gode vilkår for at sikre den pædagogiske kvalitet til gavn for alle børns trivsel, udvikling og leg. Det gælder både i SFO’erne og på skolerne.

Vi ønsker, at SFO’ernes arbejde synliggøres yderligere i skolebestyrelser, i det politiske udvalg og i kvalitetsrapporter. Det skal også sikres, at SFO’ernes økonomi bliver gennemsigtig for skolens aktører og medarbejdere, og at forældrebetalingen for en SFO-plads holdes under prisen for en børnehaveplads for at gøre tilbuddet attraktivt for så mange indskolingsbørn som muligt.

I de kommende års anlægsbudgetter vil Liste T fremme forbedringer i indeklima og støjniveau i SFO’erne.

Skolestruktur og skoleledelse

Liste T ønsker at bevare 3 ligeværdige skoler med i alt fire ledere samt en SFO-leder på hver skole. Vi støtter, at skolebestyrelserne gennem principperne for den enkelte skole kan fastlægge en selvstændig profil for skolen – så længe principperne understøtter et højt fagligt og pædagogisk niveau og Dragør Kommunes skolepolitik.

Vi støtter, at de tre skoler, SFO’erne og klubberne samarbejder på tværs på alle områder, hvor det giver faglig og pædagogisk mening, og at de fortsat samarbejder med ungdomsskolen, musikskolen, biblioteket, lokalarkivet, Museum Amager, lokale foreninger mm.

Lavere klassekvotient

Aktuelt må klassekvotienten ved indskrivning i 0. klasse være max. 24 elever. Liste T ønsker, at vi skal arbejde hen imod lavere klassekvotienter. Vi finder det ikke acceptabelt, at vi i Dragør Kommune i skrivende stund har landets højeste klassekvotient. Vi er opmærksomme på, at lavere klassekvotienter på længere sigt vil indebære behov for et ekstra klassespor set i lyset af en mulig fremtidig stigning af elevtallet.

Hvis det i helt ekstraordinære situationer er nødvendigt at have en højere klassekvotient end de tilladte 24 elever, skal der sikres ekstra lærer/pædagogressourcer til at understøtte holddeling m.m.

Skolebestyrelserne

Skolebestyrelsen har en central rolle i skolens virke. Liste T støtter, at det gode samarbejde med skolebestyrelserne fastholdes ved, at skolebestyrelsernes forslag og høringssvar inddrages i politiske drøftelser. Ligeledes ønsker Liste T, at kommunal­bestyrelsen fortsat skal være repræsenteret i skolebestyrelserne, og at møderne i Det Rådgivende Skoleorgan fortsat bruges til dialog og politikudvikling med skolens aktører.

Konkret politik

Liste T vil arbejde for, at Dragør Kommune

for trivsel

 • sikrer ordentlige ressourcer til at støtte sårbare elever i skolerne
 • herunder sikrer ressourcer til den faglige inklusion/supplerende undervisning
 • støtter et ressourcecenter på hver skole med skolepædagoger/inklusionslærere
 • sikrer, at kriterierne for tildeling af støtte til sårbare børn og beslutningsproceduren er tydelig for både forældre, lærere og ledere
 • sikrer og udvikler nye samarbejder, som gavner de sårbare børn, for eksempel det nye samarbejde med Klub Dragør og forsøgene med styrket samarbejde mellem lærere og pædagoger om enkeltklasser
 • sikrer løbende opfølgning på udsatte børn både i folkeskolerne og på special­- og behandlingsskoler
 • forankrer PPR tæt på skolerne
 • bakker økonomisk op om trivselstiltag, der understøtter kommunens skolepolitik
 • fortsat opgraderer de fysiske rammer på skolerne og SFO’erne, herunder forbedrer indeklimaet
 • sikrer midler til at føre planerne for nye udearealer på skolerne helt ud i livet
 • værner om den lokale arbejdstidsaftale for lærere
 • sikrer løn til lærerne, der gør det lettere at rekruttere og fastholde dem i kommunens skolevæsen
 • understøtter et ligeværdigt samarbejde mellem pædagoger og lærere om opgaverne i skolen
 • støtter at Dragør Kommune er praktiksted for lærerstuderende, og at nyuddannede indgår i en mentorordning

for skoledagen

 • støtter tiltag, der sikrer variation, fordybelse og bevægelse i skoledagen, herunder arbejdet med udeskole
 • støtter det stærke samarbejde mellem skolerne og ungdomsskolen, musikskolen, biblioteket, lokalarkivet, Museum Amager, lokale foreninger mm om åben skole
 • sikrer økonomiske midler til lejrskoler og undervisningsmaterialer
 • bakker op om at forkorte skoledagen

for skolestruktur og ledelse

 • fastholder den nuværende skolestruktur og det nuværende antal af ledere
 • sikrer, at PPR-ressourcerne forankres til størst gavn for børnene og de unge

for SFO

 • sikrer, at børnene har et aktivt fritidsliv med mulighed for fri leg i SFO’en
 • sikrer, at der er gennemsigtighed i SFO’ernes økonomi
 • sikrer, at SFO-taksten sættes ned til under børnehavetaksten
 • sikrer SFO-pædagogerne ordentlige arbejdsforhold, så de aktivt kan bruge deres faglighed både i skolen og i SFOerne efter skoletiden
 • styrker SFOernes rolle i folkeskolen med pædagogiske tiltag i samarbejde med lærerne med særligt fokus på udsatte børn

for klassekvotienten

 • respekterer et max. på 24 elever i klasserne ved indskrivning i 0. klasse. Er der helt ekstraordinært flere end 24 børn i en klasse, skal det udløse ekstra ressourcer til klassen
 • planlægger for et 9. klassespor på udvalgte årgange, når det bliver nødvendigt

for skolebestyrelserne

 • fastholder skolebestyrelsernes centrale rolle gennem et respektfuldt samarbejde mellem politikerne, administrationen og skolebestyrelserne
 • sikrer, at nye tiltag/reformer/ændringer, enhver siddende regering vil gennemføre, implementeres i Dragør ved et samarbejde mellem alle centrale aktører.