Samarbejde med andre kommuner

Vision

Dragør Kommune er en velfungerende selvstændig kommune, der arbejder tæt sammen med andre kommuner på Amager og i hovedstadsområdet, hvor dette er klogt. 

Liste T’s borgmesterkandidat Peter Læssøe har siddet i Dragør Kommunalbestyrelse siden 2009

Situationen i dag

Siden kommunalreformen i 2007 har Dragør Kommune fastholdt sin selvstændighed. Det indebærer, at vi har været underlagt krav om ”et forpligtende samarbejde” med Tårnby Kommune om en række konkrete politikområder. Det er gået godt på visse områder, og mindre godt på andre. Det bliver der nu gjort noget ved.

Det er gået godt på natur- og miljøområdet, hvor Tårnby Kommune varetager administrationen, mens Dragør Kommunes Vej og Gartner står for en række tekniske opgaver. Det går også så godt, som det nu kan under corona-pandemien på Jobcentret, hvor der gøres en stor indsats for at hjælpe de mange mennesker, som har mistet deres arbejde i Lufthavnen og relaterede erhverv.

Men på en række andre områder er det nu aftalt, at opgaverne trækkes hjem til Dragør. Det sker under reglerne om virksomhedsoverdragelse i perioden fra 1 september 2021 og frem. Det betyder, at vi får medarbejderne med – og de skal være meget velkomne. Det gælder områderne:

 • Genoptræning og socialpædagogisk støtte efter §§ 86 og 85 i lov om social service
 • Rådgivning om valg af hjælpemidler og forbrugsgoder, ledsagelse af voksne, sager om hjælpemidler, forbrugsgoder og støtte til bil samt sager om boligindretning efter § 10, stk. 4, og §§ 97, 112-114 og 116 i lov om social service
 • Specialundervisning for børn og voksne efter § 1, stk. 2, nr. 5 i lov om forpligtende kommunale samarbejder
 • Rotte bekæmpelse efter § 17 i lov om miljøbeskyttelse.

Vi samarbejder med både Tårnby kommune og Københavns kommune om udvikling af Naturpark Amager, der strækker sig langs hele Amagers vest- og sydkyst.

På klimaområdet, herunder kystbeskyttelsen, har Dragør Kommune ikke været særlig aktiv i et samarbejde med de andre Amager-kommuner, men har fokuseret på konkrete løsninger på de udfordringer som havvandsstigninger og risiko for stormflod udsætter Dragør Kommune for. 

Overordnet politik

Årene siden kommunalreformen i 2007 viser, at det var en rigtig beslutning at fastholde Dragør Kommune som selvstændig kommune. Vi ved, at kommunesammen­læg­ningen generelt ikke har givet nogen væsentlig økonomisk gevinst for de berørte kommuner, og vi ved, at stordriften på mange måder er gået ud over det lokale demokrati og de lokale servicetilbud. Sådan ønskede Liste T det ikke dengang, og det ønsker vi fortsat ikke. I stedet ønsker Liste T et åbent og fordomsfrit samarbejde med vores nabokommuner. Og i øvrigt med andre kommuner i Øresundsregionen, hvor det er relevant.

Alle tre kommuner på Amager har glæde af hinanden. Vi er fælles om Naturpark Amager, et ubrudt naturområde langs hele Amagers vest- og sydkyst. I Københavns Kommune ligger den nye store forlystelsesarena, Royal Arena, i Ørestaden og et væld af større og mindre kultur- og fritids­faciliteter er spredt over hele øen til fælles glæde. Udviklingen i hovedstads­området og i særdeleshed på Amager gør det påkrævet, at kommunerne løser en række opgaver i fællesskab. Liste T støtter et sådant samarbejde.

Samarbejdet med Tårnby

Liste T ønsker at fastholde aftalerne om et forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune på de områder, hvor de hidtidige erfaringer har været gode. Det gælder administrationen af natur- og miljøområdet, beskæftigelsesområdet, der varetages af Jobcenter Tårnby, og for enkelte dele af socialområdet. Princippet er, at Dragør Kommune lægger standarden på de forskellige områder og betaler Tårnby for at udføre opgaverne, men realiteten er, at vi følger Tårnby Kommunes standard. Det er grunden til, at vi har besluttet at hjemtage nogle områder, da dette blev muligt ved en dispensation fra Indenrigsministeriet.

Herudover ønsker vi at undersøge mulighederne for et samarbejde på vand og spildevand som afløser for det aktuelle samarbejde inden for HOFOR. Se afsnittet om ”Klima, energi og miljø”.

Regionalt samarbejde

På trafikområdet er der behov for løsninger, der rækker ud over kommunegrænsen. Det sker i samarbejdet med MOVIA. Dette samarbejde er beskrevet nærmere i afsnittet om trafik og parkering.

Fælleskommunale virksomheder

Dragør Kommune deltager i en række fælleskommunale samarbejder. Det har i flere tilfælde været en dyr fornøjelse at indgå i disse samarbejder, uden at der kan noteres en tilsvarende kvalitets­stigning i leverancerne. Liste T ønsker, at kommunens repræsentanter i repræsentantskaber eller bestyrelser for de pågældende virksomheder skal arbejde mere åbent og aktivt for Dragørs borgeres interesser. I forlængelse heraf ønsker Liste T, at de fælles­kommunale selskaber, som kommunen er medlem af, opstiller målsætninger for ydelserne til Dragør Kommunes borgere. Ellers bør vi forlade de pågældende selskaber.

Det drejer sig især om: Hovedstadens Beredskab, som er en sammenlægning af brand­væsenerne i Albertslund, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Glostrup, Hvidovre, Rødovre og Københavns kommuner, HOFOR (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab) som i Dragør Kommune står for vandforsyningen og for at lede spilde- og regnvand væk, Amager Ressourcecenter, der tager sig af affaldshåndteringen, og Energinet, der varetager naturgasnettet.

Liste T ønsker at undersøge muligheden for at erstatte deltagelsen i Hovedstadens beredskab og HOFOR med et samarbejde med Tårnby Kommune, der står uden for disse selskaber. 

Konkret politik

Liste T vil arbejde for, at Dragør Kommune:

 • søger samarbejde om løsning af konkrete opgaver med alle relevante kommuner i hovedstadsområdet og i Øresundsregionen til fælles bedste
 • definerer klare servicemål for opgaver, der løses i det kommunale samarbejde med Tårnby Kommune
 • ansætter en medarbejder til at optimere samarbejdet med Tårnby Kommune
 • arbejder for fælles trafikløsninger for hele Amager
 • udvikler samarbejdet vedr. Naturpark Amager
 • fremmer større gennemsigtighed i beslutningerne i de fælleskommunale virksomheder som Hovedstadens Beredskab, Amager Ressourcecenter, HOFOR og Energinet
 • sikrer, at kommunens repræsentanter får defineret målsætninger for arbejdet i hvert af de fælleskommunale selskaber
 • undersøger mulighederne for at indgå et samarbejde med Tårnby Kommune som alternativ til deltagelsen i Hovedstadens Beredskab og HOFOR.