Nærdemokrati

Vision

Vi har et stærkt nærdemokrati i Dragør Kommune. Det viser sig i borgernes aktive deltagelse både i foreningslivet og i det politiske liv, hvor vi udnytter det tætte lokalsamfunds fordele. Vi har en livlig debatkultur, hvor kommunens ansatte og borgere tør udtrykke sig frit og åbent. Kommunens politikere er lyttende og i dialog med borgerne, inden de lægger sig fast på en endelig stillingtagen. 

Situationen i dag

I valgprogrammet i 2017 skrev vi: ”Der har i seneste valgperiode udviklet sig en usund kultur i Dragør, hvor høringer gennem­føres på skrømt, og høringssvar ikke giver anledning til overvejelse eller dialog. Det er en mangel på respekt over for de berørte borgere og medarbejdere.”  Sådan er det ikke mere. Det er lykkedes at ændre kulturen til, at alle høringssvar læses og drøftes respektfuldt i Kommunalbestyrelsen og de stående udvalg.

Samarbejdet i Kommunalbestyrelsen er også blevet markant forbedret. Med den nye brede konstituering, der blev indgået mellem Socialdemokratiet (A), Dansk Folkeparti (O), Liste T og Venstre (V) i foråret 2020, ophørte den tidligere tendens til at gennemtrumfe politiske beslutninger med smallest mulige flertal. Nu lyttes der. Nu debatteres der sagligt. Det er ikke ensbetydende med, at vi alle er enige om alt. Men vi søger kompromisser. Og det gælder ikke kun A, O, T og V. I efteråret 2020 var det en enig kommunalbestyrelse, som kunne indgå et budgetforlig, som alle 5 partier erklærede, at de kunne se sig selv i.

På grund af corona-restriktioner har borgerne ikke kunnet deltage i kommunal­­bestyrelsens møder i Byrådssalen. Det er beklageligt, men delvis erstattet af muligheden for at følge møderne på kommune-tv.

I en valgkamp er det naturligt, at de enkelte partier søger at vinde opbakning blandt borgerne til netop deres mærkesager. Men med den samarbejdslinje, som har kendetegnet Kommunalbestyrelsen siden foråret 2020, er der mulighed for en saglig debat. Det tegner godt for Dragør Kommunes fremtid.

Nærdemokrati kræver ikke bare et godt samarbejde i kommunalbestyrelsen, men også inddragelse af borgerne. Her har vi været under stramme restriktioner siden marts 2020. Borgermøder har været aflyst og delvist erstattet af møder på Teams og debatter på Facebook. Det giver ikke den bedste og mest nuancerede debat. 

Overordnet politik

Liste T arbejder på at styrke borgernes indflydelse på deres egen hverdag og på kommunens beslutninger. Dialog og medindflydelse har været og vil altid være Liste T’s mærkesager. Det gør vi på to måder. For det første inddrager vi konsekvent vores bagland af engagerede og kompetente borgere i formulering og udmøntning af vores politik i de politiske udvalg og Kommunalbestyrelsen. For det andet går vi løbende i dialog med foreninger og borgergrupper, herunder grundejerforenin­gerne om, hvordan vores kommune skal udvikles. Hvor der ikke i dag findes sådanne grupper og foreninger, vil Liste T støtte op om, at de etableres.

Dragør Kommune har i høj grad brug for aktive borgere. Og vi har brug for at fastholde kommunalbestyrelsens repræsentation i alle råd og nævn, så der til stadighed kan være en dialog på borgernes præmisser. Dette kan fint kombineres med borgermøder og tema­dage, som kommunen inviterer til.

Borgernes muligheder for at deltage aktivt i kommunens udvikling skal forbedres gennem en fortsat udvikling af kommunens hjemmeside. Liste T vil også selv fortsat formidle bred oplysning om lokale forhold via Liste T’s hjemmeside på www.t-dragoer.dk eller på vores Facebook profil.

I Dragør Kommune har vi en bred befolkningssammensætning. Det afspejler sig i bredden i vores kulturelle, sociale og politiske opfattelser. Liste T arbejder for alle Dragørs borgere. Vi er frigjorte fra landspolitiske hensyn og dogmer. Vi har kun kommunens borgeres interesser at varetage.

Konkret politik

Liste T vil arbejde for, at Dragør Kommune:

  • baserer sine beslutninger på et oplyst grundlag
  • sørger for, at alle interesser bliver medinddraget
  • inddrager borgerne og foreningerne gennem høringer og dialog
  • kommunikerer væsentlige nyheder via egen Facebook-side med mulighed for at borgerne kan reagere på disse
  • udarbejder retningslinjer for borgerforslag, der skal behandles politisk
  • gennemfører borgermøder om spørgsmål, der berører større grupper af borgere eller hele kommunen
  • fortsat har en åben debat i kommunalbestyrelsen – debatten skal ikke gemmes væk i udvalgene og bag lukkede døre
  • nedsætter ad hoc arbejdsgrupper med borgerdeltagelse i forbindelse med væsentlige spørgsmål
  • støtter etableringen af borgergrupper og foreninger, der kan fungere som kommunens hørings- og dialogparter
  • sætter aktuelle spørgsmål til debat via lokalpressen og sociale medier.