Kultur- og fritidsaktiviteter

Vision

Dragør Kommune er en kommune, hvor kultur- og fritidsaktiviteter er en drivende kraft i udviklingen af et spændende, farverigt, skabende og legende miljø til glæde for vores egne borgere og gæster udefra. Kommunen har rammer af høj kvalitet til både kultur og idræt, og altid med kreative elementer indarbejdet. Dragør Kommune er kendt for sit rige kultur- og fritidsliv til glæde for alle aldersgrupper.

Annette Nyvang er skoleudvalgsformand og har siddet i Dragør Kommunalbestyrelse siden 2014

Situationen i dag

Dragør Kommune har et aktivt kulturliv og fritidsliv – ofte er de sammenfaldende. Aktiviteterne inddrager borgerne i fællesskaber, der både er produktive og relations­skabende.

Dragør Kommune er rig på kulturværdier, der værdsættes af kommunens borgere. Derfor er borgernes engagement i kommunens kulturliv stort. Det viser sig i de mange foreninger, der har et kulturelt sigte: sang, musik, idræt og ikke mindst museumsforeningerne, hvor frivillige bidrager stærkt til museernes udvikling og overlevelse. Ud over museums­foreningernes foredrag bidrager også Dragør Lokalhistoriske forening med sine foredrag til at formidle byens historie til medlemmerne.

Kulturværdierne har både national og international betydning. De består især af de historiske byområder Store Magleby landsby og Dragør gamle by og havn – begge steder med deres fine byrum og i alt 4 museer og 4 museumsskibe. Dragør Museum åbnede igen for publikum i 2020 efter en omfattende renovering og ombygning.

Dragør gamle by og havn modtog i 2017 Europa Nostras pris for borgernes og kommu­nens store bevaringsindsats gennem tiderne. I 2018 blev Dragør gamle by og havn optaget på UNESCO’s tentativliste for verdensarv efter ansøgning fra en enig kommunalbestyrelse.

De to biblioteker i Dragør gamle by og i Hollænderhallen fungerer både som rene biblioteker med bogudlån og som rum for andre kulturelle aktiviteter – især foredrag og diverse, foreningsaktiviteter.

Dragør Bio har som en af landets ældste biografer været en uundværlig del af kommunens kulturliv. Efter at biografen er blevet foreningsdrevet, har den fået ekstra kræfter til at igangsætte nye aktiviteter.

På idrætsområdet koncentrerer mange af aktiviteter på land sig i og omkring Hollænder­hallen, boldbanerne og den nye svømmehal. Men derudover er der idrætsmuligheder spredt ud over hele kommunen, herunder tennisbaner på Engvej og i Søvang og boldspil i Kongelundshallen. Hertil kommer rideklubberne, som bidrager til at fastholde den lange tradition for hestesport i Dragør. Spejderne har deres særlige plads, og Blushøjspejderne er i gang med etablering af et nyt klubhus. Golfspillere kan få deres lyst til udeliv opfyldt på golfbanen ved Kongelunden.

Med åbningen af nye svømmehal er svømmeklubben vokset. Det er godt, men det udfordrer de kommunale tilskud til klublivet.

Dragør ligger jo ved vandet. Og her udfolder søsport sig både i sejl- og kajakklubberne og omkring Det Maritime hus, som huser ungdomsskolen. Hertil kommer en masse uorganiseret sport, der udnytter vores nærhed til Øresund, som kitesurfing, kajakroning, fiskeri fra molerne og fra mindre både for ikke at forglemme mulighederne for havbadning og solskinsslikkeri fra badeanstalten, pontonerne, Mormorstranden og badebroerne.

For aldersgruppen 63+ er der fitness-træning i Aktivitetshuset på Wiedergården, som også lægger rum til omkring 80 andre aktiviteter, der spænder vidt fra sløjd, madlavning, sprogkurser, it-undervisning, diskussionsklubber, stenslibning, kunstnerisk produktion til billard og kortspil m.m.

Ud over de interne aktiviteter lægger Wiedergården også lokaler til Dragørs tre store amatørkor. Blandt disse findes den 154 år gamle sangforening, der hvert år synger Pinsen ind på Blushøj. 

Overordnet politik

For Liste T er Dragør Kommune ikke blot et hyggeligt og rart sted at bo og besøge. Det er også et historisk sted, hvor fortidens spor skal bevares for kommende generationer. Liste T ønsker at fastholde og udbygge bevaringsindsatsen i Store Magleby landsby og Dragør gamle by. Derfor støtter Liste T også ansøgningen til UNESCO om at blive godkendt som Verdensarv.

Liste T prioriterer og vil arbejde aktivt for at se kultur- og fritids­aktiviteter som en drivkraft i kommunens udvikling. Samarbejde med foreninger, institutioner, erhvervsdrivende og andre interessenter udgør en vigtig sammenhængskraft, der er en forudsætning for denne udvikling.

Liste T finder det vigtigt, at en øget indsats på kultur- og fritidsområdet kommer alle aldersgrupper til gavn. Vi ønsker, at Dragør Kommune aktivt bakker op om initiativer fra foreninger og enkelte borgere, og at kommunen har fokus på alle aldersgrupper.

De mangfoldige kultur- og fritidsaktiviteter er vigtige for lokalsamfundets fremtid og borgernes trivsel. Det gælder både de organiserede aktiviteter og de mange selvgroede initiativer. I den forbindelse støtter Liste T initiativer til etablering af Dragør Kulturværft på den gamle værftsgrund.

Husets organisering og finansiering vil kræve både offentlige og private kræfter. Liste T vil støtte etableringen af en organisation, som i samarbejde med borgerne og mulige interessenter kan fastlægge husets indhold og finansiering.

Det har længe været et ønske for Liste T, at Krudthus 2 skal renoveres og bruges til kulturelle formål. Fredningshensyn vanskeliggør dette. Men Liste T fastholder sit ønske.

Liste T ønsker, at Dragør Kommune skal have øget fokus på fritidsområdet ved at skabe rammer, der året rundt stimulerer borgerne til at være fysisk aktive. Liste T vil i den forbindelse arbejde for, at foreningerne får en sikkerhed for kommunal støtte på 1/3 af omkostningerne til nye anlæg, hvis de selv kan skaffe 1/3 fra egen opsparing og 1/3 fra fondsmidler.

Liste T ønsker at bevare og udvikle idrætsaktiviteter decentralt i kommunen.

Bibliotekerne skal fortsat være en integreret del af kultur og formidlingsarbejde med foredrag, koncerter og andre arrangementer.

Liste T ønsker at fastholde den økonomiske støtte til museerne og Lokal­arkivet.

Konkret politik

Liste T vil arbejde for, at Dragør Kommune:

  • i sit budget afsætter øgede midler til kultur- og fritidsaktiviteter, så alle aldersgrupper kan få glæde af det øgede fokus på området – herunder at aktivitetstilskuddet til foreningerne øges efter, at svømmeklubben er genopstået
  • aktivt bruger fundraising til kultur- og fritidsaktiviteter i kommunalt regi
  • fortsat udvikler museer og Lokalarkivet, så de kan fungere som centrale informationskanaler, bl.a. i undervisningssammenhæng
  • arbejder for, at der etableres et nyt kulturhus – Dragør Kulturværft – på den gamle værftsgrund
  • fortsat støtter den frivilligt drevne Dragør Bio med et driftstilskud
  • sikrer at deltagelse i Wiedergårdens aktiviteter bevares uden betaling for brugerne
  • forbedrer området ved Hollænderhallen med ekstra hal, omklædningsrum, foreningslokaler, ekstra kunstgræsbane, løbesti, atletikfaciliteter, ny løbesti omkring hele området og gerne ud til Søvang og ned til Dragør by/havn, samt ordentlige atletikfaciliteter (længdespring, højdespring, …)
  • gør en aktiv indsats for at få etableret nye idrætsfaciliteter i nærheden af, hvor folk bor
  • støtter initiativer om at udvikle Kongelundsfortet til et spændende familie- og ungdomsfritidsområde i samarbejde med DGI, Tårnby Kommune og andre relevante interessenter.