Klima, energi og miljø

Vision

Dragør Kommune følger den internationale miljødagsorden op: Tænk globalt, handl lokalt. Dragør Kommune er blandt landets bedste kommuner på klima-, energi- og miljøområdet, så vi kan overdrage et bæredygtigt samfund til vore efterkommere. Det gælder for kommunens egne bygninger og arealer, og det gælder de rammer, kommunen giver virksomhederne og borgerne, for at de også kan bidrage aktivt til en bæredygtig fremtid.

René Bomholt stiller op for Liste T til kommunalvalget i Dragør 2021

Situationen i dag

Klimatilpasning

Dragør Kommune står med sine lavtliggende kystområder over for store udfordringer som følge af klimaændringerne. Derfor har Dragør Kommune igangsat et kystsikringsprojekt, der både omfatter sikring mod stigende havniveau, stormflod, stigende grundvandsspejl og voldsom regn. Efter inddragelse af borgerne blev målet for sikringen fastsat til et beregnet havniveau i 2050 og en 100-årshændelse for stormflod og ekstrem regn. I marts 2021 blev COWI/Arkitema valgt til rådgiver for det videre projekt. Byggeriet forventes gennemført inden 2030. Der suppleres med beredskabsløsninger.

CO2 reduktion – energiforsyning

Klimaforandringerne forårsages af et forhøjet indhold af CO2 i atmosfæren. Dragør Kommune er langt med energieffektive løsninger i kommunens egne bygninger med LED-lys og optimering af tekniske anlæg, men halter bagud med øvrige effektiviseringer, f.eks. forbedring af klimaskærmen. Samlet set er udledningen af C02 i de kommunale bygninger faldet fra 3.814 t i 2010 til 2.744 t i 2020, et fald på 1.070 t. Det fremgår af Klimahandlings­planen 2010-2020 og det grønne regnskab for 2019, at de største fald i varmeforbruget er sket ved salg af Skolen ved Vierdiget og nogle daginstitutioner, mens varmeforbruget i de øvrige kommunale bygninger kun er reduceret i begrænset omfang.

Kommunens indsats fokuserer på de kommunale bygninger. Der er ingen samlet opgørelse over omfanget af energieffektivis­eringer i den private og almene boligmasse.

På varmeområdet er Dragør Kommune udfordret, fordi vi ikke har fjernvarme. Varme­forsynin­gen er generelt baseret på naturgas, både i offentlige bygninger, private boliger og varmecentraler. Særligt i Dragør gamle by og Store Magleby landsby dækker brændeovne en del af varme­forbruget, suppleret med elvarme. Det betyder samlet set, at CO2-aftrykket i Dragør Kommune er relativt højt.

Affald

På affaldsområdet er Dragør Kommune medejer af Amager Ressourcecenter, ARC. Vi er således afhængige af ARC’s planer for affaldssortering. Hertil kommer, at vi har særlige udfordringer med sortering af husholdningernes affald især i Dragør gamle by, hvor der ikke umiddelbart er plads til mange beholdere pr. husstand.

Der er fortsat stor usikkerhed omkring ARC’s samlede driftsøkonomi, som hidtil har været meget afhængig af import af affald fra andre lande – herunder Storbritannien.

Vand og spildevand

Dragør Kommune har solgt sine vand- og spildevandsanlæg til et aktieselskab, der indgår i det fælleskommunale selskab HOFOR. Det betyder, at vi kun har begrænset indflydelse på disse forsynings­områder. Det er tarifferne ikke blevet lavere af. Samtidig er det blevet vanskeligere for både politikere og borgere at få indsigt i aktiviteterne på dette område.

Dragørs selvforsyning med drikkevand er udfordret. Indvindingen er faldet fra 550.000 m3 i 2016 til 200.000 m3 i 2020 ud af et samlet forbrug på ca. 900.000 m3. Det skyldes dels lukning af vand­boringer i Store Magleby, som er sket på grund af nedsivning af skadelige stoffer i forbindelse med brandøvelser i lufthavnen. Dels fordi tidligere indvindingsområder er belastet af det stigende grundvands­niveau med saltvand. Dette problem ventes forøget i de kommende år på grund af havvandsstigningen. Desuden er der fund af nye pesticider.

Liste T ønsker at udfordre medlemskabet af HOFOR og alternativt søge et samarbejde med Tårnby Kommune.

Miljøforvaltning

Miljøområdet er generelt velreguleret og samarbejdet med Tårnby kommune fungerer godt inden for rammerne af det forpligtende samarbejde.

Der er derimod kun begrænset samarbejde med Københavns Lufthavn om løsning på de miljøproblemer, lufthavnen medfører. Det drejer sig bl.a. om den betydelige støjforurening i Store Magleby, der må forventes at komme igen, når lufttrafikken kommer igen, og om forurening af grundvandet på grund af aktiviteter i lufthavnen.

Overordnet politik

Klimatilpasning

Liste T støtter aktivt op om kystsikringsprojektet, herunder også de dele af projektet, der sikrer mod oversvømmelser som følge af stigende grundvandsspejl og voldsom regn. Det er vigtigt, at projektet udarbejdes i nært samspil med de berørte borgere, men der skal også være fokus på de øvrige borgeres interesser.

Liste T ønsker, at projektet i videst muligt omfang finansieres solidarisk af alle borgere og virksomheder med et lavtforrentet 30-årigt lån med kommunal garanti, således at den økonomiske belastning bliver lavest mulig for den enkelte. Samtidig bør det sikres, at finansieringen afskærmes i forhold til kommunens økonomi generelt. Parallelt hermed vil Liste T arbejde for, at staten er med til at finansiere beskyttelsen mod konsekvenserne af stigende havvand, stormflod og voldsomme regnskyl. Vi ser det som en generel samfunds­opgave, som staten bør løfte. Men vi kan på den anden side ikke vente på, at lovgivningen bliver lavet om.

Liste T ønsker, at der ved varsel om stormflod er et beredskab til rådighed i Dragør Kommune med mobilt udstyr for at undgå oversvømmelser. Aktuelt må dette ske i samarbejde med Hovedstadens Beredskab, men Liste T ønsker et øget fremtidigt samarbejde med beredskabet i Tårnby Kommune.

Klima – CO2 reduktion

Liste T lægger vægt på, at Dragør Kommune har fokus på at begrænse CO2 emissionen i kommunen. Liste T vil derfor arbejde for, at Dragør Kommune aktivt understøtter den danske regerings plan om en CO2-reduktion på 70 pct i 2030 i forhold til 1990, og at Danmark bliver fossilfri i 2050. Det kan vi opnå ved at begrænse energiforbruget generelt og erstatte fossile brændsler og biomasse med el fra vind, sol og affaldsforbræn­ding. Eldrevne varmepumper baseret på jordvarme og havvand er relevante alternativer, mens støjende luft til vand-varmepumper bør begrænses.

Liste T vil arbejde for, at Dragør Kommune i den kommende valgperiode gennemfører en planlægning af, hvordan vi i fremtiden sikrer en CO2 neutral varmeforsyning. I den forbindelse skal muligheder belyses for forsyning af en række blokvarmecentraler baseret på varmepumper, der henter varmen fra vandet i Øresund.

Nye bygninger i kommunen skal selvfølgelig følge bygningsreglementets stramme energikrav. Men de fleste bygninger ligger her allerede. Mange af dem er gamle og meget lidt energieffektive. Her er det husejernes opgave at energieffektivisere og omlægge energiforsyningen til fossilfri energi. Men kommunen bør bistå borgerne med relevant oplysning og gennem planlægning af den frem­tidige energiforsyning. Som husejer bør Dragør Kommune udarbejde en plan for energirenove­ring og klimasikring af alle kommunale bygninger.

Liste T ønsker, at arbejdet med omlægning af belysningen i kommunen til LED belysning færdiggøres. Det er her vigtigt, at belysningen i Store Magleby landsby og Dragør gamle by og havn indrettes på en måde, der spiller smukt sammen med de bevaringsværdige miljøer.

Liste T ønsker, at Dragør kommune skal bistå med udarbejdelse af projekter for bedre muligheder for opladning af elbiler, gerne i samarbejde med private investorer. Det er særlig relevant for beboere i Dragør gamle by, som generelt ikke har mulighed for at opsætte egne ladestationer.

Liste T ønsker, at Dragør Kommune fortsætter med energi- og miljørigtige ”grønne” indkøb og herunder sikrer, at kommunens bilpark bliver så miljøvenlig, som muligt. Desuden bør kommunen generelt fremme miljøvenlig transport gennem forbedring af mulighederne for cykling og offentlig transport.

For at sikre fokus på imødegåelse af klimaudfordringerne ønsker Liste T, at der skal rede­gøres for konsekvenserne for klima og miljø af alle relevante kommunale beslutninger.

Affald

Liste T vil arbejde for, at ARC bidrager konstruktivt til, at Dragør Kommunes affaldsplan realiseres. Det betyder, at dagrenovation skal reduceres med 20 % i 2030, og at genanvendelsesprocenten for brændbart affald, bioaffald, dagrenovation, glas, metal, pap, papir, plast og træ når 50 % i 2022.

Liste T vil presse på, for at ARC får udarbejdet en fleksibel model for indsamling af affald med henblik på at øge genanvendelsen.

Med kort gangafstand til den gamle by ønsker Liste T, at muligheden for affaldssortering i den gamle by og omkringliggende tætbebyggede boligområder henlægges til for eksempel et område i en underjordisk parkering.

Jordforurening

Liste T har fokus på fortsat begrænsning af jordforurening og anvendelsen af pesticider, både i private haver, i landbrug og gartneri og på kommunalt ejede arealer.

Liste T ønsker, at Dragør Kommune skal informere borgerne om sine egne initiativer til at reducere forureningen, og at Kommunen skal udvikle en idébank, som borgere og virksomheder kan lade sig inspirere af. Dragør Kommune skal også informere om de opnåede resultater på sin hjemmeside.

Liste T har taget initiativ til, at der udarbejdes en status for ejendommens miljømæssige forhold. Liste T ønsker at afdække, om forureningen kan sprede sig til de omliggende ejendomme.

Vand og spildevand

Liste T vil arbejde for øget gennemsigtighed i beslutningerne i HOFOR, og for at taksterne for vand og spildevand i Dragør Kommune reduceres til et niveau, der ikke overstiger gennemsnittet for de øvrige ejerkommuner.

Parallelt hermed ønsker Liste T at afsøge mulighederne for at udtræde af HOFOR og indgå i et samarbejde med Tårnby Kommune. Eftersom aktiviteter i Lufthavnen har været direkte årsag til lukning af vores vandboringer i Store Magleby, ønsker vi at gå i dialog med Lufthavnen og Tårnby Kommune om åbning af nye boringer under dele af lufthavnsarealet, hvor dette vil kunne ske uden gene for flytrafikken og med udgangspunkt i, at de aktuelle områder ikke er forurenet.

Liste T vil arbejde for, at Dragør Kommune gør en øget indsats for at reducere vand­forbruget i kommunale bygninger og institutioner, og for at Dragør Kommune inspirerer sine borgere og virksomheder til også at begrænse deres vandforbrug.

Miljøforvaltning

Liste T ønsker at fastholde samarbejdet med Tårnby kommune på miljøområdet inden for rammerne af det forpligtende samarbejde.

Liste T vil styrke kontakten til Københavns Lufthavn for at sikre løsning på de miljø­problemer, lufthavnen medfører. Det drejer sig bl.a. om støjforureningen i Store Magleby landsby og om nye vandboringer til erstatning af de boringer, der er forurenet af aktiviteter i lufthavnen.

Grønt borgerråd

Klimaudfordringerne er så alvorlige, at vi er nødt til at samle alle kræfter i kommunen om at komme i mål. Det forudsætter en tættere dialog og inddragelse af borgerne i et engageret samarbejde. Derfor ønsker Liste T, at der oprettes et grønt borgerråd, som skal komme med ideer til nye løsninger.

Konkret politik

Liste T vil arbejde for, at Dragør Kommune:

 • holder en høj kadence i gennemførelsen af kystsikringsprojektet, inkl. en plan for håndtering af regnvand ved ekstrem regn generelt i kommunen
 • sørger for at sikringen af Dragør gamle by sker i samspil med en udvikling af Dragør Havn og i respekt for UNESCO-projektet
 • sikrer at der ved varsel om stormflod er et beredskab i Dragør Kommune med udstyr til at undgå oversvømmelser
 • arbejder for at staten betaler for beskyttelse af kysterne i forbindelse med havvandsstigning og stormflod
 • beslutter en solidarisk finansiering af kystsikringsprojektet i det omfang, staten ikke betaler, baseret på et kommunalt garanteret 30-årigt lån
 • gennemfører en planlægning af, hvordan Dragør Kommune generelt (altså ikke kun de kommunale bygninger) reducerer sin CO2 belastning med 70 pct i 2030 og sikrer fuld neutralitet i 2050
 • bistår borgere og virksomheder med vejledning om energieffektivisering af eksisterende bygninger, således at bygninger i kommunen ved renovering får et meget lavt energiforbrug, at energiforsyningen er CO2 neutral, og belysning overgår til LED belysning
 • omlægger den resterende del af kommunal belysning til LED-belysning med fokus på at finde en ordentlig løsning for Dragør Gamle by og St. Magleby landsby
 • styrker sin aktive deltagelse i HOFOR med henblik på større gennemsigtighed i beslutningerne og reduktion af taksterne
 • afsøger mulighederne for at udtræde af HOFOR og indgå et samarbejde med Tårnby Vand og Spildevand med henblik på at sikre en høj grad af selv­forsyning med drikkevand og en fortsat høj standard i spilde­vands­behandlingen
 • arbejder aktivt for at reducere vandforbruget gennem udsendelse af gode råd til borgere, virksomheder og institutioner
 • presser på, for at ARC får udarbejdet en fleksibel model for indsamling af affald med henblik på at øge genanvendelsen
 • foretager enten en sikring eller en oprensning af renserigrunden i Nyby, så arealet kan bruges til andre formål
 • arbejder for at reducere anvendelsen af pesticider i landbrug og gartneri og private haver gennem information og gode råd
 • synliggør sin klima- og miljøprofil og de opnåede resultater på kommunens hjemmeside
 • gennemfører energi- og miljørigtige ”grønne” indkøb, herunder sikrer, at kommunens bilpark bliver så miljøvenlig som muligt
 • redegør for konsekvenserne for klima og miljø i forbindelse med kommunale beslutninger, hvor det er relevant
 • tager initiativ til oprettelse af et grønt borgerråd, som skal bistå med idéer og gode råd fremme af klima- og miljømæssige tiltag.