Integration

Vision

Dragør Kommune understøtter aktivt integration og inklusion, således at alle nye borgere ser sig selv som – og respekteres som – fuldgyldige medlemmer af vores samfund. 

Peter Læssøe har siddet i Dragør kommunalbestyrelsen siden 2009 og er Liste T’s borgmesterkandidat

Situationen i dag

Som følge af den stramme danske udlændingepolitik er antallet af flygtninge/asylansøgere faldet ganske betydeligt. For hele landet er der tale om en reduktion fra 3.500 i år 2017 til 1.547 i 2020. Seneste opgørelse er givet påvirket af den verserende corona pandemi.

For Dragørs vedkommende har det betydet, at antallet af anviste flygtninge udgør i årerne:

2017 – 7 personer, 2018 – 4 personer, 2019 – 0 og 2020 – 0.

Familiesammenføringer:  2017 – 7 voksne og 8 børn. 2018 – 4 voksne og 1 barn. For så vidt angår årene 2019 og 2020 foreligger ingen oplysninger.

Boligsituationen er fra kommunens side løst ved etablering af oprindeligt 24 midlertidige bolig­pavilloner, der nu er reduceret til ca. 14 ved Hollænderhallen og 6 ved det nedlagte fritidshjem i Rødtjørnen, der er indrettet til 10 personer/familier.

Kommunen har derudover lejet et parcelhus på Harevænget med plads til 4 beboere. 

Overordnet politik
Dragør Kommune har ansvaret for at gennemføre et integrationsforløb i op til 5 år for nye borgere, som er tildelt kommunen, efter de har fået asyl i Danmark. Dragør Kommune har dermed en enestående mulighed for at sikre, at integrationen forløber godt, således at alle – både de nye borgere og kommunens andre indbyggere – kan trives sammen som gode naboer.

Opgaven er, for tiden, overkommelig, da der i de seneste år stort set ikke har været ny tilgang, men det ændrer naturligvis ikke ved, at kommunen til enhver tid skal være gearet til at løse de lovgivningsmæssige opgaver.

I løbet af de 5 år skal de nye borgere både lære det danske sprog og finde fodfæste på arbejds­markedet. En del af kommunens opgaver løses via jobcentret i Tårnby. Lov­givningen sætter job før skole – virkeligheden viser imidlertid, at god integration og varige jobs forudsætter et godt kendskab til sproget.

Lovgivningen stiller ingen krav til omfanget af danskundervisningen. Reelt tilbydes i dag kun danskundervisning 3 dage om ugen i 3 timer på hold med 22 elever fra mange lande. Det er ikke godt nok til at sikre en hurtig og god tilegnelse af det danske sprog. Derfor ønsker Liste T, at Dragør Kommune skal afsætte midler til en mere intensiv sprog­­undervisning for alle, samt en særlig indsats for analfabeter og personer med kort skole­uddannelse. Og undervisningen bør kombineres med uddannelse i danske samfunds­forhold, historie og kultur.

Mange af de nye borgere mangler en formel uddannelse. Vi ved, at ufaglærte jobs vil blive færre i fremtiden. Derfor er det Liste T’s ønske, at Dragør Kommune sikrer, at jobcentret opmuntrer vores nye medborgere til at tage en uddannelse, om muligt som voksen­lærlinge.

Dragør Kommune bør give plads på kommunens arbejdspladser til ansættelse af medborgere i integrationsforløb på IGU-lærepladser eller på ordinære lønvilkår.

Liste T ønsker, at flygtninge i integrationsforløb hurtigst muligt sikres en varig bolig. Indtil dette er muligt, bør alle vores nye medborgere tilbydes boliger med ordentlige køkken­forhold og adgang til fællesrum, hvor man naturligt kan mødes med venner og naboer. Det kan mest økonomisk gøres ved køb af et antal parcelhuse, der indrettes som enkelt­værelser med fællesrum. Samtidig ønsker Liste T, at Dragør Kommune hurtigst muligt understøtter planlægning af flere almene boliger. (Se afsnittet om By, havn og landskab).

Liste T ønsker, at boligpavillonerne ved Hollænderhallen afskaffes, og der ikke opføres flere tilsvarende boliger andre steder i kommunen. Det skal ske, både fordi pavillonerne er dyre, fordi de ikke fremmer integration og generelt ikke er værdige til længerevarende boligplacering af sårbare mennesker.

Flygtninge kan have svære oplevelser med i bagagen, som kan sinke eller helt hindre en vellykket integration. Derfor ønsker Liste T, at alle flygtninge tilbydes en samtale med en psykolog for at vurdere den nødvendige hjælp, når de ankommer til Dragør Kommune.

Dragør Kommune tilbyder i vidt omfang tolkebistand. Det er godt, men dyrt. Dragør Kommune bør også søge andre veje til at sikre en god kommunikation. Her er der behov for, at breve fra kommunen og jobcentret bliver skrevet i klart sprog, med et indhold, der er målrettet til modtagerne. Det sker ikke i dag. Det bør tillige overvejes, om standardbreve kan skrives på hovedsprogene.

Børnene tilbydes hurtigst muligt institutionsplads, og det er godt for deres integration. Men for nytilkomne børn i skolealderen er det en stor udfordring at finde sig til rette i skolen. Liste T ønsker et kvalificeret modtagelsesberedskab, der kan sikre, at tilkomne børn får den allerbedste start i Dragør. Det kvalificerede modtagelsesberedskab kan f.eks. indeholde en sproggruppe for de mindste børn og en modtagelsesklasse for de lidt større børn. Liste T ønsker, at tilbuddene oprettes i tæt tilknytning til institutionen eller skolen, så de ikke opleves som en isoleret enhed. Det vil give mulighed for tæt samarbejde og tæt tilknytning til jævnaldrende børn, og samtidig styrke muligheden for at barnet indsluses i den blivende gruppe, så snart det er parat.

Liste T foreslår, at der afsættes særskilte midler til formålet.

Når børnene sluses ind i de normale klasser, bør det ske med supplerende, velkvalificeret sproglig støtte, som tager udgangspunkt i, at dansk er børnenes andet sprog.

Liste T ønsker, at Dragør Kommune understøtter indsatsen fra de mange frivillige organisationer, der arbejder for en god integration, herunder Dansk Flygtningehjælp, Røde Kors, idrætsforeningerne, menighedsrådene m.fl. Det kan dels ske ved at formidle information om de mange frivillige, dels ved at yde tilskud til deres aktiviteter.

Konkret politik

Liste T vil arbejde for, at Dragør Kommune:

  • sikrer forbedret sprogundervisning til alle i integrationsforløbet samt en særlig indsats for analfabeter og personer med kort skoleuddannelse med henblik på, at alle hurtigt afslutter dansk 2
  • sikrer at danskundervisningen kombineres med uddannelse i danske samfunds­forhold, historie og kultur
  • giver plads på kommunens arbejdspladser til ansættelse af medborgere i integrationsforløb i IGU-lærepladser eller på ordinære lønvilkår
  • sikrer varige boliger til flygtninge i integrationsforløb, eller som minimum enkeltværelser med adgang til fællesrum og ordentlige køkkenforhold
  • sikrer psykologisk bistand til nytilkomne flygtninge efter behov
  • sikrer at alle breve fra kommunen og jobcentret bliver skrevet i klart sprog, med et indhold, der er målrettet til modtagerne, og gerne på et sprog, de kan forstå
  • sikrer ressourcer til at skolebørnene hurtigst muligt sluses ind i de normale klasser, men med supplerende, velkvalificeret sproglig støtte
  • understøtter indsatsen fra de mange frivillige organisationer, der arbejder for en god integration, ved at formidle information om de mange frivillige
  • understøtter det frivillige integrationsarbejde ved tilskud fra § 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde, jf. Lov om social service.