Frivillighedspolitik

Vision

Frivillighed er en stærk tradition i Dragør Kommune, som rækker ud til alle borgere i alle aldre. Dragør Kommune anerkender og samarbejder med frivillige organisationer og initiativer på en respektfuld måde og understøtter indsatsen økonomisk.  

Annette Nyvang er formand for Skoleudvalget. Har siddet i Dragør Kommunalbestyrelse siden 2014

Situationen i dag

Den frivillige indsats i Dragør er legendarisk. Den supplerer den professionelle offentlige indsats på en lang række områder og gør det med en bred vifte af kompetencer. Det gælder arbejdet i talrige foreninger indenfor både sport- og fritidsområdet, kulturområdet, det sociale område, ældre- og omsorgsområdet, skoleområdet og turisme- og erhvervsområdet.

Vi har ikke et samlet tal på de frivillige i Dragør, men de er flere hundrede personer i alle aldre. Der er frivillige sports- og motionstrænere og spejderledere til glæde ikke mindst for vores børn og unge. Der er frivillige inden for ældre- og omsorgsområdet. Der er frivillige tilknyttet Dragørs museer og vores museumsskibe, på Lokalarkivet og som turistværter og turistguider på turist­kontoret.

Også inden for kunst og musik er der en række frivillige aktiviteter i Dragør, bl.a. med tre kor og Refleksioner – Foreningen for samtidskunst

Flygtningenetværket, Venligboerne, har i årene efter de mange flygtninge kom til Dragør i 2015 bistået med integrationen gennem sociale arrangementer, hjælp til jobsøgning, lektiehjælp, indsamling af møbler og andet udstyr. Nu er de fleste af de nye borgere selvkørende. Derfor har Venligboerne nedlagt sig selv. Men de sociale bånd mellem de nye og de gamle Dragør borgere lever videre.

Aktivitetshuset på Wiedergården drives af frivillige. Det samler borgere på 63+ år til sociale og faglige aktiviteter, organiserer besøgstjeneste og driver og vedligeholder det meget velbesøgte træningscenter. Selv cafeen drives med støtte af frivillig arbejdskraft, så priserne kan holdes på et niveau, hvor alle kan deltage.

Dragør havde for nogle år siden en kommunalt ansat frivilligkoordinator, en konsulent som med succes hjalp og understøttede initiativer for alle aldersgrupper i samarbejde med de frivillige organisationer og andre aktive borgere og grupper.

Som en del af bloktilskuddet modtager landets kommuner midler efter § 18 i Lov om social service til støtte til frivilligt socialt arbejde. Dragør Kommune har generelt ikke udnyttet denne mulighed, men ladet en stor del af midlerne overgå til andre formål inden for budgettet.

Overordnet politik

Den stærke tradition for frivilligt arbejde i Dragør Kommune skal støttes. Det gælder f.eks. på vores mange museer, i turistkontoret, i idrætsforeningerne, hos spejderne, på ældre­området, i de almene boligområder, i skole- og forældrebestyrelser og i forhold til integra­tion af vores nye medborgere.

De frivillige er et uundværligt supplement til de kommunale og andre offentlige opgaver. Dette er afspejlet i Dragør Kommunes politik for et aktivt medborgerskab. Men de frivillige er netop frivillige. De yder en indsats, fordi de brænder for sagen, og ikke fordi de får en løn. Derfor er der også en risiko for, at de stopper, hvis det bliver surt at samarbejde med myndighederne, eller de oplever manglende opbakning og respekt for deres indsats.

Dragør Kommune har ansvaret for, at de kommunale opgaver på alle områder gennem­føres professionelt for de berørte borgere. Men Liste T ønsker, at kommunen skal fremme og understøtte samarbejdet med frivillige organisationer og initiativer, ikke som erstatning for den professionelle kommunale indsats, men som et godt supplement til denne indsats.

Liste T ønsker, at Dragør Kommune sikrer en viden i alle sine organisationer om mulig­hederne for at inddrage frivillige i arbejdet. Det kræver, at der sikres en forventnings­afstemning, så hverken de frivillige eller de kommunalt ansatte pludselig står i en situation, hvor de føler sig svigtet af de andre.

Liste T ønsker, at Dragør Kommune igen får en kommunalt ansat frivilligkonsulent med ansvar for at tage initiativer for alle aldersgrupper i samarbejde med frivillige organisationer og andre private initiativer. Frivillig­konsulenten skal skabe overblik over initiativer i kommunen og støtte udvikling og igangsætning af nye frivillige tiltag. Gerne med fokus på projekter der kan binde generationerne bedre sammen. Det er vigtigt, at koordinationen bliver styrket, og at der sikres kontinuitet i opgaven, så frivillige organisationer ikke skal bruge tid og kræfter på at finde vej gennem den kommunale administration.

Liste T ønsker, at Dragør Kommune sammen med skolebestyrelserne inviterer borgere med interesse og relevante kompetencer til et mentorkorps, som kan bistå med lektiehjælp til elever, der efterspørger en ekstra støtte.

Konkret politik 

Liste T vil arbejde for, at Dragør Kommune:

  • evaluerer og opdaterer kommunens frivillighedspolitik – herunder udarbejder et idékatalog, som kan støtte både kommunens egen indsats og de frivillige organisationers og andre borgeres indsats for at inddrage kommunens borgere i foreningsarbejdet og andre frivillige aktiviteter
  • tager initiativ til oprettelse af et mentorkorps
  • ansætter en frivilligkonsulent med ansvar for støtte til og samarbejde med de frivillige organisationer og andre frivillige tiltag for alle aldersgrupper
  • anvender alle de midler, der tilflyder kommunen via § 18 i Lov om social service, til at støtte frivilligt socialt arbejde.