Erhverv og turisme 

Vision

Dragør Kommune er en erhvervsvenlig kommune over for ikke-forurenende virksomheder, der egner sig til at ligge i kommunen. Det er attraktivt for vores virksomheder at forblive i kommunen og for nye virksomheder at etablere sig her. Dragør Kommune har fokus på et levende erhvervsliv og en bæredygtig turisme. Turisterne bliver guidet til både at bruge alle vores kulturtilbud og vores rige natur.

Ebbe Kyrø er selvstændig erhvervsdrivende og har siddet i Dragør Kommunalbestyrelse siden 2014

Situationen i dag

Dragørs erhverv består af nogle få mellemstore og mange små virksomheder, herunder enkeltmandsvirksomheder og iværksættervirksomheder – i alt er der over 1.000 virksomheder i Dragør Kommunes virksomhedsregister, hvilket er et stort antal i forhold til befolkningens størrelse. Egentlige erhvervsområder findes ved A.P. Møllers Alle, i den sydlige del af Store Magleby, Møllelodden samt syd for Krudttårnsvej, omkring Søndre Tangvej og på havnen. Hertil kommer en række landbrugsvirksomheder i det åbne land. Det nuværende område ved A.P. Møllers Alle er næsten udbygget, og der er politisk tilslutning til, at dette område i begrænset omfang søges udvidet vestpå, hvis der kan blive dispenseret i forhold til fingerplanen. Ellers er der ikke areal­mæssig mulighed for yderligere udlæg af erhvervsområder i kommunen.

Der sker hyppige udskiftninger af erhvervsvirksomheder, men antallet er nogenlunde konstant.

Små ikkeforurenende virksomheder ligger spredt rundt i kommunen integreret i bolig­områderne.

Hertil kommer, at kommunen har mange supermarkeder og butikker samt restauranter og caféer. Der er ca. 30 større og mindre spisesteder i Dragør, hvilket er markant flere end i danske byer af tilsvarende størrelse. Dette skyldes både, at der handles lokalt, og der er en levende turisme.

I alt skønnes ca. 2.000 personer at arbejde i private virksomheder i Dragør Kommune – som enten ejere eller ansatte.

Turismen

Turismen i Dragør er steget betydeligt de seneste 4 år. Det skyldes dels den generelt øgede turisme, dels Dragørs fine udbud af turistattraktioner og attraktive spisesteder og butikker. Og endelig skyldes det Dragørs nærhed til København, hvor der er sket en stor byudvikling på Amager, Ørestaden og Amager Øst.

Af vigtige turistattraktioner skal nævnes Dragør gamle by og havn, der er på vej til at komme på UNESCOs verdensarvsliste, Naturpark Amager som nationalt naturområde med bl.a. vandreruten Amarminoen, hele Øresund som nationalt naturområde, landsbyen Store Magleby, vores mange museer samt Dragørs kulturhistorie i det hele taget, herunder de to forter, Dragør Fort og Kongelundsfortet. Vores natur- og kulturattraktioner promoveres bl.a. af Wonderful Copenhagen og VisitDenmark. Dragør hænger samtidig turistmæssigt tæt sammen med det øvrige Amager, hvor der også findes vigtige attraktioner for turismen, herunder Den Blå Planet, Kastrupgårdsamlingen, Kastrup Fort og Amager Strandpark.

Dragør ligger blot 12 km fra Københavns centrum og ligger centralt placeret i forhold til regionale, nationale og internationale trafikforbindelser – Københavns Lufthavn, broforbindelse til Sverige og både togforbindelse og motorvejsforbindelse til Sverige og det øvrige Danmark

Dragør har et beskedent antal overnatningsmuligheder. For at bevare Dragør gamle by som boligområde, er erhvervsmæssig udlejning af boliger til turister f.eks. via Airbnb forbudt. Til gengæld findes landets største koncentration af hoteller mindre end 10 km fra Dragør – i København og Ørestad og ved Københavns Lufthavn.

Turismen i Dragør er først og fremmest udflugtsturisme enten individuelt i bil, med metro og bus eller som selskaber, herunder selskaber i busser fra bl.a. krydstogtskibene i Københavns havn.

Hertil kommer sejlerturisterne. I 2020 var der 6.000 overnattende gæstesejlere i Dragør Havn. Hver med i gennemsnit 2,5 personer, i alt 15.000 personer. På grund af Corona-restriktioner var der færre udenlandske gæstesejlere end normalt. Der er i 2021 igangsat en udbygning af den nye havn, der vil muliggøre 100 nye bådpladser og dermed flere sejlerturister. 

Overordnet politik

Dragør Kommune skal i sin erhvervspolitik satse på vores særpræg og styrkeområder. Det største er nok turistområdet. Men havnerelaterede erhverv, handel, gode håndværks­virksomheder og innovative nye virksomheder, ofte enkeltmands­virksomheder, er også styrkeområder i Dragør, som Liste T ønsker skal have kommunens opmærksomhed.

Liste T ønsker, at Dragør Kommune sikrer en smidig og effektiv kommunal administration, der gør det let for virksomheder at være i dialog med kommunen om konkrete forhold og Liste T ønsker, at kommunen har mindst årlige dialogmøder med kommunens virksomheder.

Liste T ønsker, at Dragør Kommune skal være åben for støtte til projekter med videre erhvervs- og turistmæssige perspektiver. Liste T støtter, at Dragør Kommune udarbejder en turismestrategi med vægt på at fremme bæredygtig turisme, der kommer både beboere, erhvervene og turisterne til gavn. Strategien bør sætte fokus på natur- og kulturturister, familieturister og sejlerturister og rette mindre fokus på den mere underholdnings- og forlystelsesorienterede turisme.

Dragør Kommune bør støtte og lytte til erhvervsorganisationer som Dragør Erhverv og Dragør Turistråd, og kommunen bør støtte op om skabelse af fællesskaber for små og nye virksomheder.

Liste T ønsker, at Dragør Kommune i udbud af kommunale opgaver gør en indsats for, at udbuddene sker på en måde, der gør det muligt for Dragørs erhvervsdrivende at afgive tilbud. Liste T ønsker endvidere, at kommunen ved udbud af opgaver indfører sociale klausuler, hvor det er muligt at sikre sig mod social dumpning ved at kræve kædeansvar.

Erhvervs- og turistpolitikken skal ses sammen med bevarelsen af vores kultur- og naturmiljøer, vores museer og gallerier og variationen af kulturelle arrangementer hen over året. Dragør gamle bys kulturarv med sin enestående byplan og arkitektur bør danne grundlag for en ekstra indsats for at formidle byens særlige bygningskultur. De forskellige aktiviteter bidrager alle til at understøtte et aktivt erhvervsliv.

Konkret politik

Liste T vil arbejde for, at Dragør Kommune

 • aktivt understøtter en bæredygtig turismestrategi, hvor en fokuseret markedsføring overfor kulturturister, familieturister og sejlere suppleres med en effektiv styring, så turismen bliver til gavn for både beboerne, erhvervet og turismen
 • giver Dragør Erhverv og Dragør Turistråd incitament og om muligt økonomisk støtte til at tage nye, attraktive initiativer
 • sikrer en smidig og effektiv kommunal administration, der understøtter dialog mellem virksom­heder og kommunen
 • hurtigst muligt får genetableret den erhvervs- og turistchefstilling i Dragør, der blev sparet væk for et par år siden, men er nødvendig for en styret turisme
 • fremmer integrationen af ikke miljøbelastende virksomheder i kommunens boligområder
 • sikrer, at kommunens indkøbs- og udbudspolitik giver mulighed for leverancer fra lokale virksomheder
 • sikrer ensartede rammevilkår for erhvervsdrivende på havnen og i byen, herunder ved fastsættelse af stadeafgifter
 • sætter vilkår for udlejning af kommunale arealer til erhvervsformål på et niveau, så de ikke hindrer en erhvervsudvikling
 • støtter, at Dragør Havn udbygger sin attraktionsværdi for lystsejlere og gerne større træskibe
 • understøtter etablering af et delvis fondsfinansieret kulturhus på havnen (se afsnittet om by, havn og landskab)
 • sikrer nødvendige faciliteter for turisterne, toiletter, skiltning, effektiv renholdelse mv.