En sund og styret økonomi

Vision

Dragør Kommune er bedst i landet til at styre den kommunale driftsøkonomi. Kommunens borgere er tilfredse med styringen af økonomien og de resultater, der opnås, både i form af en høj kvalitet i driften af de kommunale institutioner og gennem effektiv udmøntning af investeringer og nye initiativer. 

Situationen i dag

I efteråret 2019 var Dragør Kommune i en økonomisk krise samtidig med, at hele direktionen stod overfor en udskiftning. Dragør Kommune kom ud med et resultat af ordinær drift på ca. 5,6 mio.kr. i 2019 (mod budgetteret ca. 25 mio.kr.) Samtidig var kommunen tvunget til at færdiggøre flere anlægsbyggerier herunder svømmehallen. Samlet betød dette, at kommunen kom ud med et underskud på 59,4 mio.kr. i 2019.

Det negative resultat kom klarest til udtryk i kommunens likviditetsoversigt ultimo 2019:

På 12 måneder var kommunens 365 dages gennemsnitlige kassebeholdning (=kassekreditreglen) blevet forværret med ca. 75 mio.kr. (fra ca. 105 mio.kr. primo året til ca. 30 mio.kr. ultimo året). Kommer den gennemsnitlige kassebeholdning under nul sættes kommunen i praksis under administration af Indenrigsministeriet.

Grundet den alvorlige situation inviterede AOV Liste T til at gå aktivt ind i et samarbejde om at bringe balance i kommunens økonomi. Det skete med budgetforliget i oktober 2019, der indebar

en akut opbremsning for at forhindre, at kommunen allerede i foråret 2020 kunne blive sat under administration.

Konkret besluttede Liste T – sammen med AOV – at indføre ansættelsesstop, opfordre til tilbageholdenhed, gennemførelse af slankere ledelsesstruktur, øget digitalisering m.m. uden i væsentlig grad at fjerne varme hænder for borgerne.

Trods efterårets stramme budget gik det fortsat ned ad bakke med økonomien. Derfor genåbnede AOTV primo 2020 budgettet og besluttede en række yderligere justeringer samtidig med etablering af midlertidige rådgivende udvalg med det formål at analysere og skabe bedre beslutningsgrundlag for at tage bedre strukturelle beslutninger i kommunen. På baggrund af det positive samarbejde med AOV indgik Liste T i april 2020 i en ny konstituering med AOV, således at samarbejdet blev yderligere formaliseret.

Konkret økonomisk status pr. 31.12.2020

De politiske beslutninger i april 2020 og udmøntningen af disse har medført, at Dragør Kommune i 2020 realiserede et overskud på ca. 36 mio.kr. (jf. tabel 2). I kraft af tilbageholdenhed i anlægsomkostninger og i kraft af lånoptagelse (især til at imødekomme stærkt stigende overførselsudgifter på grund af covid19), har dette medført, at kommunens likviditet er kommet stærkt tilbage.

Helt overordnet kan den økonomiske status opdeles i minimum 3 perspektiver: driftsbalance, likviditet og gæld.

Driftsøkonomi/driftsbalance

Kommunen realiserede i år 2020 et overskud på 35.5 mio. kr. og har i 2021 budgetteret med et overskud på ca. 53 mio. kr. (efter finansieringsomkostninger).

Der er således sket en dramatisk forandring i Dragør Kommunes økonomi siden 2019. Efter en række år med stigende underskud, er balancen i økonomien nu markant forandret. Der er etableret større driftsoverskud, øget anlægsniveau og vedligeholdelse af anlægsaktiver, samt en fortsat forbedret likviditet.

Særlige omstændigheder – Corona

På kort og mellem lang sigt er Dragør Kommune og mange borgere i kommunen især udfordret i forhold til et stigende antal arbejdsledige som følge af Corona og nedlukning af store dele af Københavns lufthavn. Situationen følges nøje og i et samarbejde med Tårnby Kommune arbejdes der på at imødegå situationen og hjælpe de borgere, der havner i en uforskyldt arbejdsmæssig katastrofe.

Covid-19 har store konsekvenser for Dragør Kommunes økonomi og kommunalbestyrelsen følger op på situationen hver eneste måned med henblik på at kunne reagere i tide.

Likviditet

I forlængelse af likviditetssituationen i 2019 (jf. fig. 1) ses i ovenstående figur, at de tiltag AOTV besluttede ultimo 2019 og primo 2020 har båret frugt. På meget kort tid er det lykkedes at vende udviklingen i dag-til-dag likviditet og i 365-dages gennemsnitslikviditet. Tiltagene har haft så stor effekt, at kommunen nu igen ligger over den politiske målsætning på 40 mio.kr. i 365-dages likviditet.

Gæld

Ved udgangen af 2019 havde Dragør Kommune en langfristet gæld (ekskl. ældreboliger som betales af beboerne over huslejen) på ca. 145 mio. kr. og langfristede tilgodehavender på ca. 217 mio. kr. – eller et langfristet netto tilgodehavende på ca. 72 mio. kr.

Ved udgangen af 2020 har Dragør Kommune en langfristet gæld på ca. 208 mio.kr. og langfristede tilgodehavender på ca. 215 mio.kr. – eller et langfristet netto tilgodehavende på ca. 7 mio. kr.

På trods af en øget optagelse af lån i 2019/2020 og en øget feriepengeforpligtelse (nu 37 mio.kr. som følge af ændring af ferieloven), har Dragør Kommune altså fortsat et netto langfristet tilgodehavende på ca. 7 mio.kr.

Borgerne i Dragør Kommune har gennem mange år indefrosset ejendomsskatter, og det er hovedårsagen til kommunens fortsatte nettotilgodehavende. Da indefrosne ejendomsskatter indgår i en kommunes indtægtsgrundlag, er der låneadgang for de midler, der netto indefryses hvert år. Da Dragør Kommune i mange år har været tilbageholdende med dette, har kommunen opnået at have et netto langfristet tilgodehavende, hvilket har medført, at kommunens rentebyrde er minimal.

 Opsummering i relation til Liste T’s vision for ”En sund og styret økonomi”

Det er åbenlyst, at Dragør Kommune ikke har været ”bedst i landet til at styre den kommunale driftsøkonomi”. Det er tillige Liste T’s vurdering, at kommunens borgere ikke er tilfredse med styringen af økonomien og de resultater, der opnås.

Dragør Kommune har i kraft af den relativt nye konstituering med AOTV og de trufne beslutninger og de allerede opnåede resultater taget en række skridt i den rigtige retning. Likviditeten er retableret, der er skabt en bedre balance i driftsøkonomien og der er gennemført en række strukturelle analyser, som skaber højere kvalitet i de beslutninger, kommunen gennemfører, og som har stor indflydelse på den kommunale økonomi.

Overordnet politik

En sund og styret driftsøkonomi er en forudsætning for, at vi kan skabe landets bedste kommune. Det er en forudsætning for at kunne opstille og realisere visioner og politiske målsætninger. Det er også en forudsætning for at gennemføre større investeringer og skabe ro om kommunens udvikling og selvstændighed. Derfor er det helt grundlæggende for Liste T at skabe en sund og styret økonomi i Dragør Kommune.

En sund økonomi betyder, at kommunen altid har styr på sin driftsbalance. Da kommuner kun i meget begrænset omfang kan påvirke indtægterne, styres drifts­økonomien primært gennem justering af omkostningerne. En styret økonomi er en økonomi, hvor der hver måned følges op på økonomien, og der styres på kommunens omkostninger.

Politisk målstyring

Politisk målstyring betyder, at der er politisk enighed om de konkrete resultater, som kommunen ønsker at opnå gennem sit budget. Ved regnskabs­aflæggelsen skal borgerne kunne se, om målene er nået – og hvis de ikke er nået, skal det forklares.

For at borgerne kan være tilfredse med styringen af økonomien, skal kommunen opnå synlige resultater. For Liste T drejer dette sig om politisk prioritering og fokus. Hvad er vigtigst for kommunens borgere? Hvad er de problemfelter, som udfordrer Dragør Kommune? Vi kan ikke løse alle udfordringer på samme tid. Vi er nødt til at erkende, at der er begrænsede ressourcer, og at Dragør Kommune konstant udfordres i forhold til digitalisering, medfinansiering af sygehusvæsenet, skolereform og meget andet. Der er behov for prioritering og fokus i form af politisk målstyring.

Det betyder, at der hvert år, i forbindelse med budgetlægningen, skal fastlægges konkrete mål for kommunens drift og udvikling, og at man ligeledes hvert år skal redegøre for, hvad der blev opnået i det tidligere regnskabsår. På den måde kan borgerne se, hvad de får for skattekronerne, og få en forklaring på, hvad der gik som forventet, eller hvad der ikke gik som forventet – og hvorfor.

Liste T ønsker, at Dragør Kommune indfører politisk målstyring, og at kommunen samtidig øger forvaltningens kompetence til at gennemføre forandringer. Liste T har foreslået, at der indføres politisk målstyring i Dragør Kommune, og et stort flertal i kommunal­bestyrelsen har tidligere bakket op om, at det kan indføres, men hidtil er det ikke lykkedes. Med den nye direktion ombord og en nyvalgt kommunalbestyrelse til november, så vil Liste T presse på for at få det gennemført.

Liste T ønsker, at Dragør Kommune arbejder i en retning af at skabe sammenhæng mellem budgettet og de indsatsområder, budgetmidlerne bevilges til. Vi skal beskrive, hvordan vi mener, at målene opnås, og synliggøre, hvilke ressourcer et bestemt resultat eller kvalitetsniveau kræver. En politisk målsætning om en lavere klassekvotient i skolerne medfører udgifter til flere lærere og pædagoger, og i visse tilfælde opstår tillige et behov for flere klasselokaler. Det er nødvendigt at beskrive disse sammenhænge og følge op på, om forudsætningerne holder, og om forandringerne gennemføres effektivt og i et godt samarbejde mellem alle aktører.

Det er komplekst at indføre politisk målstyring, hvor der er en direkte kobling mellem vision, målsætning, budget og udmøntning, og Liste T er ydmyg over for opgaven. Vi ser frem til, at en ny kommunalbestyrelse vil gå helhjertet ind til opgaven.

Decentral økonomi

Liste T ønsker at fastholde en udstrakt grad af decentralisering af ansvaret for driften i Dragør Kommunes institutioner og herunder også det økonomiske ansvar. Det betyder, at de decentrale enheder i kommunen har et stort ansvar for, at kommunen samlet set opnår en stabil økonomi.

Liste T finder det helt nødvendigt, at der i alle kommunale enheder er en medarbejder med den fornødne indsigt i økonomistyring. Lederen af enhver institution i kommunen skal have tilgang til relevante kompetencer i økonomistyring, der gør det muligt for lederen at tage de nødvendige beslutninger. Medarbejdere, der varetager økonomifunktionen, skal samarbejde tæt med økonomiforvaltningen og kan evt. være organisatorisk tilknyttet økonomiafdelingen.

Liste T vil arbejde for, at alle enheder får opbygget de nødvendige kompetencer og IT-værk­tøjer til en effektiv og enkel styring af den decentrale økonomi.

Drift og vedligehold af kommunens ejendomme

Igennem mange år har Dragør Kommune anvendt en totalentreprenør til at gennemføre den løbende drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Liste T ønsker, at kommunen udbyder disse opgaver på en anden måde, som sikrer involvering af flere lokale rådgivere og håndværkere.

Liste T ønsker, at Dragør Kommune anvender samme metode som Gentofte Kommune. Gentofte indgår aftaler med rådgivere (de fleste inden for kommunen), som er ansvarlige for at specificere opgaverne, gennemføre licitation, gennemføre byggemøder og evaluere det arbejde, som de indbudte håndværkere (de fleste inden for kommunen) udfører.

Arbejdsklausuler og kædeansvar

Liste T ønsker, at Dragør Kommune har en klar holdning til de arbejdsforhold, som gælder, når Dragør Kommune køber ydelser til kommunen. Det gælder i særlig grad i forbindelse med større anlægsopgaver.

Liste T ønsker, at kommunen forpligter sine leverandører til at sikre, at de ansatte, som leverandørerne og eventuelle underleverandører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, arbejder på løn- og ansættelsesvilkår, der svarer til gældende overenskomster.

Liste T ønsker tillige, at en hovedleverandør/totalentreprenør altid er ansvarlig for, hvad dennes underleverandører foretager sig. Liste T ønsker, at kommunens leverandører har kædeansvar.

Indtægtsgivende enheder

Med Dragør Kommunes økonomistyringssystem er det enkelt at udskille enkelte enheder. Liste T ønsker, at alle kommunens indtægtsgivende enheder får et selvstændigt regnskab. Hermed kan både politikere og borgere se sammenhængen mellem indtægter og udgifter.

Bedste eksempel på en indtægtsgivende enhed er havnen. Såfremt havnen får et selvstændigt regnskab, vil havnens indtægter og udgifter blive synlige. Det er de ikke i dag. Hvis havnen tillige får råderet over sine indtægter, vil der opstå en mulighed for, at havnen kan finansiere udviklingsprojekter, der kan gennemføres med rimelig tilbagebetalingstid, uden eller med begrænset skattemæssig finansiering.

Selvstændige regnskaber bør også opstilles for institutioner, kommunale udlejnings­ejendomme m.fl.

Samtidig ønsker Liste T, at Dragør Kommune kritisk gennemgår sine takster med henblik på, at de bringes ned på niveau med sammenlignelige kommuner. Det gælder både takster for kommunens egne institutioner og for ydelser fra fælleskommunale virksomheder for affald, vand og spildevand.

Supplerende økonomiske tiltag

For at opnå en bedre styring i økonomien vil Liste T indføre månedsregnskaber i kommu­nen på linje med veldrevne virksomheder. Regnskaberne skal indeholde en verbal analyse af månedens resultat, med særligt fokus på større afvigelser og konkret sammenhæng til likviditetsstyringen.

Dragør Kommune har i dag en udlejningspraksis for kommunale arealer og bygninger. Området er præget af tilfældighed og forhandling fra sag til sag. Det er Liste T’s holdning, at vi både kan opnå mere tilfredse borgere/lejere og et højere provenu til fællesskabet ved at gøre det mere professionelt og struktureret.

Fondsstøtte

Liste T ønsker, at kommunen i højere grad end i dag fokuserer på, at kommunen kan opnå fondsstøtte til større projekter. Kommunens mange kulturhistoriske og naturmæssige kvaliteter er et godt udgangspunkt for at opnå fondsstøtte. Liste T ønsker også, at vores institutioner er aktive i forhold til at opnå fondsstøtte til projekter, der kan høje kvaliteten af vores ydelser til borgerne.

Samarbejde med alle om økonomi

Liste T ønsker at samarbejde med alle partier i kommunalbestyrelsen, med andre kommuner, med erhvervslivet og med kreative borgere.

Konkret politik

Liste T vil arbejde for, at Dragør Kommune:

 • indfører politisk målstyring
 • har et gennemsnitligt driftsoverskud på min. 50 mio.kr. i perioden (svarende til ca. 5 % af de samlede indtægter og afdrag på lån)
 • sikrer, at driftsresultatet kan finansiere renter og afdrag samt sikre midler til anlægsaktiviteter
 • fastlægger et mål for den gennemsnitlige kassebeholdning til dækning af løbende betalinger til minimum 40 mio.kr. (svarende til ca. 5 % af kommunens ”drifts­omkostninger i alt”) og sikrer, at det årlige budget indeholder en buffer til uforudsete udgifter
 • sikrer, at kommunens gæld nedbringes gennem løbende afdrag
 • forbedrer sin økonomiske styring generelt og indfører månedsregn­skaber for alle relevante enheder
 • fastholder og øger decentraliseringen af det økonomiske ansvar til institutioner, bestyrelser, råd og nævn, understøttet af nødvendig efteruddannelse, IT-værktøjer og økonomisk rådgivning til de økonomiansvarlige personer
 • sikrer plads i budgettet til forebyggende vedligeholdelse af veje, bygninger og anlæg
 • bruger muligheden for lånefinansiering af nødvendige og fremtidssikrede investeringer og lovpligtige udlån (eksempelvis indefrosne ejendomsskatter)
 • sikrer, at gældsbyrden pr. indbygger ikke overstiger gennemsnittet i Region Hovedstaden
 • bruger mulighederne for Offentligt Privat Partnerskab, ESCO mv. til gennemførelse af særlige projekter, hvor det er økonomisk og kvalitetsmæssig attraktivt
 • er tilbageholdende med salg af arealer og bygninger. Evt. salg skal anvendes til finansiering af nye anlæg og initiativer
 • er opsøgende i forhold erhvervelse af ejendomme, der lever op til krav om at gøre nytte for borgerne. Liste T vil arbejde for at få defineret de kriterier, der skal ligge til grund for erhvervelse af sådanne ejendomme
 • har takster, der er på niveau med Dragør Kommunes sædvanlige sammenlignings­kommuner, og at taksterne er stabile af hensyn til borgernes privatøkonomi
 • anvender eksterne rådgivere til at forestå licitation af arbejde blandt indbudte håndværkere, samt tilsyn og evaluering af opgaver vedr. drift- og vedligeholdelse af kommunale ejendomme (Gentofte-modellen)
 • anvender sociale klausuler og kædeansvar
 • understøtter indtægtsgivende enheder i at få et selvstændigt regnskab
 • opnår bedre principper for og styring af kommunale udlejningsejendomme.