By, havn og landskab 

Vision

I Dragør Kommune har vi attraktive boligområder til alle indkomstgrupper og alle aldersgrupper. Vi tager vare på de bevaringsværdige bymiljøer Store Magleby landsby og Dragør gamle by med nænsom indpasning af ny arkitektur. Vi fastholder det klare skel mellem byområder, det åbne land og de fredede naturområder, idet vi tager vare på naturområderne og bevarer landområderne som åbne og dyrkede arealer. Vi udvikler havnen med respekt for historien, fiskeriet og sejlerkulturen. Hele kommunen får i de kommende år tilført en klima- og kystsikring, som giver en robusthed samtidig med, at den giver mere natur til gavn for fauna, fugleliv og rekreative formål.

Situationen i dag

Byerne

Dragør Kommune består af Dragør gamle by, St. Magleby landsby, Søvang, store parcelhus­områder og alment boligbyggeri. Endelig er der en række fine kolonihaveforeninger, alle med mange år på bagen. Boligområderne er omgivet af åbent land og fredede strandenge. Der er tale om meget forskellige kulturelle og arkitektoniske udtryk: Dragør med sin søfartshistorie, St. Magleby med hollænder- og gartnerikulturen samt de udbredte parcelhuskvarterer og det almene boligbyggeri, som radikalt ændrede beboersammensætningen og hele kommunens udtryk. Mangfoldighed er det begreb, som bedst betegner sammensætningen af beboere og arkitektur i Dragør Kommune.

Havnen

Dragør Havn består i hovedsagen af 3 bassiner: Gamle havn, Færgehavnen og Ny havn. Det er enestående, at Dragør har bevaret sin gamle havn, som den så ud i 1700- og 1800-tallet. Dermed er havnen et stort aktiv i forbindelse med en mulig kommende UNESCO-udnævnelse. Havnen udmærker sig ved at være en historisk havn og samtidig en levende og driftig havn med erhvervs­fiskeri og lodseri og en af hovedstadsområdets mest attraktive lystbådehavne. Havnen er løbende vedligeholdt og står i en god vedligeholdelsesmæssig stand. Dragør Bådeværft er rykket ud i nye og større bygninger ved den tidligere færgehavn, hvor det også rummer andre maritime virksomheder. Havnen er et attraktivt værested og rekreativt areal for vandklubber, borgere og gæster.

Landskabet

Dragør Kommune har bevaret sit landskabelige præg ved at by- og landområder er nøje afgrænsede. Det skyldes både Fingerplanen og lufthavnens støjzoner, som forhindrer bebyggelse i mange landområder, og dermed har kommunen en helt særegen og atypisk fremtoning for en forstadskommune.

Dragør Kommune har 14 km kystlinje med forskellige udtryk. I Dragør Nord ligger større villaer umiddelbart ned til vandet, hvor vanddybden er lav. Området bruges til roning og anden vandsport. Dragør Gamle by har havnen ud for, hvor moler og Dragør Forts voldgrav danner afgrænsningen til Øresund. Den fredede Dragør Sydstrand har et bredt engareal ned til strandarealet. Området har et rigt fugleliv. Ved Søvang findes igen et villakvarter placeret ud mod et smalt stykke engareal ned til stranden. Sydvestpynten er et vidtstrakt fredet naturområde. Området fra Dragør og hele vejen til Kongelunden er en del af Naturpark Amager.

Kystbeskyttelse

Et team bestående af Arkitema og COWI har i marts 2021 vundet en parallelkonkurrence om at skulle designe en kyst- og klimasikring af hele kommunen. Opgaven er at skabe en stormflods­sikring ud fra en 100-års hændelse med afsæt i 2050. I slutningen af 2021 skal resultatet af deres arbejde forelægges kommunalbestyrelsen. Anlægsarbejdet forventes at vare frem til 2030.

Intentionen med kyst- og klimabeskyttelsesprojektet er overordnet at give noget tilbage til naturen som erstatning for, hvad man tager. Nye forlande etableres ud for Dragør Nordstrand og Søvang, hvorved de eksisterende diger ikke skal forhøjes nævneværdigt. Beboerne i de berørte områder vil på den måde få fodgængere og cyklister mere på afstand af deres huse og haver, hvorved indbliksgener formindskes. Den nye kystbeskyttelse skal være robust til at kunne udvides i takt med kommende klimaændringer.

Overordnet politik 

Byerne

Det er et særkende for Dragør Kommune, at vi har forskelligartede og attraktive boliger for alle indkomstgrupper med nærhed til grønne arealer, fritidsområder, skoler, institutioner og gode forretninger. Vi skal både satse på ejer- og lejeboliger, og der skal være boliger for både unge og ældre.

For Liste T er nærhedsprincippet et bærende princip for kommunens udvikling, hvor borgerne har kort vej til skoler, institutioner, forretninger m.v. Det kan ikke altid opfyldes på grund af kommunens langstrakte form. Men det kan tilstræbes.

Planlægning i Dragør Kommune kræver omtanke og skræddersyede løsninger. Liste T ønsker, at kvalitet bliver nøgleordet i hele kommunens planlægning, kommune- og lokalplanlægning samt landzoneadministration. Mange af kommunens lokalplaner og byplansvedtægter – hvoraf nogle stammer fra 1960’erne – bør opdateres.

Liste T vil have en stærk arkitektur- og landskabspolitik og sikre, at denne følges op i praksis. Dragør Kommunes kulturmiljø er unikt, og Liste T vil styrke bevaringsindsatsen gennem fastholdelse af principperne i de bevarende lokalplaner for Store Magleby landsby og Dragør gamle by. Administrationen af de bevarende lokalplaner skal sikre, at der kan ske en udvikling, der lever op til tidens boligkrav indenfor de bevaringsmæssige rammer. Det skal samtidig sikres, at der ikke sker en ”tivolisering” af vores bevaringsværdige byområder, men et mix af caféer og butikker, som hver især understøtter hinandens forretningsområder.

Liste T vil fortsat arbejde for, at Dragør gamle by og havn opnår UNESCO status som verdensarv. Liste T vurderer, at fremtidens helt særlige udfordringer for den gamle by og havn – såsom bevaring, kyst og klimasikring, affaldshåndtering, opvarmning m.m. – bedst kan understøttes og finansieres med en status som verdensarv. Liste T mener, at det er muligt at udvikle brugbare løsninger for håndtering af turismen og de parkerings­udfordringer mv., som er påpeget i borger­høringen om UNESCO-udpegningen. Derfor mener Liste T, at det er muligt at opnå den brede opbakning, som er en forudsætning for en UNESCO-udpegning. Liste T vil tillige arbejde for, at kommunens vifte af kultur­seværdigheder styrkes som attraktioner og som del af vores historie og identitet. Det gælder ud over Dragør gamle by Store Magleby landsby og de tidligere militære anlæg, som Dragør Fort og Kongelundsfortet samt Sydamagers kulturlandskab generelt.

Flere andels- og almene boliger

I takt med befolknings- og samfundsudviklingen bliver der behov for flere ældreegnede boliger og bofællesskaber for ældre. Vi mangler også mindre boliger til unge og enlige, som er økonomisk overkommelige – både at bo i og at flytte til og fra. Liste T ønsker, at sådanne boligtyper skal indgå i kommunens planlægning for nye bolig­bebyggelser.

Dragør er en næsten udbygget kommune. Vi ønsker at fastholde kommunens DNA, som er tæt/lav bebyggelse ud til større attraktive og uberørte naturområder. Vi skal satse på kvalitet. Og vi skal så vidt muligt sikre, at vores borgeres ændrede boligbehov imødekommes. En styret udvikling med flere borgere skal ske gennem byfortætning i udvalgte områder, hvor grundejerne tages med på råd. Herved vil vi også imødekomme mange borgeres ønsker om mindre boliger med mindre vedligeholdelseskrævende udearealer. Gennem de senere år har tendensen været, at boligmassen i Dragør bliver større og større. Ved at tillade byggegrunde ned til 550 m2 i udvalgte områder ønsker vi at give mulighed for at bygge flere mindre huse, fortrinsvis i 1 etage. Højder, tagformer, afstand til skel og terrænregulering skal svare til det, der er karakteristisk for det enkelte område. Dette skal fastlægges i lokalplaner. Fortætning kan tillige ske ved opførelse af dobbelthuse.

Ved den del af Rødtjørnen, hvor Eventyrhuset og flygtningeboligerne ligger i dag, ønsker Liste T bygning af en ny almen bebyggelse i op til 2 etager, evt. med en børne­institution i dele af stuetagen og lejligheder til beboere med begrænset boligbehov (unge, enlige og ældre).

Liste T ser også gerne en ny bebyggelse med almene boliger på hele eller dele af erhvervsarealet på Sdr. Tangvej. Bebyggelsen kunne også indeholde et aktivitetshus, som i høj grad mangler i denne del af kommunen. Det vil dog forudsætte, at de berørte virksomheder ser en interesse i at flytte til andre adresser, f.eks. på havnen eller på erhvervsområdet på A. P. Møllers Alle. Vi ønsker, at kommunen skal arbejde aktivt for at virkeliggøre dette.

Liste T ønsker endvidere en bebyggelse på max, 4.500 m2 af den sydligste del af det grønne område på Engvej med i alt 28 boliger, fordelt på 14 mindre almene boliger og 14 boliger til et senior­bofælleskab. Samtidig ønsker Liste T, at det gamle boldklubhus på sigt inddrages i det grønne område.

Liste T ønsker, at Dragør Kommune i fuldt omfang udnytter sin anvisningsret i det almene byggeri til at sikre boliger f.eks. til borgere, der arbejder i kommunen og til Dragør-borgere, der er i akut bolignød.

Liste T ønsker at udbygge mere af erhvervsområdet ved A.P. Møllers Allé i støjzonen til miljøvenlige virksomheder og kontorfællesskaber.

Øvrige emner

Liste T ønsker, at Rosenlund bevares som sommerhusområde kun med mulighed for dispensation til helårsbrug for personer med langvarig tilknytning til området.

Havnen

Liste T ønsker en løbende udvikling af havnen, så den altid lever op til sejlernes behov samtidig med, at den er et levende rekreativt miljø for alle.

Udvikling inden for rammerne af Lokalplan 70

Liste T ønsker gode vilkår for fiskeriet, der både omfatter et aktivt erhvervsfiskeri og et levende fritidsfiskeri. Det er vigtigt for Liste T, at vi bevarer et fiskermiljø med dets skurby i Dragør.

Liste T ønsker, at havnen fastholdes som alle Dragør borgeres fælles ejendom med rum for nuværende og fremtidige maritime formål. Det gælder virksomheder på landarealerne, hvor vi er glade over udflytningen af Dragør Værft og Cafe Espersen til det østlige bygge­felt. Liste T støtter, at udviklingen af havnens øvrige landarealer fortsat sker inden for rammerne af Lokalplan 70, med vægt på at fastholde havnerelaterede funktioner og et arkitektonisk udtryk, der harmonerer med havnens bevaringsværdighed.

Dragør Kulturværft

Særlig interesse retter sig mod det areal, der frigives ved værftets udflytning. Liste T ønsker, at Dragør Kommune sammen med potentielt private aktører skal gå aktivt ind i etableringen af et nyt arkitektonisk interessant kulturhus (Dragør Kulturværft) på grunden med plads til en mangfoldighed af aktiviteter. Borgerne og andre interessenter bør være med i udviklingen af indholdet i Dragør Kulturværft. Selve byggeriet vælges på baggrund af en arkitektkonkurrence. Vi ser, at et kulturhus med mødefaciliteter også vil også være en fordel for lokale erhvervs­drivende, der både vil kunne tilbyde catering til arrangementer i huset og selv vil nyde godt af stedets faciliteter.

Molerne og havnens landanlæg

Liste T ønsker, at molerne forbedres og omlægges som beskrevet i Tænketankens forslag til en samlet indsejling til den gamle havn, færgehavnen og den nye havn. Dette vil tilgodese fremtidens behov for lystsejlads for alle typer af både. Denne udvikling er i gang i 2021 og årene frem. I et længere perspektiv ønsker Liste T, at alle 3 havnebassiner lægges sammen med én fælles udsejling.

Liste T vil arbejde for, at kystpromenaden vil få faciliteter, så den aktivt kan bruges af lystfiskere og badende. På den måde kan byens borgere og gæster få et meget større område at fordele sig på.

Liste T ser gerne, at udviklingen af havnen giver rum for nye aktiviteter som etablering af turbådssejlads og havneplads til gamle bevaringsværdige træskibe, foruden der skal være plads til udvikling af Dragør Vandklubbers og andres maritime aktiviteter.

Liste T støtter tekniske forbedringer for sejlerne på land. Vi har med stor succes fået indført standardstativer og fælles bådhåndtering udført af havnens personale. I forlængelse heraf ønsker vi opstilling af en fast kran til bådoptag og etablering af en spuleplads med miljøhåndtering af spulevandet.

Udviklingen af havnen kræver penge. Og det kræver, at der tænkes i helheder, så vi undgår at spilde penge på løsrevne enkeltprojekter. Udskillelse af havnens økonomi i et selvstændigt regnskab, der synliggør havnens indtægter og udgifter, vil være et redskab for kommunalbestyrelsen til at sikre virkeliggørelse af dens ønsker for havnens udvikling. Der er mangel på bådepladser i Københavnsområdet. Derfor bør udviklingen af molerne gennemføres på en måde, så der løbende skabes øgede indtægter gennem etablering af nye bådpladser.

Det er Liste T’s forventning, at det både i forbindelse med kulturhuset og omlægningerne af molerne vil være muligt at opnå fondsmidler til delvis finansiering.

Dialogforum på havnen

Udviklingen af havnen og indretningen af fælles faciliteter på havnen kræver et samarbejde mellem alle berørte parter. Derfor støtter Liste T dialogforummet på havnen, hvor havnens interessenter jævnligt mødes.

Landskabet

Liste T vil bevare det klare skel mellem by og land, som er så karakteristisk for vores kommune. Det betyder, at vi ønsker at fastholde landområderne som åbne landbrugsarealer. Det gælder også det åbne landskab langs Kirkevej mellem Store Magleby og Dragør.

Liste T vil værne om kommunens værdifulde natur, ikke mindst kystlandskabet. Dragør skal være rig på natur, både målt i arealernes udstrækning og i artsrigdom. Liste T er sig sit ansvar bevidst i forhold til at bevare en mangfoldig natur og høj biodiversitet. Det sker bl.a. gennem deltagelse i konkurrencerne ”Danmarks vildeste kommune” og ”Bivenlig kommune”.

Strandengene er Dragør Kommunes særkende. Liste T går ind for at forbedre adgangen til områderne også for dårligt gående ved anlæg af gangbroer på vanskeligt passable steder.

Grushullerne er et attraktivt fredet område, som er et grønt åndehul primært for byens børn. Liste T støtter op om Grushullernes Venners initiativ om bæredygtig naturpleje. Her arbejdes der på at genskabe en lysåben og næringsfattig jord, som kan give grobund for planter og dyreliv.

Der skal være en balance mellem bevaring både af åbne områder og af vores store gamle træer. De store træer er vigtige for en økologisk mangfoldighed og for oplevelsen af landskabet. Træerne er tillige gode til at holde det stigende grundvand i ave, de kan mindske indbliksgener og give kommunens boligområder karakter. Det gælder både store træer på kommunale jorde og i private haver.

Naturen skal bruges

Særligt i forbindelse med Naturpark Amager er der en enestående mulighed for at kombinere beskyttelse af natur med befolkningens fritidsliv og brug af naturen. Det skal ske med respekt for naturværdierne, men samtidig med mulighed for at forbedre både adgangsforhold og opholdsmuligheder. Liste T vil prioritere dette arbejde højt i samarbejde med Naturstyrelsen; By- og Havn samt Københavns og Tårnby kommuner.

Dragør har en værdifuld grøn kile fra Dragør kirke og det fredede areal ved skolen, forbi Blushøj og Elisenborg, anlægget ved Enggårdens omsorgscenter (Wiederparken) ud til Dragør skoles idrætsareal på de gamle boldbaner og tennisbanerne ved Engvej. Liste T ønsker, at denne grønne kile bevares og udvikles som et åbent grønt og levende rekreativt område til gavn for alle kommunens borgere, dog med en begrænset boligbebyggelse på max 4.500 m2 i den sydligste del af Engvejs-området, delvis kompenseret med fremtidig inddragelse af arealet omkring det gamle boldklubhus i det grønne område.

Liste T vil tage konsekvent hensyn til natur- og kulturværdier ved at arbejde for, at der forud for alle kommunale beslutninger, hvor det er relevant, redegøres for konsekvenserne i forhold til Dragørs natur-og kulturværdier. 

Konkret politik

Liste T vil arbejde for, at Dragør Kommune

for byerne:

 • gennem sin kommune- og lokalplanlægning fastholder og udvikler den mangfoldig­hed og integration af boliger, erhverv, institutioner og forretningsliv, der kendetegner vores boligområder
 • udarbejder en boligpolitik
 • øger udbuddet af andels- og almene boliger, især mindre boliger til unge, enlige og ældre
 • i fuldt omfang udnytter sin anvisningsret i det almene boligbyggeri til gavn for f.eks. kommunens medarbejdere og borgere i akut bolignød
 • fastholder ”nærhedsprincippet” i forholdet mellem boliger og grønne arealer, fritidsområder, skoler, institutioner og butikker
 • sikrer, at der kan ske en udvikling indenfor de bevaringsmæssige rammer gennem administrationen af lokalplanerne for Store Magleby landsby og Dragør gamle by
 • erkender, at det er nødvendigt med en ekstra indsats for at bevare Dragør gamle by og havn, og at en status som verdensarv vil tilskynde hertil. Endelig beslutning tages på baggrund af nye strategier for turisme og udvikling af infrastrukturen.

for havnen:

 • sikrer, at udviklingen på Dragør Havn sker under hensyn til havnens store kulturhistoriske og rekreative bevaringsværdi
 • baserer havneudviklingen på Lokalplan 70 og grundideerne i Tænketankens forslag til ændring af havneindløbene
 • etablerer et kulturhus (Dragør Kulturværft) med funktioner som er defineret af borgerne
 • fortsætter udviklingen af en aktiv lystbådehavn for alle typer både
 • etablerer en træskibshavn yderst ved den gamle havn
 • støtter opstilling af kran til bådhåndtering med spuleplads, så havnens standardstativer kan udnyttes optimalt
 • sikrer et åbent område i den vestlige ende af ejendommen ud til stejlerækkerne i forbindelse med fastlæggelsen af byggeprogrammet for arkitektkonkurrencen for kulturværftet.

for landskabet:

 • fastholder grænsen mellem by og land
 • bevarer landbrugsområderne til landbrug og gartneri
 • friholder de eksisterende grønne områder fra bebyggelse, dog bortset fra et område på max. 4.500 m2 i den sydligste del af det grønne område på Engvej, hvor bl.a. et seniorbyggeri ønskes etableret
 • sikrer, at kommunens landskabs-, natur-og kulturværdier bevares og styrkes gennem kommune- og lokalplanlægning samt administrationen heraf
 • skriver beskyttelse af bevaringsværdige træer ind i lokalplanernes formåls­bestemmelser og stiller konkrete krav i byggetilladelser om, hvordan eksisterende træer skal beskyttes
 • redegør for konsekvenserne for natur- og kulturværdierne i forbindelse med alle kommunale beslutninger, hvor det er relevant
 • samarbejder med Naturstyrelsen, By og Havn samt København og Tårnby om den videre planlægning af Naturpark Amager
 • støtter op om konkurrencerne Danmarks vildeste kommune, Bivenlig kommune og om Grushullernes venner.