Børn og unge, 0-18 år

Vision

Dragør Kommune er kendt for sin høje kvalitet i daginstitutioner, fritidsinstitutioner og skoler. Børn og unge i Dragør Kommune oplever kvalitet, når de mødes af engagerede voksne, der støtter dem i læring, i at være nysgerrige, i kreativ udfoldelse og giver dem mulighed for at være del af betydningsfulde og forpligtende fællesskaber med andre børn, unge og voksne. Dragør Kommune understøtter børn og unge i at udvikle sig til kompetente, sociale og engagerede voksne.

Ann Harnek har siddet i Dragør Kommunalbestyrelse for Liste T siden 2017

Situationen i dag

Daginstitutioner

Dragør Kommune havde 1. januar 2021 i alt 987 børn i alderen 0-5 år fordelt på 448 0-2-årige børn og 539 3-5-årige børn. Af de 0-2-årige går 61 procent i vuggestue. Af de 3-5-årige går 93 procent i børnehave. Antallet af børn har været svagt stigende, de næste par år forventes der at komme lidt færre vuggestuebørn og lidt flere børnehavebørn.

Der er 188 kommunale vuggestuepladser og 358 børnehavepladser fordelt på 1 vugge­stue, 1 børnehave og 4 integrerede institutioner. De private institutioner har cirka 48 vuggestuebørn og 161 børnehavebørn.

Dragør Kommune har været tæt på, men opfylder ikke helt regeringens mål om en normering på højst 3 vuggestuebørn og højst 6 børnehavebørn per voksen. Dragør Kommune har en målsætning om mindst 60 pct. uddannede pædagoger, som desværre heller ikke er opfyldt. Det samme gælder ’Dragør-normen’, som giver både vuggestue-og børnehave­børn 1 m2 mere per barn end minimumsnormen tilskriver. Det vil sige i alt 3 m2 per vuggestuebarn og 4 m2 per børne­have­barn.

I Dragør Kommune har vi et velfungerende støttekorps af specialuddannede pædagoger, som rådgiver og yder støtte og ekstra timer til sårbare børn. Det betyder, at ingen vuggestue- eller børne­havebørn aktuelt er sendt ud af kommunen til andre tilbud.

Kommunale fritidstilbud

SFO (0.-3. klasse) – se under Skolepolitikken

Klub Dragør (4. klasse til 18 år)

Klub Dragør består af tre fritidsklubber for børn i 4. – 7. klasse: Elisenborg, Krudthuset og Sølyst, og en ungdomsklub for 7. klasse til 18 år, som også bruger Elisenborg.

Der er plads til 530 børn i fritidsklubberne, men der forventes kun tilmeldt 479 i 2020. Ungdomsklubben er et gratis tilbud, så der er ikke præcise tal for, hvor mange der bruger ungdomsklubben. Selv om klubberne er et generøst tilbud i forhold til sammen­lignelige kommuner, falder interessen blandt børnene for at bruge både fritids­klubberne og ungdomsklubben. Det er langt fra alle de tilmeldte børn i fritidsklubben, som regelmæssigt benytter klubberne.

Ungdomsskolen

Ungdomsskolen er et gratis tilbud til børn og unge (weekendarrangementer og rejser har dog deltagerbetaling) med et varieret tilbud af kurser og fritidsaktiviteter. I 2020 deltog 400 elever i alderen 13-18 år i den almene Ungdomsskoles tilbud. Derudover er ungdomsskolen en stærk partner for vores folkeskoler, idet ungdomsskolen leverer forløb af høj kvalitet ind i skolerne, hvilket er unikt. Ungdomsskolen har alle kommunens folkeskoleelever gennem et forløb om natur- og friluftsliv hvert år, og under corona-krisen trådte ungdomsskolen også til med et udeskoleforløb med kort varsel. De fleste af Ungdomsskolens aktiviteter er knyttet til Dragørs skoler, Det maritime Hus og Kongelundsfortet.

Musikskolen

Dragør Kommunes Musik- og Kulturskole lukkede sin drama- og billedkunst­skole i 2020 på grund af kommunens vanskelige likviditet og med baggrund i, at Ungdomsskolen også har et dramatilbud. Musikskolen fortsætter. I 2019 havde musikskolen 234 elever og en venteliste på 168. Musikskolen er udfordret af corona-nedlukningen, idet de i 2020 og 2021 har oplevet frafald af elever. 

Overordnet politik

0-5 år, Dagtilbud 

Liste T mener, det er vigtigt at sikre de 0-5-årige et indholdsrigt og trygt børneliv. Dagtilbud i Dragør Kommune skal derfor være kvalitative dagtilbud med mange engagerede og pædagogisk uddannede medarbejdere, der kan skabe en hverdag fuld af glæde, leg og læring og understøtte et tæt og respektfuldt samarbejde mellem institutionerne og børnenes forældre.

Liste T vil arbejde for, at vi hurtigt opfylder regeringens mål om en normering på maksimalt 3 vuggestuebørn per voksen og 6 børnehavebørn per voksen i hver enkelt institution. Ligeledes vil vi arbejde for minimum en 60/40 normering, altså at 60 procent af personalet er uddannede pædagoger og højst 40 procent kan være pædagogiske assistenter eller medhjælpere. Og endelig vil vi arbejde for, at Dragør-normen overholdes i alle institutioner.

Liste T ønsker, at institutionerne og støttekorpset fortsat har opmærksomhed på og udvikler pædagogikken og støtten til børn med særlige behov, uanset om det er sociale, sproglige eller fysiske behov, således at alle børn er godt rustet og stolte, når de starter i skole.

Overgang til SFO

Alle børn i Dragør skal opleve en tryg overgang til livet som skolebørn. I Dragør Kommune begynder børnene i SFO i maj med overlevering fra børnehave til SFO-personalet, og i perioden frem mod august arbejder SFO og børnehaveklasseledere på at danne gode klasser. Liste T støtter det tætte og forpligtende samarbejde (Den Røde Tråd) mellem dagtilbud og SFO/skole, der sikrer et sammenhængende og trygt forløb for børn og forældre.

Klub Dragør, Ungdomsskolen, Musikskolen, SSP (4. klasse – 18 år)

Liste T ønsker, at både fritidsklubberne og ungdomsklubben skal være attraktive tilbud med dygtige og engagerede medarbejdere, der kan sikre de unges udvikling og trivsel i betydningsfulde fællesskaber.

Klubberne skal være et stærkt omdrejningspunkt for børns og unges udvikling og kreative aktiviteter. Vi ønsker en proaktiv klub, hvor der bliver lyttet til børnene og de unge, og hvor de udfordres. Liste T ønsker, at klubben indgår et tættere samarbejde med skolerne, SFO’erne og kommunens øvrige kulturinstitutioner.

Liste T ønsker, at ungdomsklubben fastholder og udvikler sit forebyggende og opsøgende arbejde, både socialt og kriminalpræventivt i samarbejde med kommunens SSP-konsulent.

Liste T vil fastholde og fortsat udvikle Ungdomsskolen og Musikskolen som inspirerende tilbud til Dragørs større børn og unge. Vi støtter, at Ungdomsskolen nu samarbejder yderligere med folkeskolerne om udeskoler, og vi ønsker, at Musikskolen, der er et ret dyrt tilbud, som langt fra alle børn har mulighed for at deltage i, også udbygger sit samarbejde med skolerne om at styrke elevernes musiske evner og kunnen. Liste T ønsker, at Musikskolen fylder mere på skolerne og i klubberne. Liste T ser gerne, at Musikskolen så ofte som muligt udøver sin undervisning på skoler og i fritidstilbud/klubber.

Konkret politik

Liste T vil arbejde for, at Dragør Kommune

på 0-5 års-området/dagtilbud:

 • overholder en minimumsnormering på 1 voksen for hver 3 vuggestue­børn og for hver 6 børnehavebørn senest i 2022
 • arbejder målrettet på at sikre en 60/40 normering på 0-5 års-området gennem attraktive løn- og arbejdsvilkår og relevant efteruddannelse, herunder også sikrer midler til det
 • bringer daginstitutionerne tilbage til ‘Dragør-normen’ for de 0-5-årige med mindst 3 m2 per vuggestuebarn og 4 m2 per børnehavebarn
 • sikrer et godt indeklima og rengøring
 • fortsat udvikler udearealer, der er sikkerhedsmæssigt forsvarlige, med lege­redskaber, som udfordrer og stimulerer børnene
 • styrker 0-6-års-områdets mulighed for at bruge Ungdomsskolens grejbank
 • bevarer dagplejen som en institution i Dragør med kvalificeret pædagogisk ledelse
 • bevarer og styrker samarbejdet med forældrebestyrelser og Institutionssamrådet for at sikre, at vores institutioner udvikles med børnenes behov for øje
 • reducerer antallet af kommunale lukkedage samt øger åbningstiden
 1. klasse – 18 år /Klub Dragør, Ungdomsskolen, Musikskolen og SSP
 • sikrer, at pædagogikken i Klub Dragør (både fritidsklubberne og ungdomsklubben) fremmer de store børn og unges kreativitet, oplevelser, læring og glæden ved fysisk aktivitet
 • sikrer kompetenceudvikling af klubbens personale
 • sikrer, at aftenklubben udvikler et større udbud af aktiviteter for de 16-18-årige
 • afsætter midler til at styrke samarbejdet mellem folkeskolerne og Musikskolen om musiske aktiviteter, der styrker elevernes musiske evner og kunnen.
 • Sikrer Ungdomsskolen midler, så den fortsat kan udvikle sin grejbank.