Beskæftigelse

Vision

Som kommunens største arbejdsgiver sikrer Dragør Kommune et godt arbejdsmiljø med fokus på både høj professionalisme og stor rummelighed, baseret på respekt og medbestemmelse. Gennem en aktiv erhvervs- og beskæftigelsespolitik styrker Dragør Kommune mulighederne for lokal beskæftigelse. Alle borgere oplever, at de får den hjælp de har brug for til at virke i et arbejdsliv eller til at skabe sig et arbejdsliv. 

Peter Læssøe har siddet i Dragør kommunalbestyrelsen siden 2009 og er Liste T’s borgmesterkandidat

Situationen i dag

Dragør Kommune er kommunens største arbejdsgiver. Derfor handler en aktiv beskæftigelses­politik i Dragør kommune både om kommunens egen ansættelses- og personalepolitik og om, hvordan vi sikrer, at de borgere, der er blevet ramt af ledighed, får den bedst mulige hjælp til igen at kunne deltage i et aktivt arbejdsliv.

Internt i Dragør Kommune er der gennemført store omlægninger siden sidste valg. Hele direktionen er udskiftet. Ledelseslaget er generelt slanket, og på Rådhuset er der gennemført en omlægning fra administration i adskilte søjler til en centerstruktur med vægt på tværgående samarbejde inden for bredere områder.

Det tidligere høje sygefravær er på vej ned, og personaleflugten fra især skoleområdet og ældreforsorgen er bremset. Vi er stadig udfordret af, at det er vanskeligt at skaffe kvalificeret personale i tilstrækkeligt antal i ældreforsorgen og daginstitutionerne, men et målrettet politisk arbejde siden foråret 2020 vedr. fastholdelse og rekruttering er et middel til at vende en negativ udvikling til en positiv.

Knap 80 pct. af de erhvervsaktive borgere i Dragør kommune er pendlere til jobs uden for kommunen.

Generelt er Dragør kommune hårdt ramt af nedlukningen af lufthavnen (CPH) i foråret 2020 på grund af Corona-restriktioner. Antallet af rejsende i 2020 var 7,5 mio. mod 30,3 mio. i 2019.  CPH forventer (optimistisk?) at være tilbage på fuldt passagertal i 2023. Faldet i beskæftigelsen i lufthavnen og relaterede erhverv er først ved at slå fuldt igennem nu, fordi mange har haft lange opsigelsesvarsler eller været på arbejdsfordeling. Hertil kommer, at en del af de ansatte i lufthavnen er gået på pension, før end de måske ellers havde planlagt. Ved årsskiftet 2020/2021 var ledigheden i Dragør steget med 39 personer. Men i de første måneder af 2021 er ledigheden gået brat i vejret med 300 ledige ved udgangen af marts. Ledigheden ventes at stige yderligere hen over sommeren 2021. De hårdest ramte grupper er personer over 50 år, men ungdomsledigheden er også steget. Mange af de ledige kommer fra ufaglærte jobs i lufthavnen, så de kan ikke umiddelbart gå ind i ledige stillinger i andre sektorer (børn, ældre, skoler), men vil have behov for efteruddannelse og omskoling.

Som et skridt i den rigtige retning har Dragør Kommune besluttet en beskæftigelsesplan, som fokuserer på, at flere 30-årige skal have højere uddannelse end folkeskolen, færre borgere skal være på kanten af arbejdsmarkedet, et styrket samarbejde med det lokale erhvervsliv og en beskæftigelsesrettet integrationsindsats. Det sidste er begrundet i, at kun 38 pct. af vores flygtninge og familiesammenførte var i ustøttet beskæftigelse ved års­skiftet 2020/2021.

Overordnet politik

En aktiv beskæftigelses­politik i Dragør Kommune handler både om kommunens egen ansættelses- og personalepolitik og om, hvordan vi sikrer, at de borgere, der er blevet ramt af ledighed, får den bedst mulige hjælp til igen at kunne deltage i et aktivt arbejdsliv.

Liste T ønsker, at Dragør Kommune som arbejdsgiver har fokus på god ledelse. Udgangs­punktet er, at politikerne udstikker klare mål for udviklingen, som direktionen og de decentrale ledere kan omsætte til mål for de enkelte institutioners virke. Medarbejderne skal kende målene, så de kan udfolde sig og bruge deres faglighed og kreativitet til at sikre, at målene opfyldes. Vi skal generelt have fokus på arbejdsglæde hos kommunens mange medarbejdere.

Liste T ønsker, at Dragør Kommune øger indsatsen for efteruddannelse af sit personale, således at alle personalegrupper er godt klædt på til at løse både dagens og morgendagens opgaver.

Sygefraværet i Dragør Kommune er stadig højt, selv om det har været faldende. Det er Liste T’s overbevisning, at fortsat forbedring af arbejdsmiljøet vil kunne nedbringe syge­fraværet væsentligt. Klare målsætninger fra ledelsen er det bedste grundlag for uddelegering af ansvar til med­arbejderne. Når medarbejderne får et selvstændigt ansvar for deres ansvarsområder og mærker ledelsens tillid og respekt for deres indsats, vil det medføre engagement og arbejdsglæde og kvalitet i arbejdet.

I forhold til beskæftigelsespolitikken er Dragør Kommune omfattet af et forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune, hvor jobcentret i Tårnby er den udøvende part. Liste T ønsker, at Dragør Kommune fastholder og styrker dialogen om opgavernes løsning og sit tilsyn med, at opgaverne løses på en kvalificeret måde. Det forudsætter, at Dragør Kommune har en beskæftigelsespolitik, som sætter klare mål for udviklingen.

Konkret politik 

Liste T vil arbejde for, at Dragør Kommune:

 • som arbejdsgiver har fokus på god ledelse både i administrationen og i de decentrale enheder
 • gennem sin personalepolitik bidrager til at sikre et rummeligt arbejdsmarked i de kommunale institutioner og i administrationen
 • sikrer, at personalet på de kommunale arbejdspladser er veluddannet og kvalificeret til sit arbejde. Kvalifikationerne sikres gennem målrettet om- og efteruddannelse
 • sikrer elev- og praktikpladser i administrationen og de decentrale enheder, både for unge i kommunen og for voksenlærlinge
 • i samarbejde med Jobcenter Tårnby aktiverer statslige midler til kompetenceudvikling
 • sørger for, at personalesammensætningen afspejler den etniske og kulturelle mangfoldighed i kommunen
 • aktivt arbejder med jobrotation, løntilskud og seniorjobs for at fastholde ledige borgeres tilknytning til arbejdsmarkedet
 • ved omstruktureringer på kommunens arbejdspladser i videst muligt omfang tilbyder medarbejderne efteruddannelse, der kvalificerer dem til andre job i kommunen
 • vedtager en beskæftigelsespolitik, som rummer principper og værktøjer til at sikre, at Dragørs borgere har mulighed for at have et aktivt arbejdsliv, hvor ingen afskæres fra et job på grund af handicap eller etnicitet
 • ved nyansættelser, hvor det er relevant, gør brug af supplerende danskunder­vis­ning og mentorordninger for at fremme integration
 • fastholder et aktivt tilsyn med beskæftigelsesindsatsen og dialogen med Tårnby Kommune herom, herunder om innovative nye aktiviteter i bygninger og arealer, som pt. står ubenyttede hen i lufthavnen.