Ældre

Vision

Det er trygt og godt at blive gammel i Dragør. Dragør Kommune støtter aktivt op om ældres aktiviteter og store engagement i det fælles liv i kommunen, og kommunen sikrer professionel hjælp, sundhedsforebyggelse, omsorg og pleje til ældre borgere, der har brug for det.

Ebbe Kyrø har siddet i Dragør Kommunalbestyrelse for Liste T siden 2014

Situationen i dag

Vi har mange ældre borgere i Dragør Kommune.  I januar 2020 var 24 % af kommunens borgere på 65 år og derover, og ifølge den seneste prognose bliver vi flere i de kommende år. Væksten er størst for gruppen af borgere på 85 år og derover, der ventes at vokse fra 395 personer i januar 2020 til 628 frem til 2030. Langt hovedparten af kommunens ældre bor i eget hjem.

I 2020 modtog i alt 619 borgere hjemmehjælp i kortere eller længere perioder, og heraf havde 23 pct. valgt privat hjemmepleje. Andelen af brugere af privat hjemmepleje er svagt stigende. Begrundelsen for at vælge privat hjemmepleje blev undersøgt af forvaltningen i 2019. Undersøgelsen viste, at det var manglende kontinuitet i plejeteams i den kommunale hjemmepleje og muligheden for at kunne vælge selvbetalte tilvalgsydelser i den private pleje, der var udslagsgivende.

Omkostningerne til hjemmepleje har været høje sammenlignet med andre kommuner. Samtidig har der været en meget høj personaleudskiftning og et stort vikarforbrug. Det har betydet, at der i 2020 kom øget fokus på området. Det skal således undersøges, hvad der kan gøres for at højne borgernes tilfredshed, samtidig med at de ansattes tilfredshed også forbedres, så personale­udskiftningen kan reduceres til et niveau, som i sammen­lignelige kommuner.

I forbindelse med den økonomiske genopretningsplan fra foråret 2020 blev hjemme­hjælpen reduceret fra normalt rengøring hver anden uge til hver 2,5 uge. Det har været vanskeligt at administrere og medfører tidsintervaller på 4 uger 4 gange om året.

I plejecentret Enggården er der i alt 99 boliger, heraf 2 til ægtepar, og 18 aflastningsboliger til midlertidigt ophold for borgere, der f.eks. er hjemsendt fra hospitalet. Antallet af borgere med plejekrævende demens ventes at stige i de kommende år. I 2020 blev det derfor besluttet at ændre 5 af de 18 aflastningsboliger til demensegnede boliger. Enggården rummer også et daghjem for hjemmeboende borgere, der har brug for aflastning en til flere dage om ugen. Daghjemmet bruges af ca. 70 borgere.

Med den stigende digitalisering i samfundet forventes det, at borgerne generelt kan kommunikere digitalt, og at de har e-Boks og NemID. Og det har langt de fleste. Men det gælder ikke i samme grad vores ældste borgere. For dem kan det være uoverskueligt, at de ikke bare kan ringe til Rådhuset, men at de selv skal søge på hjemmesider etc. De kan nu få bistand fra den borgerrådgiver, som Dragør Kommune og Tårnby Kommune i 2020 har ansat. Borgerrådgiveren har til opgave at hjælpe borgere, der henvender sig, videre til rette sagsbehandler eller forvaltning og følge op på, at der er opnået et resultat.

Hjælpemiddelområdet har været administreret af Tårnby kommune inden for det forpligtende samarbejde, men hjemtages til Dragør i løbet af 2021.

Det lovbestemte Ældreråd er en væsentlig høringspart for kommunen. En del af det kommunale bloktilskud er tiltænkt kommunernes ældreråd. Samarbejdet med Ældrerådet er i god gænge, og Ældrerådet leverer mange og relevante høringssvar, som SSAU (Social-, sundhed- og arbejds­markedsudvalget) ofte lægger til grund for den faktiske udmøntning af sagerne.

I oktober 2019 vedtog kommunalbestyrelsen en ældrepolitik for 2019 – 2022, Det gode og værdige ældreliv for alle. Det fremgår heraf, at der årligt skal laves en handlingsplan, som følger op på de enkelte politikområder. Det skete første gang med en indsatsplan i januar 2020.

Et vigtigt omdrejningspunkt i Dragør Kommunes ældrepolitik er Aktivitetshuset på Wiedergården, som er åbent for borgere på 63+. Kommunens ældrepolitik omfatter 4 konkrete indsatsområder: sundhed og forebyggelse, aktivitet – netværk og frivillige, pleje – omsorg og praktisk bistand, samt bolig og nærmiljø. Og Aktivitetshuset indgår i alle 4 indsatsområder.

I Aktivitetshuset, der drives af frivillige, har brugerne mulighed for fysisk aktivitet og en lang række sociale, kunstneriske og praktiske aktiviteter. I normale år benyttes husets ca. 80 aktiviteter af omkring 1.700 borgere. Det er gratis at deltage i Aktivitetshusets tilbud, men brugerne opfordres til at melde sig ind i støtteforeningen Aktivitetshusets venner, der støtter arbejdet i og omkring Aktivitetshuset og skaffer midler til brug for aktiviteterne, herunder køb af maskiner til trænings­centret.

I konstitueringsaftalen mellem A, O, T og V i april 2020 blev det aftalt, at der skulle laves et forslag til lokalplan for bl.a. ældreboliger på dele af Engvejsarealet. Dette arbejde er igangsat i foråret 2021.

Overordnet politik

Udviklingen i antallet af ældre medborgere bør afspejle sig i Dragør Kommunes indsats for denne aldersgruppe. Vore ældre medborgere skal støttes i så vidt muligt at være selv­hjulpne med mulighed for at bo i eget hjem, hvis de ønsker det. Samtidig skal kommunen være klar med hjælp til de ældre, som har brug for særlig omsorg og pleje.

Det er vigtigt, at Dragør Kommune på alle områder samarbejder med alle kommunens borgere, både yngre og ældre, på en ligeværdig og respektfuld måde. Liste T ønsker, at kommunens kommunikation og dialog med vores ældre medborgere styrkes. Borgerne skal mødes med værdighed og i øjenhøjde, så borgerne vedbliver med at være ”herrer i eget hus”. Borgerne skal kende deres muligheder for at opnå og bevare et rigt og mang­foldigt liv, om nødvendigt med bistand fra kommunen og via frivillige organisationer og netværk.

For at sikre enkel og effektiv lægebehandling på Enggården vil Liste T arbejde for, at der bliver en fast læge tilknyttet plejehjemmet som supplement til egen læge.

Liste T ønsker, at medarbejderne inddrages aktivt og tillidsfuldt i udviklingen af ældreplejen, idet medarbejdernes viden og daglige erfaringer indeholder et stort potentiale for udviklingen af områderne.

Liste T ønsker at fremme samarbejde og erfaringsudveksling mellem ældreplejen og plejehjemmet Enggården, herunder med styrkelse af det sygeplejefaglige personale på Enggården, der har været ramt af mange vakancer. Det bør om muligt ske ved en fysisk placering af hjemmeplejen på Enggården.

Borgernes behov

Liste T ønsker, at visiteringen af både hjemmehjælp og døgnpleje i alle forhold sker på en værdig måde, der sikrer tid til menneskelig omsorg i respekt for borgerne. Hjælpen skal tilrettelægges, således at modtageren så vidt muligt altid møder den samme hjælper eller et fast, mindre team af hjælpere, hvis der er brug for flere daglige besøg.

Liste T er enig i, at tilbuddet løbende tilpasses borgernes behov. Og vi ønsker også fokus på at hjælpe borgerne til så vidt muligt at være selvhjulpne, f.eks. med brug af nye teknologier som robotstøvsugere, så længe borgerne opfatter dem som acceptable og nyttige.

Med varierende tilbud kan det imidlertid være svært for borgerne at bevare overblikket over hvor megen hjælp, de er bevilliget. Borgerne bør derfor altid gives en udskrift af den aktuelle hjælp, med en klagevejledning som ved enhver anden myndighedsafgørelse.

Liste T ønsker, at vi kommer tilbage til, at rengøring som minimum ydes hver anden uge hele året, suppleret med to årlige hoved­rengøringer.

Konceptet for kommunens levering af mad skal udvikles løbende, så måltiderne bidrager til at fremme modtagerens livskvalitet. Der skal arbejdes hen imod, at det varme måltid også kan leveres om aftenen.

Liste T lægger vægt på, at borgere, der har brug for hjælpemidler eller afhjælpende foranstalt­ninger i hjemmet, får hjælpen hurtigt, og senest inden for en uge fra det tidspunkt, hvor behovet er konstateret.

Boliger til ældre

Når det bliver for vanskeligt for en borger at bo i eget hjem, er det vigtigt, at Dragørs omsorgscenter er et trygt sted at bo. Det forudsætter, at der er tilstrækkelige ressourcer til at tilbyde beboerne og dagcenterets brugere en kvalificeret omsorg og pleje på alle tidspunkter.

Med den forventede vækst i antallet af de ældste borgere, er det nødvendigt, at Dragør Kommune sikrer bygning af flere handicapvenlige boliger og seniorboliger gennem sin planlægning af nye boligbebyggelser. Derfor støtter Liste T arbejdet med lokalplans­forslaget for dele af Engvejsarealet.

Aktivitetshuset – Wiedergården

Liste T ønsker at bevare Aktivitetshuset på Wiedergården som et gratis tilbud til Dragør Kommunes borgere på +63 år. De levende fællesskaber i Aktivitetshuset er den bedste indsats for deltagernes sundhed og trivsel, der vækker international interesse. Liste T støtter en videreudvikling af Aktivitets­huset og vil arbejde for, at husets rammer hele tiden udvikles og vedligeholdes.

Da borgernes deltagelse er stigende, er der ved at være pladsproblemer. Derfor ønsker Liste T, at Dragør Kommune undersøger konkrete muligheder for at skabe mere plads til borgernes aktiviteter, især i dagtimerne.

Fællesskab for alle, uanset alder

Nogle borgere har særligt behov for støtte til at fastholde tilknytningen til fællesskabet uden for hjemmet, når de bliver ældre, ikke mindst ældre med fysiske eller psykiske handicap. Liste T ønsker, at Dragør Kommune gør en særlig indsats for at udvikle redskaber og netværker til at holde fokus på og støtte disse ekstra vanskeligt stillede medborgere.

Hvis det lovbestemte Ældreråd skal fungere godt, kræver det, at samarbejdet mellem kommunen og Ældrerådet sker på en respektfuld og gensidigt forpligtende måde. Det betyder, at kommunen skal høre Ældrerådet i alle relevante sager og gøre det tidsmæssigt muligt for Ældrerådet at udarbejde sine høringssvar efter at have indhentet bidrag fra relevante parter i baglandet. Dragør Kommune skal sikre, at den del af bloktilskuddet, der er tiltænkt ældreråd i kommunerne, også bevilges til Dragør Ældreråd.

Konkret politik

Liste T vil arbejde for, at Dragør Kommune:

 • gennemgår sin kommunikation med kommunens ældre medborgere for at sikre, at den er forståelig, relevant og holdt i en respektfuld tone
 • sikrer, at borgere med behov for hjælpemidler eller afhjælpende foranstaltninger i hjemmet får den nødvendige hjælp senest inden for en uge, efter at behovet er konstateret
 • pålægger de medarbejdere, der har direkte kontakt med ældre, at bistå med at inddrage borgerne i et aktivt liv i Dragør, gerne i samarbejde med frivillige, med særligt fokus på fysisk og psykisk vanskeligt stillede medborgere med begrænset netværk
 • sikrer den nødvendige bistand til, at borgere, der ønsker det, kan blive længst muligt i egen bolig
 • sikrer en plejehjemsplads i kommunen og et værdigt liv her for borgere, der har behov for og ønske om at komme på plejehjem
 • tilbyder rengøring efter borgerens behov til de borgere, der er visiteret til rengøring, dog som minimum hver anden uge, suppleret med to årlige hovedrengøringer
 • tilrettelægger hjemmehjælp og døgnsygepleje, således at modtageren så vidt muligt altid møder den samme hjælper eller et fast, mindre team af hjælpere, hvis der er brug for flere daglige besøg
 • søger at indgå aftale om en fast læge til knyttet Enggården
 • sørger for, at maden til de ældre, der modtager kommunal mad, er frisklavet og sund, og at den leveres varm, velduftende og lækker, og med tiden således at den varme mad også kan leveres om aftenen
 • sikrer en hjemmepleje og en døgnsygepleje, der har tid til menneskelig omsorg
 • støtter et fagligt samarbejde mellem hjemmeplejen og plejecentret Enggården, idet medarbejderne inddrages aktivt og tillidsfuldt i udviklingen af ældreplejen
 • flytter hjemmeplejen til Enggården
 • sikrer tilstrækkelige ressourcer til kvalificeret omsorg og pleje på alle tidspunkter for beboerne på Enggården og brugerne af dagcenteret
 • sikrer bygning af flere handicapvenlige boliger og seniorboliger gennem sin plan­lægning af nye boligbebyggelser
 • igangsætter planlægningen af øget plejehjemskapacitet
 • er opmærksom på at skabe mere plads til Aktivitetshuset
 • sikrer, at det fortsat er gratis at komme i Aktivitetshuset
 • giver tilskud til aftenskoleundervisning til borgere med lav indtægt som folke- og førtidspensionister
 • støtter op om Ældrerådets arbejde, herunder sikrer, at den del af bloktilskuddet, der er tiltænkt ældreråd, også gives til Dragør Ældreråd.