Trafik

Vision

Dragør Kommune har en bæredygtig og sikker trafik, både privat og kollektiv, med høj tilgængelighed inden for hele kommunen og til og fra København. Vi ser biltrafikken toppe og andre kreative løsninger træde i stedet for. I fremtiden har vi letbaneforbindelse til Dragør.

Overordnet politik

Med de store ændringer på Amager vil hele trafiksituationen løbende skulle revurderes. Dette skaber grundlag for at styrke en bæredygtig trafik med nye og bedre kollektive trafikløsninger. Med metroforbindelserne til Vestamager og Københavns Lufthavn er denne udvikling startet, og Dragør Kommune bør forfølge etablering af en letbane til metroen i lufthavnen på langt sigt. På kort sigt arbejder Liste T for en højfrekvent busforbindelse til metroen i lufthavnen.

Med Dragør Kommunes særlige geografi som en på én gang lille og meget langstrakt kommune er det af stor betydning for kommunens sammenhængskraft og samtidig en udfordring at sikre tilgængeligheden mellem alle dele af kommunen. Det må ske både med kollektiv trafik, biltrafik, og ved at sikre ordentlige stier for cykler og gående – og ikke mindst trygge skoleveje.

Kollektiv bustrafik
Den vigtigste busforbindelse til/fra Dragør Kommune er fortsat linje 350S og Liste T arbejder for, at denne linje fastholdes i fremtidige trafikplaner i regi af regionen og Movia. Men det er klart meldt ud fra Movia, at den kommende ringbane omkring København vil medføre mindre budgetter for Movia i fremtiden. Det betyder, at Dragør Kommune bliver nødsaget til selv at finansiere fremtidige udvidelser og forbedringer i busbetjeningen til/fra Dragør.

Den primære målsætning for Liste T er – på kort sigt – at forbedre forbindelsen til/fra Metroen i lufthavnen. Parallelt med den regionalt finansierede 350S skal den kollektive trafik fra hele kommunen til lufthavnen forbedres, og det skal efter Liste T’s mening ske, ved at der etableres en ringbus eller en servicebus. Finansieringen af et af disse to alternativer skal først og fremmest ske ved at genbruge de ca. 5 mio.kr., som et politisk flertal lagde i kommunekassen, da Regionen overtog driften af 350S og 81N pr. 1.1.2016.

Ringbus eller Servicebus?
Ringbussen er en buslinje med start/stop ved Metroen i lufthavnen. Bussen kører udelukkende fra/til lufthavnen og rundt i Dragør Kommune og henter/bringer passagerer. Ringbussen vil være drevet af Movia og finansieret, som alle andre.Servicebussen er drevet af Dragør Kommune eller af en privat operatør, og den er gratis for passagererne. Den vil kræve en dispensation fra Trafikministeren i forhold til Movia’s monopol på kollektiv trafik. Den primære rute er magen til ringbussen, men derudover kan servicebussen tilbyde noget mere. Teknologi – bl.a. i form af Apps – skal tilvejebringe en fleksibel service, hvor borgerne kan reservere plads, følge bussens position m.m. Dermed kan kommunens levere et stærkt produkt til kommunens borgere.

Liste T ønsker at forbedre den kollektive trafik til/fra Søvang. En ringbus eller en servicebus i Dragør Kommune kunne være en del af løsningen, men også et samarbejde med taxa-selskaber vil kunne medvirke til, at borgerne i Søvang får en fleksibel og hyppigere forbindelse til metroen i lufthavnen og til andre forbindelser i Dragør.

Stier, skoleveje og trafiksikkerhed
På baggrund af input fra mere end 500 borgere har Dragør Kommune formuleret en ”Trafiksikkerhedsplan”. Liste T støtter op om konklusionerne, som er:

 • Skab et fælles overblik over kommunens større fysiske udfordringer
 • Lav trafikpolitik for kommunens skoler og støt skolepatruljen
 • Hold fokus på tiltag for lette trafikanter
 • Synliggør strategi for nedsat hastighed i boligkvartererne.

Et særligt fokus for Liste T er, at vi følger skolebørnenes færden og den forandring, som børn og unge udsættes for ved skift af skoledistrikter, tungere trafik i Dragør Kommune på baggrund af anlægsbyggerier, flere biler på vejene m.m. Vi skal hele tiden være på mærkerne og sikre, at børnene følger sikre veje/stier til/fra skole/SFO/idræt m.m.

Parkering
Liste T finder gode parkeringsmuligheder afgørende både for kommunens borgere, for de erhvervsdrivende og for turister. Problemerne er i dag størst omkring Dragør gamle by, da det ikke er lovligt at parkere i byen hverken for beboerne eller byens gæster, der derfor må parkere lige udenfor byen til stor gene for beboerne her – og i øvrigt klæder det ikke den historiske by. På længere sigt er der behov for mere radikale løsninger f.eks. ved at flytte en del af parkeringen langs Vestgrønningen til et underjordisk parkeringsanlæg enten samme sted eller på havnen. Det er en dyr løsning, som kun vil kunne realiseres med støtte fra fonde og private midler.

Bæredygtighed og kreativitet
El-biler og kørselsfællesskaber er synlige i gadebilledet og på vej frem. Liste T ønsker, at understøtte denne udvikling. Vi ønsker, at kommunen aktivt understøtter initiativer, der medvirker til at nedbringe antallet af biler i kommunen. Internettet, miljøvenlige biler/busser på kort sigt og en letbane på længere sigt skal fremme en udvikling, hvor alle Dragør-borgere (på Sydamager, i Søvang, i Store Magleby og i Dragør) får fleksible, effektive og miljøvenlige trafikløsninger.

For Liste T er det vigtigt, at kommunen understøtter og etablerer rammer, hvor denne udvikling kan trives. For os må det meget gerne foregå i et kreativt samarbejde mellem kommunen, private aktører og offentlige aktører.

Konkret politik
Liste T vil arbejde for, at Dragør Kommune

 • på lang sigt får etableret en letbaneløsning fra lufthavnen til Dragør
 • hurtigst muligt får etableret enten en ringbus eller en servicebus til/fra Metroen i lufthavnen
 • fastholder linje 350S som en højfrekvent regionalt finansieret buslinje
 • får forbedret tilgængeligheden med kollektiv transport mellem alle dele af kommunen – evt. ved indsættelse af mindre busser e.l. Behovet er særligt stort i Søvang
 • får forbedret tilgængeligheden mellem alle dele af kommunen for cykler og gående
 • sætter fokus på ordentlige parkeringsforhold – særligt omkring Dragør gamle by – på længere sigt gennem et underjordisk parkeringsanlæg
 • opnår større trafiksikkerhed ved krydset Møllevej/Bachersmindevej, på Møllegade og Møllevej generelt og i krydset Ndr. Strandvej/A.P. Møllers Alle
 • anlægger fortov/cykelsti på Store Magleby Strandvej og Bachersmindevej på strækningen fra Fælledvej til Møllevej
 • hurtigst muligt får udbedret de konklusioner, som i Trafikplanen er nævnt som tiltag med størst effekt med færrest skønnede omkostninger (eks. tiltag som lysstyrke i trafiklys ved Møllevej/Hartkornsvej; cykelbaner ved Vestgrønningen, m.fl.)
 • hurtigst muligt får lagt en plan for gennemførelse af Trafikplanens ”projekter med størst effekt”, såsom eks. 40 km/t zoner med hastighedsdæmpning, miljøprioriteret gennemfart i Store Magleby, m.fl.).

3) Besluttet i Kommunalbestyrelsen i september 2016