Sundhed og trivsel

Vision

Dragør Kommune sikrer rammer, der fremmer sundhed og trivsel for borgerne ”fra vugge til grav”, baseret på en tidlig indsats. Sundhed og trivsel handler om fysisk, psykisk og socialt velvære, hvor børn og voksne lever et godt liv i fællesskab med andre.

Overordnet politik

I Liste T tror vi, at sunde borgere, der lever i trygge rammer, er glade borgere. Og vi tror, at glade borgere lever længere og med færre fysiske og psykiske problemer. Derfor handler sundhedspolitikken grundlæggende om, at skabe rammer for ”det gode liv”. Men den handler også om, at der tages hånd om de borgere, børn som voksne, som kæmper med sociale, psykiske eller fysiske udfordringer i deres liv.

Liste T lægger vægt på den forebyggende indsats. Det starter med en god sundhedspleje for vores yngste borgere og deres forældre. Liste T lægger vægt på, at Sundhedsplejen får lov til at spille en meget aktiv rolle i det forebyggende arbejde med børn, unge og deres familier. Sundhedsplejen skal have mulighed for at yde tidlig og individuel støtte, så den enkelte får kompetencer til at træffe valg, der fremmer fysisk, psykisk og social sundhed og trivsel. Sundhedsplejens aktive arbejde med nyfødte børn og deres forældre bevirker, at Dragør Kommune har meget få forebyggende indlæggelser på hospitalerne. Dette arbejde skal vedligeholdes og udvikles i de kommende år.

Liste T ønsker, at Sundhedsplejen opstiller lignende målsætninger for sine andre målgrupper. Der skal også etableres målsætninger for skolebørnsfamilierne.

Kommunen bør inspirere til sunde kostvaner og hjælpe børn og voksne, der kæmper med overvægt, til at opnå det ønskede vægttab. En madordning for alle skolebørn, der sikrer et sundt måltid hver dag, vil understøtte denne indsats (se afsnittet om skoler).

Liste T tror ikke på forbud. Vi tror derimod på, at kommunen ved vedholdende og venlig støtte og aktiv involvering af borgerne kan være med til at fremme sunde vaner. Det gælder børn, unge og ældre. I forbindelse med kommunale beslutninger skal der – hvor det er relevant – redegøres for konsekvenserne for borgernes sundhed og trivsel.

Liste T arbejder også for, at vi har gode muligheder for friluftsliv – både gode gå-, løbe- og cykelmuligheder med f.eks. trygge skoleveje og gode muligheder for at dyrke idræt og motion.

Generelt bør Dragør Kommune styrke samarbejdet med frivillige aktører, der kan bidrage til at styrke folkesundheden i vores kommune.

En del af aktiviteterne på sundhedsområdet vedrørende genoptræning og hjælpemidler er omfattet af det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune. Liste T ønsker, at Dragør Kommune fastholder fokus på kvaliteten af dette samarbejde til gavn for kommunens borgere.

Liste T ønsker, at Dragør kommune fremlægger en handlingsplan for udmøntning af sundhedspolitikken for kommunens egne ansatte, med opmærksomhed på det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, herunder sikring af ordentligt indeklima på alle kommunale arbejdspladser.

Endelig skal kommunen sikre, at der er gode pasnings- og plejemuligheder, når det behov opstår. Fra 2018 hæves kommunernes betaling for hospitalsophold for personer under 2 år og over 60 år markant. Derfor er det nødvendigt, at Dragør Kommune allerede fra 2018 sikrer plads til personer, der er færdigbehandlet på hospitalet, men endnu ikke parate til at komme tilbage til eget hjem. Behovet for særlige omsorgspladser gælder for alle aldersgrupper, selv om det kun er de yngste og personer over 60 år, der omfattes af prisstigningerne.

I Dragør Kommune har pensionister og efterlønnere mulighed for fysisk aktivitet og en lang række sociale, kunstneriske og praktiske aktiviteter på Wiedergården, der drives af frivillige. Se nærmere under afsnittet om ældre.

Da idræt er et vigtigt element i folkesundheden for både børn og voksne, skal sundhed og trivsel i høj grad udvikles via kultur- og fritidspolitikken, hvor ordentlige idrætsfaciliteter i nærmiljøet får høj prioritet. Liste T ønsker, at Dragør Kommune stiller faciliteter til rådighed rundt omkring i hele kommunen. De skal stimulere interessen hos både børn og voksne for at holde sig i form.

Konkret politik

Liste T vil arbejde for, at Dragør Kommune:

  • bidrager til at gøre det sjovt at leve sundere
  • styrker Sundhedsplejens muligheder for at spille en fremtrædende rolle i den forebyggende indsats
  • sikrer, at plads til fysiske aktiviteter bliver et integreret element i den fysiske planlægning
  • fremlægger konkrete forslag til samarbejdet med lokale foreninger og borgergrupper om gennemførelse af kommunens sundhedspolitik
  • stimulerer til sunde kostvaner i skoler og institutioner med størst mulig brug af økologiske produkter
  • fremlægger en handlingsplan for udmøntning af sundhedspolitikken for kommunens egne ansatte
  • fastholder fokus på kvaliteten af den del af sundhedsområdet, der gennemføres inden for rammerne af det forpligtende kommunale samarbejde
  • fremlægger konkrete forslag til nye tiltag, hvor kultur- og fritidspolitikken kan spille sammen med og understøtte politikken for sundhed og trivsel
  • redegør for konsekvenserne for borgernes sundhed og trivsel i forbindelse med relevante kommunale beslutninger.