Samarbejde med andre kommuner

Vision

Dragør Kommune er en velfungerende selvstændig kommune, der arbejder tæt sammen med andre kommuner på Amager og i hovedstadsområdet, hvor dette er klogt.

Overordnet politik

Årene siden kommunalreformen i 2007 viser, at det var en rigtig beslutning at fastholde Dragør Kommune som selvstændig kommune. I dag ved vi, at kommunesammenlægninger andre steder ikke har givet nogen væsentlig økonomisk gevinst, og vi ved, at stordriften på mange måder er gået ud over det lokale demokrati. Sådan ønskede Liste T det ikke dengang, og vi ønsker det fortsat ikke. Stort er ikke altid smukt. I stedet ønsker Liste T et åbent og fordomsfrit samarbejde med vores nabokommuner. Og i øvrigt med andre kommuner i Øresundsregionen, hvor det er relevant.

Alle tre kommuner på Amager har glæde af hinanden, hvor f.eks. Tårnby Kommune er hjemsted for Danmarks største arbejdsplads, Københavns Lufthavn, som også er mange Dragør-borgeres arbejdsplads, og som dermed sikrer skatteindtægter til Dragør Kommune. Vi er også fælles om Naturpark Amager, et ubrudt naturområde langs hele Amagers vest- og sydkyst. I Københavns Kommune ligger den nye store forlystelsesarena, Royal Arena, i Ørestaden og et væld af større og mindre kultur- og fritidsfaciliteter er spredt over hele øen til fælles glæde. Udviklingen i hovedstadsområdet og i særdeleshed på Amager gør det påkrævet, at kommunerne løser en række opgaver i fællesskab. Liste T støtter et sådant samarbejde.

På klimaområdet samarbejder Dragør Kommune og vores nabokommuner om at imødegå følgerne af klimaforandringerne.

På turistområdet forventer vi, at der kan hentes store gevinster ved et tæt Amager-samarbejde, hvor vi ser øen under ét. Det gør turisterne. Og Amagers forskellige attraktioner komplementerer fint hinanden. De vil have fordel af at blive markedsført som ét brand, VisitAmager, gerne i samarbejde med Wonderful Copenhagen og VisitDenmark. Samarbejdet omkring Naturpark Amager er også et godt eksempel på, hvordan Amagers kommuner arbejder sammen til alles fordel. Her ønsker Liste T, at Dragør Kommune skal være mere aktiv, end vi hidtil har været.

Det forpligtende samarbejde

En del af samarbejdet er pålagt kommunerne udefra som følge af kommunalreformen i 2007. Det gælder det forpligtende samarbejde mellem Dragør Kommune og Tårnby Kommune, der omfatter 5 områder: beskæftigelse, genoptræning og hjælpemidler, natur- og miljø, dele af det sociale område og dele af specialundervisningen. Princippet er, at Dragør Kommune lægger standarden på de forskellige områder og betaler Tårnby for at udføre opgaverne. Der har været et glimrende samarbejde på natur- og miljøområdet, mens der på andre områder har været nogle problemer. Liste T ønsker at hæve kvaliteten i opgaveløsningen, ved at Dragør Kommune opstiller klare og ambitiøse mål, som Dragør og Tårnby arbejder sammen om at gennemføre.

Regionalt samarbejde

På trafikområdet er der behov for løsninger, der rækker ud over kommunegrænsen. Det sker i samarbejdet med MOVIA. Dette samarbejde er beskrevet nærmere i trafikafsnittet.

Fælleskommunale virksomheder

Dragør Kommune deltager i en række fælleskommunale samarbejder. Det har i flere tilfælde været en dyr fornøjelse at indgå i disse samarbejder, uden at der kan noteres en tilsvarende kvalitetsstigning i leverancerne.

Liste T ønsker, at kommunens repræsentanter i repræsentantskaber eller bestyrelser for de pågældende virksomheder skal arbejde mere åbent og aktivt for Dragørs borgeres interesser. I forlængelse heraf ønsker Liste T, at de fælleskommunale selskaber, som kommunen er medlem af, opstiller målsætninger for ydelserne til Dragør Kommunes borgere. Ellers bør vi forlade de pågældende selskaber.

Det drejer sig især om: Hovedstadens Beredskab, som er en sammenlægning af brandvæsenerne i Albertslund, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Glostrup, Hvidovre, Rødovre og Københavns kommuner, HOFOR (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab) som i Dragør Kommune står for vandforsyningen og for at lede spilde- og regnvand væk, Amager Ressourcecenter, der tager sig af affaldshåndteringen, og HMN Naturgas, der varetager naturgasnettet. Det nærmere samarbejde er beskrevet i afsnittet Klima, energi og miljø.

Konkret politik

Liste T vil arbejde for, at Dragør Kommune:

  • søger samarbejde om løsning af konkrete opgaver med alle relevante kommuner i hovedstadsområdet og i Øresundsregionen til fælles bedste
  • definerer klare servicemål for opgaver, der løses i det kommunale samarbejde med Tårnby Kommune
  • ansætter en medarbejder til at optimere samarbejdet med Tårnby Kommunearbejder for fælles trafikløsninger for hele Amager
  • udvikler samarbejdet på turistområdet vedr. Naturpark Amager, etableringen af ”VisitAmager” og Wonderful Copenhagen / VisitDenmark
  • fremmer større gennemsigtighed i beslutningerne i de fælleskommunale virksomheder som Hovedstadens Beredskab, Amager Ressourcecenter, HOFOR og HMN
  • sikrer, at kommunens repræsentanter får defineret målsætninger for arbejdet i hvert af de fælleskommunale selskaber.