Nærdemokrati

Vision
Dragør Kommune udnytter det tætte lokalsamfunds fordele. Vi har et stærkt nærdemokrati gennem borgernes aktive deltagelse både i foreningslivet og i det politiske liv. Vi har en livlig debatkultur, hvor kommunens ansatte og borgere tør udtrykke sig frit og åbent.Kommunens politikere er reelt lyttende og i dialog med borgerne, inden de låser sig fast i en endelig stillingtagen.

 

Overordnet politik

Liste T arbejder på at styrke borgernes indflydelse på deres egen hverdag og på kommunens beslutninger. Dialog og medindflydelse har været og vil altid være Liste T’s mærkesager. Liste T inddrager derfor konsekvent sit bagland af engagerede og kompetente borgere i formulering og udmøntning af sin politik i de politiske udvalg og kommunalbestyrelsen.

Liste T går løbende i dialog med foreninger og borgergrupper om, hvordan vores kommune skal udvikles. Hvor der ikke i dag findes sådanne grupper og foreninger, vil Liste T støtte op om, at de etableres. Dragør Kommune har i høj grad brug for aktive borgere. Der har været tiltag til at nedlægge de råd og nævn, som ikke er lovbestemte. Liste T vil arbejde for at dette ikke sker – eller at de genoprettes snarest efter valget i 2017. Og vi vil fastholde kommunalbestyrelsens repræsentation i alle råd og nævn, så der fortsat kan være en dialog på borgernes præmisser. Dette kan fint kombineres med borgermøder og temadage, som kommunen inviterer til.

Der har i seneste valgperiode udviklet sig en usund kultur i Dragør, hvor høringer gennemføres på skrømt, og høringssvar ikke giver anledning til overvejelse eller dialog. Det er en mangel på respekt over for de berørte borgere og medarbejdere. Liste T står for respekt for borgerne og kommunens medarbejdere – og derfor respekt for deres høringssvar.

Vi vil have en ny kultur i Dragør Kommune, hvor vi signalerer, at både kommunalbestyrelsen og kommunens ansatte er her for borgernes skyld, og ikke omvendt.

Liste T ønsker åbenhed om møderne i byrådssalen, således at borgerne kan følge med i debatterne og høre begrundelserne for de politiske beslutninger. Vi tror, at det vil højne debatkulturen, således at der svares på de spørgsmål, som politikerne stiller hinanden, til forskel på den ikke-svar kultur, som er udbredt i dag.

Borgernes muligheder for at deltage aktivt i kommunens udvikling skal forbedres gennem en fortsat udvikling af kommunens hjemmeside. Liste T vil også selv fortsat formidle bred oplysning om lokale forhold via Liste T’s hjemmeside på www.t-dragoer.dk eller på vores Facebook profil.

I Dragør Kommune har vi en bred befolkningssammensætning. Det afspejler sig i bredden i vores kulturelle, sociale og politiske opfattelser. Liste T arbejder for alle Dragørs borgere. Vi er frigjorte fra landspolitiske hensyn og dogmer. Vi har kun kommunens borgeres interesser at varetage.

Konkret politik

Liste T vil arbejde for, at Dragør Kommune:

  • baserer sine beslutninger på et oplyst grundlag
  • sørger for, at alle interesser bliver medinddraget
  • inddrager borgerne og foreningerne gennem høringer og dialog
  • gennemfører borgermøder om spørgsmål, der berører større grupper af borgere eller hele kommunen
  • har en åben debat i kommunalbestyrelsen – debatten skal ikke gemmes væk i udvalgene og bag lukkede døre
  • sikrer transmission fra kommunalbestyrelsesmøderne via moderne medier
  • nedsætter ad hoc arbejdsgrupper med borgerdeltagelse i forbindelse med væsentlige spørgsmål
  • støtter etableringen af borgergrupper og foreninger, der kan fungere som kommunens hørings- og dialogparter
  • sætter aktuelle spørgsmål til debat via lokalpressen og sociale medier.