Klima, energi og miljø

Vision

Dragør Kommune følger den internationale miljødagsorden op: Tænk globalt, handl lokalt. Dragør Kommune er blandt landets bedste kommuner på klima-, energi- og miljøområdet, så vi kan overdrage et bæredygtigt samfund til vore efterkommere. Det gælder for kommunens egne bygninger og arealer, og det gælder de rammer, kommunen giver virksomhederne og borgerne, for at de også kan bidrage aktivt til en bæredygtig fremtid.

Overordnet politik

Klimatilpasning

Dragør Kommune står med sine lavtliggende kystområder over for store udfordringer som følge af klimaændringerne. Liste T vil i samarbejde med vores nabokommuner sikre en planlægning for at imødegå følgerne af klimaforandringerne. Det afgørende er at sikre kommunens bebyggelser mod oversvømmelser både ved forhøjet vandstand og som følge af voldsomme regnskyl. Liste T ønsker, at den nødvendige planlægning for klimatilpasning skal have høj prioritet.

Det ser ud til at hyppigheden af stormfloder og kraftigt regnvejr øges. Liste T ønsker derfor, at Dragør Kommune i samarbejde med kommuner ved Øresundskysten og i Køge bugt får udarbejdet en ny vurdering af konsekvenserne af stigende vandstand og risikoen for pludseligt højvande ved kysten mod Øresund og kysten mod Køge bugt. Denne vurdering bør foreligge, inden kommunalbestyrelsen tager stilling til, hvordan kommunen bedst beskyttes mod oversvømmelser. Herunder skal udarbejdes konkrete planer for forbedringer af digerne og sikring af havnen mod vandstandsstigninger og højvande.

Tårnby Kommune planlægger et højt dige, beregnet ud fra en 1000-års hændelse, på grænsen mellem Dragør og Tårnby kommuner. Dette dige skal beskytte Amagers infrastruktur af metro og motorveje. Det betyder, at vi primært skal koncentrere os om at fastlægge beskyttelsen af arealer i Dragør Kommune. Vi skal her finde den rette balance mellem beskyttelsen af natur- og kulturværdier og en hensyntagen til overordnede samfundsmæssige interesser. Liste T ønsker, at dette sker i samarbejde med de berørte borgere. Ønsker borgerne at bo bag flere meter høje beskyttelsesmure for at opnå høj sikkerhed, eller ønsker de at bo med en vis risiko for oversvømmelse, mod at de til gengæld har friere udsyn over de nærliggende strandenge? Hvad er økonomien i de forskellige løsninger?

I den videre planlægning ønsker Liste T det tillige belyst, om faste diger med fordel kan kombineres med et mobilt beredskab til sikring i forbindelse med ekstremt højvande.

Liste T ønsker, at det sikres, at der ved varsel om stormflod er et beredskab i Dragør Kommune med udstyr til rådighed til at undgå oversvømmelser. Dette må ske i samarbejde med Hovedstadens Beredskab.

Liste T vil derudover arbejde for, at staten er med til at finansiere beskyttelse af kysterne mod konsekvenserne af stormflod og voldsomme regnskyl.

Liste T ønsker også en vurdering af konsekvenserne for Dragør Kommune af voldsomme regnskyl. På grundlag af denne nye vurdering ønsker Liste T, at Dragør Kommune laver en plan for bortledning af regnvand ved voldsom regn. Det skal her vurderes, hvor i Dragør Kommune der er ejendomme, hvorfra vandet kan bortledes i faskiner, hvilke veje der kan bruges til bortledning af vand, hvor der er brug for optimering af kloaksystemet, og hvor grøfterne skal oprenses eller uddybes.

Klima – CO2 reduktion

Klimaforandringerne forårsages af et forhøjet indhold af CO2 i atmosfæren. Liste T lægger vægt på, at Dragør Kommune har fokus på at begrænse CO2 emissionen i kommunen. Liste T vil derfor arbejde for, at Dragør Kommune understøtter den danske regerings ambitiøse plan om, at Danmark skal være fossilfri i 2050. Det kan vi opnå ved at begrænse energiforbruget generelt og erstatte fossile brændsler med el fra vind og sol, samt biomasse, affald og jordvarme.

Nye bygninger i kommunen skal selvfølgelig følge bygningsreglementets stramme energikrav. Men de fleste bygninger ligger her allerede. Mange af dem er gamle, og meget lidt energieffektive. Her er det husejernes opgave at energieffektivisere og omlægge energiforsyningen til fossilfri energi.

Liste T vil arbejde for, at Dragør Kommune i den kommende valgperiode begynder planlægningen af, hvordan vi i fremtiden sikrer en CO2 neutral energiforsyning, så der bliver god tid til den nødvendige omstilling.

Liste T ønsker, at arbejdet fortsætter med omlægning af belysningen i kommunen til LED belysning. Det er her vigtigt, at belysningen i Store Magleby landsby og Dragør gamle by og havn indrettes på en måde, der spiller smukt sammen med de bevaringsværdige miljøer.

Liste T ønsker, at Dragør Kommune fortsætter med energi- og miljørigtige ”grønne” indkøb og herunder sikrer, at kommunens bilpark bliver så miljøvenlig, som muligt. Desuden bør kommunen generelt fremme miljøvenlig transport gennem forbedring af mulighederne for cykling og offentlig transport.

Liste T vil arbejde, for at kommunens CO2 emission beregnes ved brug af Energistyrelsens model, der fælles for alle landets kommuner.

Generelt ønsker Liste T, at Dragør Kommune synliggør sin klima- og miljøprofil og offentliggør de opnåede resultater. Dette skal ses i forlængelse af kravet om opstilling af målsætninger i de fælleskommunale selskaber, som kommunen er medlem af, for ydelser til Dragør Kommunes borgere, jf. afsnittet Samarbejde med andre kommuner.

Affald[

Liste T vil arbejde for, at Dragør Kommunes affaldsplan realiseres. Det betyder, at dagrenovation skal reduceres med 20 % i 2030, og at genanvendelsesprocenten for brændbart affald, bioaffald, dagrenovation, glas, metal, pap, papir, plast og træ er 50 % i 2022.

Affaldshåndteringen varetages af Amager Ressourcecenter. Desværre har Amager Ressourcecenter ikke samme interesse som Dragør Kommune, fordi anlægget er planlagt og bygget ud fra forventning om øgede affaldsmængder og høje elpriser. Liste T ønsker at fastholde fokus på Dragør Kommunes ambitiøse affaldsplan. Det betyder, at kommunen skal søge andre muligheder end forbrænding af genanvendelige materialer til at begrænse tabene i Amager Ressourcecenter.

Jordforurening

Liste T har fokus på begrænsning af jordforurening og anvendelsen af pesticider, både i private haver, i landbrug og gartneri og på kommunalt ejede arealer.

Liste T ønsker, at Dragør Kommune skal informere borgerne om sine egne initiativer til at reducere forureningen, og at Kommunen skal udvikle en idébank, som borgere og virksomheder kan lade sig inspirere af. Dragør Kommune skal også informere om de opnåede resultater på sin hjemmeside.

Liste T ønsker, at der foretages en vurdering af prisen på oprensning af vaskerigrunden i Nyby, med henblik på at der skal ske en oprensning.

Vand og spildevand

Dragør Kommune har solgt sine vand- og spildevandsanlæg til et aktieselskab, der indgår i det fælleskommunale selskab HOFOR. Det betyder, at vi kun har begrænset indflydelse på disse forsyningsområder. Det er tarifferne desværre ikke blevet lavere af. Samtidig er det blevet betydeligt vanskeligere for både politikere og borgere at få indsigt i aktiviteterne på dette område.Liste T vil arbejde for øget gennemsigtighed i beslutningerne i HOFOR, og for at taksterne for vand og spildevand i Dragør Kommune reduceres til et niveau, der ikke overstiger gennemsnittet for de øvrige ejerkommuner.

Liste T vil arbejde for, at Dragør Kommune gør en øget indsats for at reducere vandforbruget i kommunale bygninger og institutioner, og for at Dragør Kommune inspirerer sine borgere og virksomheder til at begrænse vandforbruget. Med et lavere vandforbrug og udvikling af nye boringer ønsker Liste T, at vi opnår selvforsyning med vand i Dragør Kommune.

Miljøforvaltning

Miljøområdet er generelt velreguleret og samarbejdet med Tårnby kommune inden for rammerne af det forpligtende samarbejde fungerer godt.Til gengæld finder Liste T, at der er behov for styrke kontakten til Københavns Lufthavn for at sikre løsning på de miljøproblemer, lufthavnen medfører. Det drejer sig bl.a. om den betydelige støjforurening i Store Magleby, der kommer, når flere fly står i ventekø til at lette med fuldt tryk på motorerne, og om den forurening af grundvandet, og dermed lukning af vandboring i Store Magleby, som er sket på grund af brug af skadelige stoffer i forbindelse med brandøvelser i lufthavnen.

Konkret politik

Liste T vil arbejde for, at Dragør Kommune:

 • får udarbejdet en vurdering af forventelige vandstandsstigninger og oversvømmelser ved stormflod
 • udarbejder plan for ændring af eksisterende diger og etablering af nye diger i dialog med de berørte borgere
 • sikrer at der ved varsel om stormflod er et beredskab i Dragør Kommune med udstyr til at undgå oversvømmelser
 • arbejder for at staten betaler for beskyttelse af kysterne i forbindelse med stormflod
 • udarbejder plan for bortledning af regnvand ved ekstrem regn
 • påbegynder planlægningen af, hvordan Dragør Kommune bliver CO2 neutral
 • sikrer at bygninger i kommunen ved renovering får et meget lavt energiforbrug, at energiforsyningen er CO2 neutral, og belysning overgår til LED belysning
 • bistår borgere og virksomheder med vejledning om energieffektivisering af eksisterende bygninger
 • omlægger al belysning i kommunen til LED-belysning
 • tilstræber selvforsyning med drikkevand og fortsat sikrer en høj standard i spildevandsbehandlingen
 • arbejder aktivt for at reducere vandforbruget gennem udsendelse af gode råd til virksomheder og institutioner
 • udarbejde en plan for sortering affald med henblik på at øde genanvendelsen
 • vurderer mulighederne og pris for oprensning af vaskerigrunden
 • arbejder for at reducere anvendelsen af pesticider i landbrug og gartneri og private haver gennem information og gode råd
 • udvikler en grøn idébank som institutioner, borgere og virksomheder kan lade sig inspirere af og bruge i det daglige
 • synliggør sin klima- og miljøprofil og de opnåede resultater
 • gennemfører energi- og miljørigtige ”grønne” indkøb, herunder sikrer, at kommunens bilpark bliver så miljøvenlig som muligt, samt fremmer forbedringer af den offentlige transport
 • redegør, hvor det er relevant, for konsekvenserne for klima og miljø i forbindelse med kommunale beslutninger.