Integration

Vision
Dragør Kommune understøtter aktivt integration og inklusion, således at alle nye borgere ser sig selv som – og respekteres som – fuldgyldige medlemmer af vores samfund.
 
Overordnet politik
Dragør Kommune har ansvaret for, at gennemføre et integrationsforløb i op til 5 år for nye borgere, som er tildelt kommunen, efter de har fået asyl i Danmark. Dragør Kommune har dermed en enestående mulighed for at sikre, at integrationen forløber godt, således at alle – både de nye borgere og kommunens andre indbyggere – kan trives sammen som gode naboer.
 
Opgaven er overkommelig. I 2015 modtog vi 31 flygtninge, og i 2016 har vi modtaget 27.I løbet af de 5 år skal de nye borgere både lære det danske sprog og finde fodfæste på arbejdsmarkedet. En del af kommunens opgaver løses via jobcentret i Tårnby. Lovgivningen sætter job før skole – virkeligheden viser imidlertid, at god integration og varige jobs forudsætter et godt kendskab til sproget.
 
Lovgivningen stiller ingen krav til omfanget af danskundervisningen. Reelt tilbydes i dag kun danskundervisning 3 dage om ugen i 3 timer på hold med 22 elever fra mange lande. Det er ikke godt nok til at sikre en hurtig og god tilegnelse af det danske sprog. Derfor ønsker Liste T, at Dragør Kommune skal afsætte midler til en mere intensiv sprogundervisning for alle, samt en særlig indsats for analfabeter og personer med kort skoleuddannelse. Og undervisningen bør kombineres med uddannelse i danske samfundsforhold, historie og kultur.
 
Mange af de nye borgere mangler en formel uddannelse. Vi ved, at ufaglærte jobs vil blive færre i fremtiden. Derfor er det Liste T’s ønske, at Dragør Kommune sikrer, at jobcentret opmuntrer vores nye medborgere til at tage en uddannelse, om muligt som voksenlærlinge.Dragør Kommune bør give plads på kommunens arbejdspladser til ansættelse af medborgere i integrationsforløb på IGU-lærepladser eller på ordinære lønvilkår, hvor dette er relevant.
 
Liste T ønsker, at flygtninge i integrationsforløb hurtigst muligt sikres en varig bolig. Indtil dette er muligt, bør alle vores nye medborgere tilbydes boliger med ordentlige køkkenforhold og adgang til fællesrum, hvor man naturligt kan mødes med venner og naboer. Det kan mest økonomisk gøres ved køb af et antal parcelhuse, der indrettes som enkeltværelser med fællesrum. Samtidig ønsker Liste T, at Dragør Kommune hurtigst muligt understøtter planlægning af flere almene boliger. (Se afsnittet om By, havn og landskab).
 
Liste T ønsker, at boligpavillonerne ved Hollænderhallen afskaffes, og der ikke opføres flere tilsvarende boliger andre steder i kommunen. Det skal ske, både fordi pavillonerne er dyre, fordi de ikke fremmer integration og generelt ikke er værdige til længerevarende boligplacering af sårbare mennesker.
 
Dragør Kommune tilbyder i vidt omfang tolkebistand. Det er godt, men dyrt. Dragør Kommune bør også søge andre veje til at sikre en god kommunikation. Her er der behov for, at breve fra kommunen og jobcentret bliver skrevet i klart sprog, med et indhold, der er målrettet til modtagerne. Det sker ikke i dag. Det bør tillige overvejes, om standardbreve kan skrives på hovedsprogene.
Børnene tilbydes allerede institutionsplads, og det er godt for deres integration. Men for nytilkomne børn i skolealderen er det en stor udfordring at finde sig til rette i skolen. Liste T ønsker et kvalificeret modtagelsesberedskab, der kan sikre, at tilkomne børn får den allerbedste start i Dragør. Det kvalificerede modtagelsesberedskab kan f.eks. indeholde en sproggruppe for de mindste børn og en modtagelsesklasse for de lidt større børn. Liste T ønsker, at tilbuddene oprettes i tæt tilknytning til institutionen eller skolen, så de ikke opleves som en isoleret enhed. Det vil give mulighed for tæt samarbejde og tæt tilknytning til jævnaldrende børn, og samtidig styrke muligheden for at barnet indsluses i den blivende gruppe, så snart det er parat.
 
Når børnene sluses ind i de normale klasser, bør det ske med supplerende, velkvalificeret sproglig støtte, som tager udgangspunkt i, at dansk er børnenes andet sprog.
 
Liste T ønsker, at Dragør Kommune understøtter indsatsen fra de mange frivillige organisationer, der arbejder for en god integration, herunder Venligboerne, Dansk Flygtningehjælp, Røde Kors, idrætsforeningerne, menighedsrådene m.fl. Det kan dels ske ved at formidle information om de mange frivillige, dels ved at yde tilskud til deres aktiviteter.
 
Liste T ønsker, at adgang til at se dansk TV sikres for alle i integrationsforløb. Men licensen er dyr for en person på integrationsydelse.
 
Konkret politik

Liste T vil arbejde for, at Dragør Kommune:

  • sikrer forbedret sprogundervisning til alle i integrationsforløbet samt en særlig indsats for analfabeter og personer med kort skoleuddannelse med henblik på, at alle hurtigt afslutter dansk 2
  • sikrer at danskundervisningen kombineres med uddannelse i danske samfundsforhold, historie og kultur
  • giver plads på kommunens arbejdspladser til ansættelse af medborgere i integrationsforløb i IGU-lærepladser eller på ordinære lønvilkår
  • sikrer varige boliger til flygtninge i integrationsforløb, eller som minimum enkeltværelser med adgang til fællesrum og ordentlige køkkenforhold
  • sikrer at alle breve fra kommunen og jobcentret bliver skrevet i klart sprog, med et indhold, der er målrettet til modtagerne, og gerne på et sprog, de kan forstå
  • sikrer at skolebørnene hurtigst muligt sluses ind i de normale klasser, men med supplerende, velkvalificeret sproglig støtte
  • understøtter indsatsen fra de mange frivillige organisationer, der arbejder for en god integration, ved at formidle information om de mange frivillige
  • understøtter det frivillige integrationsarbejde ved tilskud fra § 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde, jf. Lov om social service
  • bistår medborgere i integrationsforløb med licensbetaling, så de kan se dansk TV.