En sund og styret økonomi

Vision

Dragør Kommune er bedst i landet til at styre den kommunale driftsøkonomi. Kommunens borgere er tilfredse med styringen af økonomien og de resultater, der opnås, både i form af en høj kvalitet i driften af de kommunale institutioner og gennem effektiv udmøntning af investeringer og nye initiativer.

Overordnet politik

En sund og styret driftsøkonomi er en forudsætning for, at vi kan skabe landets bedste kommune. Det er en forudsætning for at kunne opstille og realisere visioner og politiske målsætninger. Det er også en forudsætning for at gennemføre større investeringer og skabe ro om kommunens udvikling og selvstændighed. Derfor er det helt grundlæggende for Liste T at skabe en sund og styret økonomi i Dragør Kommune.

En sund økonomi betyder, at kommunen altid har styr på sin driftsbalance. Da kommuner kun i meget begrænset omfang kan påvirke indtægterne, styres driftsøkonomien gennem justering af omkostningerne. En styret økonomi er en økonomi, hvor der hver måned følges op på økonomien, og der styres på kommunens omkostninger.

Politisk målstyring
For at borgerne kan være tilfredse med styringen af økonomien, skal kommunen opnå synlige resultater. For Liste T drejer dette sig om politisk prioritering og fokus – også kaldet politisk målstyring. Hvad er vigtigst for kommunens borgere? Hvad er de problemfelter, som udfordrer Dragør Kommune? Vi kan ikke løse alle udfordringer på samme tid. Vi er nødt til at erkende, at der er begrænsede ressourcer, og at Dragør Kommune konstant udfordres i forhold til digitalisering, medfinansiering af sygehusvæsenet, skolereform og meget andet. Der er behov for prioritering og fokus i form af politisk målstyring.Det betyder, at der hvert år, i forbindelse med budgetlægningen, fastlægges konkrete mål for kommunens drift og udvikling, og at man ligeledes hvert år redegør for, hvad der blev opnået i det tidligere regnskabsår. På den måde kan borgerne se, hvad de får for skattekronerne, og få en forklaring på, hvad der gik som forventet, eller hvad der ikke gik som forventet – og hvorfor.

Liste T ønsker, at Dragør Kommune indfører politisk målstyring, og at kommunen samtidig øger forvaltningens kompetence til at gennemføre forandringer. Liste T har foreslået, at der indføres politisk målstyring i Dragør Kommune, og et stort flertal i kommunalbestyrelsen har bakket op om, at det kan indføres, når en ny kommunalbestyrelse starter primo 2018.

Liste T ønsker, at Dragør Kommune arbejder i en retning af at skabe sammenhæng mellem budgettet og de indsatsområder, budgetmidlerne bevilges til. Vi skal beskrive, hvordan vi mener, at målene opnås, og synliggøre, hvilke ressourcer et bestemt resultat eller kvalitetsniveau kræver. En politisk målsætning om en lavere klassekvotient i skolerne medfører udgifter til flere lærere og pædagoger, og i visse tilfælde opstår tillige et behov for flere klasselokaler. Det er nødvendigt at beskrive disse sammenhænge og følge op på, om forudsætningerne holder, og om forandringerne gennemføres effektivt og i et godt samarbejde mellem alle aktører.

Det er komplekst at indføre politisk målstyring, hvor der er en direkte kobling mellem vision, målsætning, budget og udmøntning, og Liste T er ydmyg over for opgaven. Og vi ser frem til, at en ny kommunalbestyrelse vil gå helhjertet ind til opgaven.

Decentral økonomi
Liste T ønsker at fastholde en udstrakt grad af decentralisering af ansvaret for driften i Dragør Kommunes institutioner og herunder også det økonomiske ansvar. Det betyder, at de decentrale enheder i kommunen har et stort ansvar for, at kommunen samlet set opnår en stabil økonomi.

Liste T finder det helt nødvendigt, at der i alle kommunale enheder er en medarbejder med den fornødne indsigt i økonomistyring. Lederen af enhver institution i kommunen skal have tilgang til relevante kompetencer i økonomistyring, der gør det muligt for lederen at tage de nødvendige beslutninger. Medarbejdere, der varetager økonomifunktionen, skal samarbejde tæt med økonomiforvaltningen og kan evt. være organisatorisk tilknyttet økonomiafdelingen.

Liste T vil arbejde for, at alle enheder får opbygget de nødvendige kompetencer og IT-værktøjer til en effektiv og enkel styring af den decentrale økonomi.

Drift og vedligehold af kommunens ejendommeIgennem mange år har Dragør Kommune anvendt en totalentreprenør til at gennemføre den løbende drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Liste T ønsker, at kommunen udbyder disse opgaver på en anden måde, som sikrer involvering af flere lokale rådgivere og håndværkere.

Liste T ønsker, at Dragør Kommune anvender samme metode som Gentofte Kommune. Gentofte indgår aftaler med rådgivere (de fleste inden for kommunen), som er ansvarlige for at specificere opgaverne, gennemføre licitation, gennemføre byggemøder og evaluere det arbejde, som de indbudte håndværkere (de fleste inden for kommunen) udfører.

Arbejdsklausuler og kædeansvar
Liste T ønsker, at Dragør Kommune har en klar holdning til de arbejdsforhold, som gælder, når Dragør Kommune køber ydelser til kommunen. Det gælder i særlig grad i forbindelse med større anlægsopgaver.

Liste T ønsker, at kommunen forpligter sine leverandører til at sikre, at de ansatte, som leverandørerne og eventuelle underleverandører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, arbejder på løn- og ansættelsesvilkår, der svarer til gældende overenskomster.

Liste T ønsker tillige, at en hovedleverandør/totalentreprenør altid er ansvarlig for, hvad dennes underleverandører foretager sig. Liste T ønsker, at kommunens leverandører har kædeansvar.

Indtægtsgivende enheder
Med Dragør Kommunes nye økonomistyringssystem er det enkelt at udskille enkelte enheder. Liste T ønsker, at alle kommunens indtægtsgivende enheder får et selvstændigt regnskab. Hermed kan både politikere og borgere se sammenhængen mellem indtægter og udgifter.

Bedste eksempel på en indtægtsgivende enhed er havnen. Såfremt havnen får et selvstændigt regnskab, vil havnens indtægter og udgifter blive synlige. Det er de ikke i dag.

Hvis havnen tillige får råderet over sine indtægter, vil der opstå en mulighed for, at havnen kan finansiere udviklingsprojekter, der kan gennemføres med rimelig tilbagebetalingstid, uden eller med begrænset skattemæssig finansiering.

Selvstændige regnskaber bør også opstilles for institutioner, kommunale udlejningsejendomme m.fl.

Samtidig ønsker Liste T, at Dragør Kommune kritisk gennemgår sine takster med henblik på, at de bringes ned på niveau med sammenlignelige kommuner. Det gælder både takster for kommunens egne institutioner og for ydelser fra fælleskommunale virksomheder for affald, vand og spildevand.

Supplerende økonomiske tiltag
Liste T vil have indført konsekvent debitor- og kreditorstyring og forbedrede muligheder for at placere overskydende likviditet til højere rente.

For at opnå en bedre styring i økonomien vil Liste T indføre månedsregnskaber i kommunen på linje med veldrevne virksomheder. Regnskaberne skal indeholde en verbal analyse af månedens resultat, med særligt fokus på større afvigelser og konkret sammenhæng til likviditetsstyringen.

Dragør Kommune har i dag en udlejningspraksis for kommunale arealer og bygninger. Området er præget af tilfældighed og forhandling fra sag til sag. Det er Liste T’s holdning, at vi både kan opnå mere tilfredse borgere/lejere og et højere provenu til fællesskabet ved at gøre det mere professionelt og struktureret.

Konkret politik

Liste T vil arbejde for, at Dragør Kommune:

 • i fremtiden indfører politisk målstyring
 • har et gennemsnitligt driftsoverskud på min. 50 mio.kr. i perioden (svarende til ca. 5 % af de samlede indtægter og afdrag på lån)
 • sikrer, at driftsresultatet kan finansiere renter og afdrag samt sikre midler til anlægsaktiviteter
 • fastlægger et mål for den gennemsnitlige kassebeholdning til dækning af løbende betalinger til minimum 40 mio.kr. (svarende til ca. 5 % af kommunens ”driftsomkostninger i alt”) og sikrer, at det årlige budget indeholder en buffer til uforudsete udgifter
 • sikrer, at kommunens gæld nedbringes gennem løbende afdrag
 • forbedrer sin økonomiske styring generelt og indfører månedsregnskaber for alle relevante enheder
 • fastholder og øger decentraliseringen af det økonomiske ansvar til institutioner, bestyrelser, råd og nævn, understøttet af nødvendig efteruddannelse, IT-værktøjer og økonomisk rådgivning til de økonomiansvarlige personer
 • sikrer plads i budgettet til forebyggende vedligeholdelse af veje, bygninger og anlægbruger muligheden for lånefinansiering af nødvendige og fremtidssikrede investeringer og lovpligtige udlån
 • sikrer, at gældsbyrden pr. indbygger ikke overstiger gennemsnittet i Region Hovedstaden
 • bruger mulighederne for Offentligt Privat Partnerskab, ESCO mv. til gennemførelse af særlige projekter, hvor det er økonomisk og kvalitetsmæssig attraktivt
 • er tilbageholdende med salg af arealer og bygninger. Evt. salg skal anvendes til finansiering af nye anlæg og initiativer
 • arbejder på at få revurderet kriterierne for den kommunale udligningsordning
 • har takster, der er på niveau med Dragør Kommunes sædvanlige sammenligningskommuner, og at taksterne er stabile af hensyn til borgernes privatøkonomi
 • anvender eksterne rådgivere til at forestå licitation af arbejde blandt indbudte håndværkere, samt tilsyn og evaluering af opgaver vedr. drift- og vedligeholdelse af kommunale ejendomme (Gentofte-modellen)
 • anvender sociale klausuler og kædeansvar
 • understøtter indtægtsgivende enheder i at få et selvstændigt regnskab
 • opnår en bedre styring af kommunale udlejningsejendomme.