By, havn og landskab

Vision
Dragør Kommune fastholder det klare skel mellem byområder, det åbne land og de fredede naturområder. Vi har attraktive boligområder til alle indkomstgrupper og alle aldersgrupper. Vi tager vare på de bevaringsværdige bymiljøer Store Magleby landsby og Dragør gamle by med nænsom indpasning af ny arkitektur. Vi tager vare på vores naturområder og bevarer landområderne som åbne og dyrkede arealer. Vi udvikler havnen med respekt for historien, fiskeriet og sejlerkulturen.
 
Overordnet politik
 
Byerne
Det er et særkende for Dragør Kommune, at vi har forskelligartede og attraktive boliger for alle indkomstgrupper med nærhed til grønne arealer, fritidsområder, skoler, institutioner og gode forretninger. Vi skal både satse på ejer- og lejerboliger, og der skal være boliger for både unge og ældre.
 
For Liste T er nærhedsprincippet et bærende princip for kommunens udvikling, hvor borgerne har kort vej til skoler, institutioner, forretninger m.v. Det kan ikke altid opfyldes på grund af kommunens langstrakte form. Men det kan tilstræbes. Liste T har med beklagelse oplevet et aktivt brud med dette nærhedsprincip med nedlæggelsen af Skolen ved Vierdiget, den eneste skole i kommunens tættest befolkede område.
 
Planlægning i Dragør Kommune kræver omtanke og skræddersyede løsninger. Liste T ønsker, at kvalitet bliver nøgleordet i hele kommunens planlægning, kommune- og lokalplanlægning samt landzoneadministration.
 
Liste T vil have en stærk arkitektur- og landskabspolitik og sikre, at denne følges op i praksis. Dragør Kommunes kulturmiljø er unikt, og Liste T vil styrke bevaringsindsatsen gennem fastholdelse af principperne i de bevarende lokalplaner for Store Magleby landsby og Dragør gamle by. Administrationen af de bevarende lokalplaner skal sikre, at der kan ske en udvikling, der lever op til tidens boligkrav indenfor de bevaringsmæssige rammer. Det skal samtidig sikres, at der ikke sker en ”tivolisering” af vores bevaringsværdige byområder. Vi skal ikke ende med en tæt bræmme af cafeer og souvenirboder på Kongevejen eller langs havnekajen.
 
Liste T ønsker en arkitekturpolitik for Dragør Kommune. Arkitekturpolitikken skal sikre, at vores byområder udvikles på en måde, der ikke markant ændrer karakteren af de enkelte områder, samtidig med at der kan ske en arkitektonisk fornyelse.
 
Liste T vil arbejde for, at Dragør gamle by og havn opnår UNESCO status som verdens kulturarv. Og Liste T vil arbejde for, at kommunens øvrige kulturseværdigheder styrkes som attraktioner og som del af vores historie og identitet. Det gælder Store Magleby landsby og de tidligere militære anlæg, som Dragør Fort og Kongelundsfortet.
 
Flere almene boliger
I takt med befolknings- og samfundsudviklingen bliver der behov for flere ældreegnede boliger og bofællesskaber for ældre. Vi mangler også mindre boliger til unge og enlige, og vi mangler husvildeboliger efter brandudsalget af kommunens ejendomme i 2010. Liste T ønsker, at sådanne boligtyper skal indgå i kommunens planlægning for nye boligbebyggelser.
 
Dragør er en næsten udbygget kommune. Og det skal vi ikke begræde. Vi bliver ikke lykkeligere, og kommunen bliver ikke en bedre kommune, af at vi bliver flere borgere. Vi skal satse på kvalitet, ikke kvantitet. Og samtidig skal vi så vidt muligt sikre, at vores borgeres ændrede boligbehov imødekommes. Det er en balancegang. Liste T ønsker at bevare vores grønne områder som vigtige åndehuller. De skal ikke plastres til med boliger.
 
Ud over 102 private rækkehuse på grunden ved Vierdiget får vi flere private boliger via fortætning af eksisterende parcelhusområder. Men i Liste T ønsker vi også flere almene boliger i kommunen for at sikre et alsidigt boligudbud.
 
Liste T ønsker således bygning af en ny almen bebyggelse i 2 etager med en børneinstitution i dele af stuetagen og lejligheder til beboere med begrænset boligbehov (unge, enlige og ældre, herunder vores flygtninge) i resten af stueetagen og på 1. sal på det areal i Rødtjørnen, hvor Eventyrhuset og flygtningeboligerne ligger i dag. Det betyder, at der skal findes en midlertidig løsning for Eventyrhuset og flygtningene i byggeperioden.
 
Liste T ser også gerne en ny bebyggelse med almene boliger på hele eller dele af erhvervsarealet på Sdr. Tangvej. Bebyggelsen kunne også indeholde et aktivitetshus, som i høj grad mangler i denne del af kommunen. Det vil dog forudsætte, at de berørte virksomheder ser en interesse i at flytte til andre adresser, f.eks. på havnen eller på erhvervsområdet på A. P. Møllers Alle. Vi ønsker, at kommunen skal arbejde aktivt for at virkeliggøre dette.
 
Liste T ønsker endvidere en begrænset bebyggelse med almene boliger på de sydligste max. 3000 m2 af det grønne område ved Engvej, nemlig på det kratbevoksede areal, som ikke er en del af boldbanerne. Denne bebyggelse skal ses i sammenhæng med plejetilbuddene på Enggården. Vi er nødt til at skaffe flere boliger til personer med særlige behov, for at undgå at presset på omsorgscentret Enggården bliver for stort. Derfor bør denne bebyggelse være særligt egnet til personer med et vist plejebehov, som fortsat ønsker at bo i egen bolig.Endelig ønsker Liste T, at mulighederne undersøges for fremtidig boligudvikling på Materialegården på Nordre Dragørvej og på Renserigrunden i Nyby.
 
Øvrige emner
Liste T ønsker, at Rosenlund bevares som sommerhusområde med mulighed for dispensation til helårsbrug for personer med langvarig tilknytning til området.Dragør Kommune har ikke mulighed for at udlægge nye, større erhvervsområder, men ud over erhvervsområderne på havnen ønsker Liste T en udvikling af erhvervsområdet syd for lufthavnen. I øvrigt kan mange ikke miljøbelastende erhverv fint indpasses i eksisterende boligområder, som det allerede sker i dag.
 
Havnen
Det er enestående, at Dragør har bevaret sin havn, som den så ud i 1700- og 1800-tallet. Havnen udmærker sig ved at være en historisk havn og samtidig en levende og driftig havn. De tidligere færgearealer, der kom til i 1970’erne, har siden bidraget til, at havnen kan rumme forskellige nye maritime aktiviteter – bl.a. en af hovedstadsområdets mest attraktive lystbådehavne.
 
Udvikling inden for rammerne af Lokalplan 70
Liste T ønsker gode vilkår for fiskeriet, der både omfatter et aktivt erhvervsfiskeri og et levende fritidsfiskeri. Det er vigtigt for Liste T, at vi bevarer et fiskermiljø med dets skurby i Dragør.Liste T er enig i, at havnen fastholdes som alle Dragør borgeres fælles ejendom med rum for nuværende og fremtidige maritime formål. Det gælder virksomheder på landarealerne, hvor vi er glade over udflytningen af Dragør Værft og Cafe Espersen til det østlige byggefelt. Liste T støtter, at udviklingen af havnens øvrige landarealer fortsat sker inden for rammerne af Lokalplan 70, med vægt på at fastholde et arkitektonisk udtryk, der harmonerer med havnens bevaringsværdighed.
 
Nyt havnehus/velkomstcenter
Særlig interesse retter sig mod det areal, der frigives ved værftets udflytning. Liste T ønsker, at Dragør Kommune sammen med private aktører skal gå aktivt ind i etableringen af et nyt arkitektonisk interessant havnehus/velkomstcenter på grunden. Det kan f.eks. indeholde et vandrerhjem med mødefaciliteter og plads til udstillinger, f.eks. særudstillinger fra museerne, samtidig med at det vil kunne rumme havnekontor og turistinformation, som kan informere om Dragør Kommunes seværdigheder og Naturpark Amager. Et nyt havnehus med mødefaciliteter vil også være en fordel for lokale erhvervsdrivende, der både vil kunne tilbyde catering til arrangementer i huset og selv vil nyde godt af stedets faciliteter.

Molerne og havnens landanlæg
Dragør Havns moler trænger til en kærlig hånd. Liste T ønsker, at molerne forbedres og omlægges som beskrevet i Tænketankens forslag til en samlet indsejling til den gamle havn, færgehavnen og den nye havn. Dette vil tilgodese fremtidens behov for lystsejlads for alle typer af både.

Liste T ser gerne, at udviklingen af havnen giver rum for nye aktiviteter som etablering af turbådssejlads og havneplads til gamle bevaringsværdige træskibe, foruden der skal være plads til udvikling af Dragør Vandklubbers og andres maritime aktiviteter.

Liste T støtter tekniske forbedringer for sejlerne på land. Det handler om opstilling af standardiserede stativer som et tilbud til sejlerne, der tillader, at bådene vinteropbevares med masterne på, opstilling af en fast kran til bådoptag og etablering af en spuleplads med miljøhåndtering af spulevandet samt et tømningsanlæg for toilettanke.

Udviklingen af havnen kræver penge. Og det kræver, at der tænkes i helheder, så vi undgår at spilde penge på løsrevne enkeltprojekter. Udskillelse af havnens økonomi i et selvstændigt regnskab, der synliggør havnens indtægter og udgifter, vil være et redskab for kommunalbestyrelsen til at sikre virkeliggørelse af dens ønsker for havnens udvikling. Der er mangel på bådepladser i Københavnsområdet. Derfor bør udviklingen af molerne gennemføres på en måde, så der løbende skabes øgede indtægter gennem etablering af nye bådpladser.

Det er Liste T’s forventning, at det både i forbindelse med havnehuset/velkomstcentret og omlægningerne af molerne vil være muligt at opnå fondsmidler til delvis finansiering.

Brugerbestyrelse
Udviklingen af havnen og indretningen af fælles faciliteter på havnen kræver et samarbejde mellem alle berørte parter. Derfor ønsker Liste T, at der igen oprettes en brugerbestyrelse på havnen med deltagelse af havneadministrationen, erhverv, museer, lystsejlere, fiskere og evt. andre.

Landskabet

Liste T vil bevare det klare skel mellem by og land, som er så karakteristisk for vores kommune. Det betyder, at vi ønsker at fastholde landområderne som åbne og dyrkede arealer. Det gælder også det åbne landskab langs Kirkevej mellem Store Magleby og Dragør.

Liste T vil værne om kommunens værdifulde natur, ikke mindst kystlandskabet. Dragør skal være rig på natur, både målt i arealernes udstrækning og i artsrigdom. Liste T er sig sit ansvar bevidst i forhold til at bevare en mangfoldig natur og høj biodiversitet.Strandengene er Dragør Kommunes særkende. Liste T ønsker i samarbejde med Tårnby Kommune, der har ansvaret for at udføre plejen af arealerne, at styrke plejeindsatsen. Samtidig går Liste T ind for at forbedre adgangen til områderne også for dårligt gående ved anlæg af gangbroer på vanskeligt passable steder.

Naturen skal bruges

Særligt i forbindelse med Naturpark Amager er der en enestående mulighed for at kombinere beskyttelse af natur med befolkningens fritidsliv og brug af naturen. Det skal ske med respekt for naturværdierne, men samtidig med mulighed for at forbedre både adgangsforhold og opholdsmuligheder. Liste T vil prioritere dette arbejde højt i samarbejde med Naturstyrelsen; By- og Havn samt Københavns og Tårnby kommuner.

Dragør har en værdifuld grøn kile fra Dragør kirke og det fredede areal ved skolen, forbi Blushøj og Elisenborg, anlægget ved Enggårdens omsorgscenter ud til Dragør skoles idrætsareal på de gamle boldbaner og tennisbanerne. Liste T ønsker, at denne grønne kile bevares og udvikles som et åbent grønt og levende rekreativt område til gavn for alle kommunens borgere. Dog kan det kratbevoksede areal, dvs. max 3000 m2, i den sydlige ende overgå til almene boligformål, da området ikke er en del af boldbanerne.

Liste T vil tage konsekvent hensyn til natur- og kulturværdier ved at arbejde for, at der forud for alle kommunale beslutninger, hvor det er relevant, redegøres for konsekvenserne i forhold til Dragørs natur-og kulturværdier.

Konkret politik

Liste T vil arbejde for, at Dragør Kommune

for byerne:

 • gennem sin kommune- og lokalplanlægning fastholder og udvikler den mangfoldighed og integration af boliger, erhverv, institutioner og forretningsliv, der kendetegner vores boligområder
 • udarbejder både en arkitekturpolitik og en landskabspolitik
 • øger udbuddet af almene boliger, især mindre boliger til unge, enlige, ældre og flygtninge
 • fremmer etablering af et nyt aktivitetshus på Søndre Tangvej
 • fastholder ”nærhedsprincippet” i forholdet mellem boliger og grønne arealer, fritidsområder, skoler, institutioner og butikker
 • sikrer, at der kan ske en udvikling indenfor de bevaringsmæssige rammer gennem administrationen af lokalplanerne for Store Magleby landsby og Dragør gamle by
 • understøtter, at Dragør med sin by og havn opnår kulturhistorisk international status gennem optagelse på UNESCO’s liste over Verdens kulturarv

for havnen:

 • sikrer, at udviklingen på Dragør Havn sker under hensyn til havnens store kulturhistoriske og rekreative bevaringsværdi
 • baserer havneudviklingen på Lokalplan 70 og Tænketankens forslag til ændring af havneindløbene
 • etablerer et velkomstcenter med multifunktioner
 • fortsætter udviklingen af en aktiv lystbådehavn for alle typer både
 • etablerer en træskibshavn yderst ved den gamle havn
 • støtter opstilling af standardiserede stativer, kran til bådhåndtering med spuleplads samt tømningsanlæg for toilettanke
 • opretter en brugerbestyrelse på havnen med deltagelse af havnens interessenter

for landskabet:

 • fastholder grænsen mellem by og land
 • bevarer landbrugsområderne til landbrug og gartneri
 • friholder de eksisterende grønne områder fra bebyggelse, dog bortset fra det kratbevoksede område syd for boldbanerne på Engvej
 • samarbejder med Naturstyrelsen, By og Havn samt København og Tårnby om den videre planlægning af Naturpark Amager
 • sikrer, at kommunens landskabs-, natur-og kulturværdier bevares og styrkes gennem kommune- og lokalplanlægning samt administrationen
 • i forbindelse med alle kommunale beslutninger, hvor det er relevant, redegør for konsekvenserne for natur- og kulturværdierne