Børn og unge

Vision

Alle børn og unge er unikke. Børn og unge i Dragør Kommune har en indholdsrig og tryg dagligdag, hvor de udvikler sig fra selvstændige, glade og nysgerrige børn med stort selvværd til kompetente, sociale, glade og engagerede voksne. Alle børn og unge oplever værdien af at være en del af betydningsfulde og forpligtende fællesskaber med andre børn, unge og voksne. De bliver bekræftet som personer, der bidrager til fællesskabet.

Børnene og de unge er samfundets vigtigste ressource. De vilkår og den opvækst, vi giver dem, bestemmer fremtiden og har derfor den højeste prioritet.

Overordnet politik

0-5 år, Dagtilbud
Forskning viser, at de første år i et barns liv er de vigtigste. Et indholdsrigt og trygt børneliv er således børnenes fundament for resten af livet. Derfor skal dagtilbud i Dragør være kvalitative dagtilbud, der styrker børnenes selvværd og kompetencer. Liste T ønsker, at Dragør Kommunes dagtilbud skal danne rammer om børns liv, hvor tilstrækkelig mange engagerede og pædagogisk uddannede medarbejdere skaber en hverdag fuld af glæde, leg og læring, understøttet af et tæt og respektfuldt samarbejde mellem institutionerne og børnenes forældre.

Liste T ønsker, at der skal være øget opmærksomhed på børn med særlige behov og den nødvendige støtte til dem, uanset om det er sociale, sproglige eller fysiske behov, således at alle børn er godt rustet, stolte og glade, når de starter i skolerne.

Liste T vil sikre, at vores daginstitutioner fungerer efter sådanne fremtidsskuende principper, hvor også Dragør Kommunes særlige kvaliteter i form af både rig natur og kultur inddrages i arbejdet. Liste T lægger vægt på at inddrage forældrenes store engagement i deres børns liv i udviklingen af vores daginstitutioner.

Dragør Kommunes daginstitutioner fungerer godt, enten som aldersopdelte eller integrerede institutioner. Og det skal de blive ved med. Særligt for Søvang ønsker Liste T, at Sølyst skal være en integreret institution med børn fra 0 – 18 år, for at fastholde et kvalitetstilbud i Søvang. Liste T ønsker, at Søvang/Sølyst skal udvides til at indeholde vuggestue. Sølyst skal desuden kunne rumme et SFO-tilbud og et tilbud om både fritidsklub, ungdomsklub. Liste T ønsker tillige, at de fine udendørsarealer udvides og, at der potentielt udvikles cykelcrossbane, skaterbane, dyrehold, ridebane eller andet – afhængigt af de ønsker, som de unge og deres forældre ønsker fremmet.

6-16 år, Skole/SFO
Det er vigtigt, at børnene fortsat trives, også når de forlader daginstitutionernes trygge rammer. De skal opleve en tryg overgang til livet som skolebørn, og de skal høste sejre og oplevelser både i skolerne og i en lang række tilbud uden for skolerne.

Liste T ønsker et tæt samarbejde mellem dagtilbud og skole/SFO, der kan sikre et sammenhængende forløb for børn og forældre. Det betyder bl.a., at børnene fordeles på skolerne efter en samtale mellem lærere og pædagoger, som kender børnene fra daginstitutionerne, og i samråd med forældrene,

I skoler/SFO skaber lærere og pædagoger i tæt samarbejde med forældre en kultur, hvor børn og unge kan lære, trives og udvikle sig. Det gælder både i skolerne og fritidstilbuddet, der skal opleves som attraktive for børnene

I afsnittet om skoler er Liste T’s ambitioner og ønsker foldet ud. Her er også vores konkrete politikforslag oplistet.

13-18 år Klub og fritidsliv
Dragør Kommune er rig på både frivillige og kommunale tilbud til børn og unge. De kommunale tilbud omfatter især Klub Dragør, ungdomsskolen og musik- og kulturskolen.
Det frivillige arbejde koncentrerer sig om idrætsklubberne med boldspil, gymnastik og svømning, de mange vandklubber, rideklubberne og spejderne.

Liste T ønsker, at klubtilbuddet skal være et kvalitativt pædagogisk tilbud med dygtige medarbejdere, der kan sikre de unges udvikling og trivsel i betydningsfulde fællesskaber.

Klubben skal være omdrejningspunktet for aktiviteter og for børns og unges alsidige dannelse og udvikling. Børn og unge skal kunne udvikle demokratisk forståelse og empati i klubben. Samarbejdet med skolen skal være tydeligt og rammesat, så det skaber en sammenhæng for børns og unges hverdagsoplevelse. Børn og unge skal rustes til at fungere kreativt og innovativt – som socialt velfungerende mennesker i dialog og samarbejde med andre børn og voksne.

Liste T ønsker, at klubben arbejder forebyggende og opsøgende – både socialt og kriminalpræventivt i samarbejde med kommunens SSP-konsulent. Et særligt fokus skal lægges på det tværgående samarbejde mellem klubben, ungdomsskolen, musik & kulturskolen. Det er vigtigt, at man udnytter hinandens kompetencer til at højne kvaliteten af de tilbud, som udvikles sammen med de unge.

Liste T støtter ungdomsklubben, ”X2791”, i dens arbejde med at lære de unge projektfærdigheder – ”brugerstyring” – fra idéen skabes til idéen markedsføres og søsættes og går i drift. Vi er sikre på, at disse færdigheder er til stor gavn for de unge i deres fremtidige arbejdsliv. X2791 kan tillige brede deres aktiviteter ud ved at samarbejde med foreninger og forældre. Et initiativ som ”natbold” i Hollænderhallen er et godt eksempel på noget, hvor forældre, foreninger, X2791, SSP, m.fl. kan hjælpe hinanden.

Frivillige tilbud i Dragør skal understøttes, så de bliver i stand til at hjælpe børn og unge i forhold til oplevelse, dannelse og kompetencer. Derfor ønsker Liste T, at Dragør Kommune sikrer tilskud til børns deltagelse i ungdomsskolen og musik- og kulturskolen, således at alle børn kan komme med i det fælles børne- og ungdomsliv, der er så vigtigt for deres videre vej gennem livet. Børn af forældre på kontanthjælp, integrationsydelse eller SU bør kunne få dækket deres udgifter til kontingenter og nødvendigt udstyr gennem et kommunalt tilskud.

Liste T ønsker, at de unge i kommunen (de 16-20 årige) skal have større indflydelse på udviklingen af tilbuddene til deres aldersgruppe, således at det er meningsfuldt for dem at engagere sig i lokale fritidsaktiviteter. Udbredelsen af ”Brugerstyring” i X2791 vil medvirke positivt til, at de unge tror mere på, at det kan lade sig gøre at påvirke politikere og forvaltning, så de unge mærker en forskel.

For yderligere at højne kvaliteten af tilbuddene til børn og unge, vil Liste T arbejde for, at man for alle pædagogiske tilbud i kommunen arbejder med et princip, der indebærer, at minimum 60 pct. af medarbejderne er uddannede pædagoger. I dag arbejdes med dette princip for vuggestuer og børnehave. Det bør også gælde for fritidsklub og for X2791. Fælles for alle enheder gælder, at Liste T ønsker at prioritere, at der findes en rød tråd i tilbuddene. Det er vigtigt, at man hjælper hinanden med at sikre, at børn og unge hurtigt føler sig hjemme, når de skifter mellem vuggestue, børnehave, SFO/skole, fritidsklub, X2791, ungdomsskole, musikskole.

Konkret politik

Liste T vil arbejde for, at Dragør Kommune

på 0-5 års området/dagtilbud:

 • sikrer, at pædagogikken får rum til både leg og læring og til at fremme glæden ved fysisk aktivitet
 • arbejder målrettet på at sikre en 60/40 normering på 0-5 års-området: 60 procent af personalet skal være pædagogisk uddannet/40 procent medhjælpere
 • sikrer et ordentligt indeklima og ordentlig rengøring. Vi skal tilbage til ‘Dragør-normen’ for de 0-5-årige med mindst 3 m2 per barn
 • sikrer udearealer, der er sikkerhedsmæssigt forsvarlige, med legeredskaber, som udfordrer og stimulerer børnene
 • sikrer, at børnene oplever et nærværende og stimulerende miljø med fokus på omsorg og barnets udvikling og dannelse – både socialt, sprogligt og læringsmæssigt
 • sikrer, at den generelle høje kvalitet af dagtilbuddene bevares gennem relevant efteruddannelse af personalet og ordentlige jobvilkår
 • bevarer dagplejen som en “institution” i Dragør med kvalificeret pædagogisk ledelse
 • bevarer og styrker samarbejdet med forældrebestyrelser og Institutionssamrådet for at sikre, at vores institutioner udvikles med børnenes behov for øje.

på 13 -18 års området /klub og fritidstilbud

 • sikrer kvalitativt udviklingsmiljø i klubben
 • sikrer, at pædagogikken får rum til både oplevelse og læring og til at fremme glæden ved fysisk aktivitet
 • sikrer en forbedret pædagogisk normering i klubben og i samarbejdet med skolerne, der giver gode trivselsmuligheder for de unge
 • genaktiverer Ungerådet
 • afsætter midler og sikrer de fysiske rammer, så der kan skabes et større udbud af aktiviteter for de 16-20 årige.