Beskæftigelse

Vision

Som kommunens største arbejdsgiver sikrer Dragør Kommune et godt arbejdsmiljø med fokus på både høj professionalisme og stor rummelighed, baseret på respekt og medbestemmelse. Gennem en aktiv erhvervs- og beskæftigelsespolitik styrker Dragør Kommune mulighederne for lokal beskæftigelse. Dragør Kommune sikrer, at alle får den hjælp, de har brug for, til at virke i et arbejdsliv eller til at skabe sig et arbejdsliv.

Overordnet politik

Dragør Kommune er kommunens største arbejdsgiver. Derfor handler en aktiv beskæftigelsespolitik i Dragør kommune både om kommunens egen ansættelses- og personalepolitik og om, hvordan vi sikrer, at de borgere, der er blevet ramt af ledighed, får den bedst mulige hjælp til igen at kunne deltage i et aktivt arbejdsliv.

Liste T ønsker, at Dragør Kommune som arbejdsgiver har fokus på god ledelse. Udgangspunktet er, at politikerne udstikker klare mål for udviklingen, som direktionen og de decentrale ledere kan omsætte til mål for de enkelte institutioners virke. Medarbejderne skal kende målene, så de kan udfolde sig og bruge deres faglighed og kreativitet til at sikre, at målene opfyldes. Hvis dette skal lykkes, må der tillid og respekt tilbage på de kommunale arbejdspladser. Gennem respekt og tillid må vi stoppe den personaleflugt, vi i de sidste år har haft i Dragør Kommune inden for især skoleområdet og ældreomsorgen. Men ikke kun der. Vi skal generelt have genskabt arbejdsglæden hos kommunens mange medarbejdere.

Liste T ønsker også, at Dragør Kommune øger indsatsen for efteruddannelse af sit personale, således at alle personalegrupper er godt klædt på til at løse både dagens og morgendagens opgaver.

Sygefraværet i Dragør Kommune er stadig højt, selv om det har været faldende. Det er Liste T’s overbevisning, at en forbedring af arbejdsmiljøet vil kunne nedbringe sygefraværet væsentligt. Klare målsætninger fra ledelsen er det bedste grundlag for uddelegering af ansvar til medarbejderne. Når medarbejderne får et selvstændigt ansvar for deres ansvarsområder og mærker ledelsens tillid og respekt for deres indsats, vil det medføre engagement og arbejdsglæde og kvalitet i arbejdet.

I forhold til beskæftigelsespolitikken er Dragør Kommune omfattet af et forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune, hvor jobcentret i Tårnby er den udøvende part. Liste T ønsker, at Dragør Kommune går langt mere aktivt ind i en dialog om opgavernes løsning og et tilsyn med, at opgaverne løses på en kvalificeret måde. Det forudsætter, at Dragør Kommune har en beskæftigelsespolitik, som sætter klare mål for udviklingen.

Konkret politik

Liste T vil arbejde for, at Dragør Kommune:

  • som arbejdsgiver har fokus på god ledelse både i administrationen og i de decentrale enheder
  • gennem sin personalepolitik bidrager til at sikre et rummeligt arbejdsmarked i de kommunale institutioner og i administrationen
  • sikrer, at personalet på de kommunale arbejdspladser er veluddannet og kvalificeret til sit arbejde. Kvalifikationerne sikres gennem målrettet om- og efteruddannelse
  • sikrer elev- og praktikpladser i administrationen og de decentrale enheder, både for unge i kommunen og for voksenlærlinge
  • sørger for, at personalesammensætningen afspejler den etniske og kulturelle mangfoldighed i kommunen
  • aktivt arbejder med jobrotation, løntilskud og seniorjobs for at fastholde ledige borgeres tilknytning til arbejdsmarkedet
  • ved omstruktureringer på kommunens arbejdspladser i videst mulig omfang tilbyder medarbejderne efteruddannelse, der kvalificerer dem til andre job i kommunen
  • vedtager en beskæftigelsespolitik, som rummer principper og værktøjer til at sikre, at Dragørs borgere har mulighed for at have et aktivt arbejdsliv, hvor ingen afskæres fra et job på grund af handicap eller etnicitet
  • ved nyansættelser, hvor det er relevant, gør brug af supplerende danskundervisning og mentorordninger for at fremme integration
  • styrker tilsynet med beskæftigelsesindsatsen og dialogen med Tårnby Kommune herom