Ældre

Vision
Det er rart at blive gammel i Dragør. Dragør Kommune støtter aktivt op om ældres aktiviteter og store engagement i det fælles liv i kommunen, og kommunen sikrer professionel hjælp, sundhedsforebyggelse, omsorg og pleje til ældre borgere, der har brug for det.
 
Overordnet politik
Vi har mange ældre borgere i Dragør Kommune. Og vi bliver flere. I januar 2017 var andelen af kommunens borgere på 65 år og derover 23 %. Den andel ventes i seneste prognose at vokse til 24 % i 2020 og 25 % i 2025. Antallet af personer på 85 år og derover var 362 i januar 2017. Dette tal ventes at vokse med 32 personer i 2020 og yderligere med 100 personer frem til 2025. Udviklingen i antallet af ældre medborgere bør afspejle sig i Dragør Kommunes indsats for denne aldersgruppe.
 
Det er vigtigt, at Dragør Kommune på alle områder samarbejder med alle kommunens borgere, både yngre og ældre, på en ligeværdig og respektfuld måde. Liste T ønsker, at kommunens kommunikation og dialog med vores ældre medborgere styrkes. Borgerne skal mødes med værdighed og i øjenhøjde, så borgerne vedbliver med at være ”herrer i eget hus”. Borgerne skal kende deres muligheder for at opnå og bevare et rigt og mangfoldigt liv, om nødvendigt med bistand fra kommunen og via frivillige organisationer og netværk.
 
Kontaktpunkt Dragør
Liste T ønsker, at borgernes adgang til det kommunale system lettes, ved at kommunen etablerer én indgang til forvaltningen for borgerne, et Kontaktpunkt Dragør, der både skal have til opgave at hjælpe borgere, der henvender sig, videre til rette sagsbehandler eller forvaltning og følge op på, at der er opnået et resultat.
 
Vore ældre medborgere skal støttes i så vidt muligt at være selvhjulpne med mulighed for at bo i eget hjem, hvis de ønsker det. Samtidig skal kommunen være klar med hjælp til de ældre, som har brug for særlig omsorg og pleje.
 
Borgernes behov
Liste T ønsker, at visiteringen af både hjemmehjælp og døgnpleje i alle forhold sker på en værdig måde, der sikrer tid til menneskelig omsorg i respekt for borgerne. Hjælpen skal tilrettelægges, således at modtageren så vidt muligt altid møder den samme hjælper eller et fast, mindre team af hjælpere, hvis der er brug for flere daglige besøg.
 
Kommunen skal sikre en rengøring efter borgerens behov, dog som minimum hver anden uge til de borgere, der er visiteret til rengøring, suppleret med en årlig hovedrengøring. Bevillingen hertil skal være budgetlagt, og ikke være afhængig af tilfældige statslige særbevillinger. Liste T er åben for indførelse af nye teknologier, f.eks. robotstøvsugere, så længe borgerne opfatter dem som acceptable og nyttige.
 
Liste T ønsker, at klippekortsordningen med en halv times ekstra hjemmehjælp om ugen, der kan bruges efter eget valg, genindføres og udstrækkes til alle borgere, der er visiteret til hjemmehjælp.
 
Konceptet for kommunens levering af mad skal udvikles løbende, så måltiderne bidrager til at fremme modtagerens livskvalitet. Der skal arbejdes hen imod, at det varme måltid kan leveres om aftenen.Liste T lægger vægt på, at borgere, der har brug for hjælpemidler eller afhjælpende foranstaltninger i hjemmet, får hjælpen hurtigt, og senest inden for en uge fra det tidspunkt, hvor behovet er konstateret. Dette skal sikres i samarbejde med Tårnby Kommune inden for rammerne af det forpligtende samarbejde.
 
Boliger til ældre
Når det bliver for vanskeligt for en borger at bo i eget hjem, er det vigtigt, at Dragørs omsorgscenter er et trygt sted at bo. Det forudsætter, at der er tilstrækkelige ressourcer til at tilbyde beboerne og dagcenterets brugere en kvalificeret omsorg og pleje på alle tidspunkter.
 
Med den forventede vækst i antallet af de ældste borgere, er det nødvendigt, at Dragør Kommune sikrer bygning af flere handicapvenlige boliger og seniorboliger gennem sin planlægning af nye boligbebyggelser. Herudover skal kommunen allerede i den kommende valgperiode i gang med at planlægge en forøgelse af plejehjemskapaciteten i kommunen.
 
Aktivitetshuset – Wiedergården
Vigtigste omdrejningspunkt i kommunens ældrepolitik er Aktivitetshuset på Wiedergården. Kommunens ældrepolitik omfatter 4 konkrete indsatsområder: sundhed og forebyggelse, aktivitet – netværk og frivillige, pleje – omsorg og praktisk bistand, samt bolig og nærmiljø. Og Aktivitetshuset indgår i alle 4 indsatsområder.

På Wiedergården, der drives af frivillige, har pensionister og efterlønnere mulighed for fysisk aktivitet og en lang række sociale, kunstneriske og praktiske aktiviteter.

Husets ca. 80 aktiviteter har fat i næsten 1.700 borgere og netværket mellem de ældre i kommunen vokser og vokser. Og helt enestående vokser frivilligheden til også at omfatte omsorg og praktisk bistand. Liste T støtter en videreudvikling af Aktivitetshuset og vil arbejde for, at husets rammer hele tiden udvikles og vedligeholdes.Da borgernes deltagelse er stigende, er der ved at være pladsproblemer. Derfor ønsker Liste T, at Dragør Kommune undersøger konkrete muligheder for at skabe mere plads til borgernes aktiviteter, især i dagtimerne.

Fællesskab for alle, uanset alder

Nogle borgere har særligt behov for støtte til at fastholde tilknytningen til fællesskabet uden for hjemmet, når de bliver ældre, ikke mindst ældre med fysiske eller psykiske handicap. Liste T ønsker, at Dragør Kommune gør en særlig indsats for at udvikle redskaber og netværker til at holde fokus på og støtte disse ekstra vanskeligt stillede medborgere.

Aftenskolen er et mødested for alle interesserede borgere, uanset alder. Men betalingen kan være en stor belastning for en folkepensionist. Derfor ønsker Liste T, at Dragør Kommune igen skal give tilskud til aftenskoleundervisning til borgere med lav indtægt som folke- og invalidepensionister.

Hvis det lovbestemte Ældreråd skal fungere godt, kræver det, at samarbejdet mellem kommunen og Ældrerådet sker på en respektfuld og gensidigt forpligtende måde. Det betyder, at kommunen skal høre Ældrerådet i alle relevante sager og gøre det tidsmæssigt muligt for Ældrerådet at udarbejde sine høringssvar efter at have indhentet bidrag fra relevante parter i baglandet. Dragør Kommune skal sikre, at den del af bloktilskuddet, der er tiltænkt ældreråd i kommunerne, også bevilges til Dragør Ældreråd.

Konkret politik

Liste T vil arbejde for, at Dragør Kommune:

 • tager sin ældrepolitik op til revision og afdækker, hvor der savnes en ekstra indsats
 • gennemgår sin kommunikation med kommunens ældre medborgere for at sikre, at den er forståelig, relevant og holdt i en respektfuld tone
 • etablerer en ny funktion, Kontaktpunkt Dragør, som skal hjælpe borgeren gennem systemet
 • sikrer i samarbejde med Tårnby Kommune, at borgere med behov for hjælpemidler eller afhjælpende foranstaltninger i hjemmet får den nødvendige hjælp senest inden for en uge, efter at behovet er konstateret
 • pålægger de medarbejdere, der har direkte kontakt med ældre, at bistå med at inddrage borgerne i et aktivt liv i Dragør, gerne i samarbejde med frivillige, med særligt fokus på fysisk og psykisk vanskeligt stillede medborgere med begrænset netværk
 • sikrer den nødvendige bistand til, at borgere, der ønsker det, kan blive længst muligt i egen bolig
 • sikrer en plejehjemsplads i kommunen og et værdigt liv her for borgere, der har behov for og ønske om at komme på plejehjem
 • tilbyder rengøring efter borgerens behov til de borgere, der er visiteret til rengøring, dog som minimum hver anden uge, suppleret med en årlig hovedrengøring
 • tilrettelægger hjemmehjælp og døgnsygepleje, således at modtageren så vidt muligt altid møder den samme hjælper eller et fast, mindre team af hjælpere, hvis der er brug for flere daglige besøg
 • tildeler alle borgere, der er visiteret til hjemmehjælp, en halv times ekstra hjemmehjælp om ugen efter eget valg, som kan spares op via en klippekortsordning
 • sørger for, at maden til de ældre, der modtager kommunal mad, er frisklavet og sund, og at den leveres varm, velduftende og lækker, og med tiden således at den varme mad leveres om aftenen
 • sikrer en hjemmepleje og en døgnsygepleje, der har tid til menneskelig omsorg
 • sikrer tilstrækkelige ressourcer til kvalificeret omsorg og pleje på alle tidspunkter for beboerne på Enggården og brugerne af dagcenteret
 • sikrer bygning af flere handicapvenlige boliger og seniorboliger gennem sin planlægning af nye boligbebyggelser
 • igangsætter planlægningen af øget plejehjemskapacitet
 • er opmærksom på at skabe mere plads til Aktivitetshuset
 • sikrer, at det fortsat er gratis at komme i Aktivitetshuset
 • giver tilskud til aftenskoleundervisning til borgere med lav indtægt som folke- og invalidepensionister
 • hører Ældrerådet om alle relevante spørgsmål, og med så lange høringsfrister, at Ældrerådet får en reel mulighed for at indsamle bidrag til bredt fundere høringssvar
 • sikrer, at den del af bloktilskuddet, der er tiltænkt ældreråd, også gives til Dragør Ældreråd.

2) Antallet af ældre medborgere er markant nedskrevet i 2017-prognosen i forhold til 2016-prognosen. Den stigende forventede dødelighed er ikke begrundet i prognosen. Antallet af de ældste medborgere kan altså blive højere end vist.